Telerau defnyddio


Pwysig

Dylech ddarllen y telerau ac amodau yma cyn defnyddio’r wefan mewn unrhyw fodd.

Drwy fyned y wefan yma, mae’n dybiedig eich bod wedi darllen a derbyn y telerau ac amodau yma yn llawn. Os nad ydych yn derbyn y telerau ac amodau yma’n llawn rhaid i chi adael y wefan yn syth ac ni fedrwch wneud defnydd pellach o’r wefan.

Bydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr Cyfyngedig (SLC) yn ein hunig ddisgresiwn, pa un ai a oes toriad wedi bod i’r telerau ac amodau yma drwy ddefnydd ein safle. Ble digwydda toriad, efallai medrwn gymryd y fath weithred fel y tybiwn yn addas.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y taliad, ad-daliad o fenthyciadau myfyriwr neu unrhyw gynhyrchion arall a weinyddwyd gan SLC, a wnewch chi gyfeirio at ran briodol y wefan yma neu gyfeirio at y wefan sy’n berthnasol i’r cynnyrch yna.

Manylion Cwmni

Caiff y wefan yma ei weithredu gan SLC. Mae SLC yn berchen yn gyfan gwbl gan Lywodraeth y DU ac mae’n gweithredu o fewn cyd-destun polisi a osodwyd gan Lywodraeth y DU, y Gweinidogion yr Alban a’r fframwaith deddfwriaethol.

Swyddfa Gofrestredig Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr:

Student Loans Company Ltd
The Memphis Building
Lingfield Point
McMullen Road
Darlington
Co Durham
DL1 1RW

Cofrestrwyd yn Lloegr Rhif. 2401034.
Rhif cofrestru TAW. 556 4352 32

Mae manylion swyddogaethau SLC wedi eu gosod mewn man arall ar y wefan yma.

Mae gan SLC swyddfeydd yn:

Pencadlysoedd

Student Loans Company Ltd
10 Clyde Place
Glasgow
G5 8DF

Swyddfa Hillington

Student Loans Company Ltd
11 Carnegie Road
Glasgow
G52 4JT

Swyddfa Gyffordd Llandudno

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Llandudno Junction
CONWY
LL31 9RZ

Defnyddwyr Gwaharddedig

Medrwch ond ddefnyddio’r safle yma am bwrpasau cyfreithlon.

Ni fedrwch ddefnyddio’r safle yma:

  • Mewn unrhyw ffordd sy’n torri neu’n debygol o dorri unrhyw gyfraith neu reoliad perthnasol lleol, cenedlaethol neu ryngwladol.
  • Mewn unrhyw ffordd sy’n anghyfreithlon neu’n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw bwrpas, bwriad neu effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus.
  • I anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd nad yw’n cydymffurfio gyda’n safonau cynnwys.
  • I yn fwriadol drosglwyddo unrhyw ddata, anfon neu uwch lwytho unrhyw ddeunydd sy’n cynnwys firysau, ceffylau pren troea, mwydon, bomiau-amser, cofnodwr trawiadau bysellau, ysbiwedd, meddalwedd hysbysebu neu unrhyw raglenni niweidiol arall neu god cyfrifiadur tebyg wedi eu cynllunio i ddylanwadu er gwaeth y gweithrediad o unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur.

Rydych hefyd yn cytuno:

  • I beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copio neu ad-werthu unrhyw ran o’n safle yn groes i’r telerau ac amodau hyn.
  • I beidio â myned heb awdurdod, ymyrryd â, niweidio neu aflonyddu unrhyw ran o’n safle, unrhyw gyfarpar neu rwydwaith ar ble mae’r safle yn cael ei storio, unrhyw feddalwedd a ddefnyddir yn narpariaeth ein safle, neu unrhyw gyfarpar neu rwydwaith neu feddalwedd sy’n berchen neu’n cael eu defnyddio gan unrhyw drydydd parti.
  • I beidio â cheisio i ddefnyddio ystod band eithafol a fedrai ansoddi gwrthodiad o ymosodiad gwasanaeth.

Polisi Preifatrwydd

Pwrpas y Polisi Preifatrwydd yw i’ch darparu chi, y defnyddiwr, gyda manylion sut y bydd SLC yn casglu ac yn defnyddio data personol yr ydych yn ei ddarparu i SLC. Bydd SLC yn ymddwyn mewn cytundeb gyda’r ddeddfwriaeth mewn grym gyda golwg ar brosesu o ddata personol, ac yn rheolydd data o’r data personol a ddarparwyd gennych. Drwy ddefnyddio’r wefan yma, medrwch ddarparu peth data personol i SLC, a chaiff peth data amdanoch ei gasglu gan cwcis. Ffeiliau rhyngrwyd dros dro ydy cwcis a chaiff hwy eu defnyddio gan SLC i wella rhwyddineb defnyddio’r safle yma, ac i alluogi SLC i greu proffil mwy manwl ohonoch chi. Am fwy o fanylion am y ffordd y caiff eich gwybodaeth ei ddefnyddio, pwy sy’n gyfrifol amdano a’ch hawliau sydd gennych mewn cysylltiad gydag ef, cyfeiriwch at ein Datganiad Rhybudd Preifatrwydd (Lawrlwythiad PDF 338KB, yn agor mewn tab newydd) os gwelwch yn dda.

