Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Ydych chi’n meddwl tybed a yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn addas i chi?

Mae ceisiadau ar gyfer GDLlC AB yn ystod blwyddyn academaidd 2024 i 2025 nawr ar agor! Darganfyddwch sut i ymgeisio.

Cam 1

Cyn i chi wneud cais

Beth yw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a phwy all ei gael?

Beth sydd ar gael

Grant i fyfyrwyr 19 oed neu hŷn sy’n astudio cwrs Addysg Bellach mewn coleg.

Sôn mwy am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Cymhwystra

Pedwar prif beth sydd yn penderfynu os ydych yn gallu cael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru 

Dangos pwy sy’n gymwys

Rhieni a phartneriaid

rydym wedi cynnwys adran i helpu
ateb cwestiynau posibl gan rieni am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru 

Cael gwybod mwy
Cam 2

Gwneud cais

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae gwneud cais, pa dystiolaeth y gallai fod angen i chi ei darparu a sut y byddwn yn cyfrifo faint y gallwch ei gael.

Sut mae gwneud cais a phryd

Ydych chi’n barod i wneud cais? Gwnewch yn siŵr bod eich cais wedi’i asesu a bod popeth yn barod ar gyfer dechrau’r tymor.

Mwy am wneud cais

Incwm y cartref

Bydd eich cymhwysedd i gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru yn dibynnu ar incwm eich cartref a’ch amgylchiadau teuluol.

Mwy am incwm y cartref

Tystiolaeth

Mae’n bosibl y byddwn yn gofyn am dystiolaeth ynghylch rhywfaint o’r wybodaeth y byddwch yn ei darparu yn eich cais.

Mwy am dystiolaeth ynghylch cais
Cam 3

Beth fydd yn digwydd ar ôl i chi wneud cais

Mae eich cais wedi’i asesu ac mae gennym bopeth y mae arnom ei angen, felly beth fydd yn digwydd nesaf?

Cael eich taliadau Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Mae yna rai pethau y mae angen iddynt fod mewn trefn cyn i chi gael eich taliad cyntaf.

Sôn mwy am gael fy nhalu
Cam 4

Yn ystod eich cwrs

Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i chi ddiweddaru eich cais. Gallai newid eich cais effeithio ar faint o gyllid myfyrwyr y gallwch ei gael.

Newidiadau yn eich amgylchiadau

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae diweddaru eich cyfrif a pha newidiadau y mae angen i chi sôn wrthym amdanynt.

Mwy am newidiadau yn eich amgylchiadau