Defnydd a Storio Data Personol

Bydd SLC ond yn defnyddio eich data personol ar gyfer y pwrpasau o (i) berfformiad o gytundeb gyda chi yn gweinyddu eich cais benthyciad; (ii) darparu gwasanaethau i chi; a (iii) dod â manylion gwasanaethau eraill i chi y mae’n credu y gallai fod o ddiddordeb i chi. Ni fydd SLC yn cyflenwi, trosglwyddo, gwerthu neu fel arall yn darparu eich data personol i unrhyw trydydd parti heblaw ble mae angen neu a ganiateir gan gyfraith. Petasech chi’n darganfod bod SLC yn dal data personol yn ymwneud â chi sy’n anghywir, hysbyswch SLC mor gynted ag sy’n bosibl os gwelwch yn dda. Bydd SLC yna’n cywiro ei gofnodion, ac yn hysbysu unrhyw trydydd parti i bwy bynnag y bydd y fath ddata personol efallai wedi cael ei gyflenwi mewn cytundeb gyda’r paragraff blaenorol.

Hawlfraint

Mae’r wefan a chynnwys cysylltiol yn llym yn © Hawlfraint Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Cedwir pob hawl.

Mae’r holl eiddo deallusol a hawlfraint yn y cynllun a gosodiad y wefan a’r deunydd a’r wybodaeth a gyhoeddwyd ar ei dudalennau yn rhan o SLC. Ni fedrwch gopïo unrhyw ran o’r safle na gwneud unrhyw weithred mewn perthynas i unrhyw ran o’r safle sydd wedi ei wahardd gan hawlfraint ar wahân i’r canlynol:

  1. gallwch argraffu neu llwytho i lawr ddisg caled lleol o unrhyw dudalen ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig;
  2. mewn deunydd a roddwyd i drydydd parti y gallwch ddyfynnu o’r safle yma ond eich bod yn rhoi achrediad dyledus i’r awdur ac i SLC; a
  3. nodi bod dogfennau neu wybodaeth argraffedig arall neu sydd wedi eu llwytho i lawr i ddisg caled lleol o’r wefan yn awtomatig yn dod yn ‘afreolaeth’ unwaith y cant eu hargraffu neu eu llwytho i lawr. Yr unig fersiynau ‘dan reolaeth’ h.y. ‘cyfoes’) ydy’r rheiny ar y wefan.

Dylai caniatad i ddefnyddio neu atgynhyrchu unrhyw ran o’r deunydd yma mewn unrhyw fodd ar wahan i’r hyn a restrwyd uchod cael ei gyfeirio at SLC. Ni ddylech addasu copiau papur o unrhyw ddeunyddiau yr ydych wedi eu hargraffu neu eu llwytho i lawr oni bai eich bod wedi eich awdurdodi i wneud hynny gan SLC, er hynny mae modd i chi wneud anodiadau neu nodiadau ar gopiau papur yr ydych wedi eu hargraffu ar gyfer eich defnydd eich hun.

Polisi Dolenni

Bydd rhai dolenni ar y wefan yma yn arwain i wefannau nad ydynt o dan reolaeth SLC. Pan fyddwch yn actifadu y rhain byddwch yn gadael y wefan yma. Nid oes gan SLC unrhyw reolaeth dros ac nid yw’n derbyn cyfrifoldeb ynghylch y deunydd, cynhyrchion na’r gwasanaethau sydd ar gael ar unrhyw wefan nad ydyw o dan reolaeth SLC. Mae SLC yn darparu’r dolenni yma i chi ond fel cyfleustra, ac nid yw cynnwys unrhyw ddolen yn awgrymu cefnogaeth gan SLC o’r safle.

Medrwch ddolenni i’n gwefan, ond eich bod yn gwneud hynny mewn modd sy’n deg a chyfreithiol ac nid yw’n niweidio ein henw da neu’n cymryd mantais ohonno, ond ni fedrwch sefydlu dolen mewn ffordd sy’n sefydlu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan ble nad oes un bodoli.

Gwadiad

Mae’r deunydd a’r wybodaeth a gynhwyswyd ar y wefan yma ar gyfer pwrpasau gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni ddylech ddibynnu ar y deunydd neu wybodaeth ar y wefan fel sail i wneud unrhyw fusnes, cyfreithiol neu benderfyniadau eraill. Tra ein bod ni’n ymdrechu i gadw’r wybodaeth wedi ei ddiweddaru ac yn gywir, nid yw SLC yn gwneud unrhyw gynrychiolaethau neu warantau o unrhyw fath, wedi eu mynegi neu’n ymhlyg am gyflawnrwydd, cywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd ynghlych y wefan neu’r wybodaeth, cynhyrchion, gwasanaethau neu graffeg perthnasol a gynhwyswyd ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas. Mae unrhyw ymddiried y byddwch yn ei rhoi ar y fath ddeunydd felly yn gwbl at risg eich hun.

I’r graddau nad ydynt yn waharddedig gan gyfraith, ni fydd SLC yn atebol i chi mewn unrhyw amgylchiad neu unrhyw trydydd parti am unrhyw golled neu niwed (yn cynnwys, heb gyfyngiad, niwed oherwydd colli busnes neu golli elwau a cholledion ôl-ddilynol), yn codi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’ch defnydd chi o, neu eich anallu i ddefnyddio, y safle yma neu unrhyw ddeunydd a gynhwysir ynddo ac mae SLC yn gwahardd yn unig swydd holl amodau, gwarantau a thermau eraill a fyddai efallai fel arall yn ymhlyg gan statud, cyfraith gwlad neu gyfraith cyfiawnder.

Nid yw SLC yn atebol am y cynhwysion, dibynadwyedd neu argaeledd o unrhyw safloedd rhyngrwyd a restrwyd, nac ydyw o reidrwydd yn cefnogi unrhyw farnau na gwasanaethau a nodwyd o’u mewn. Nid oes gan SLC reolaeth dros y rhyngrwyd ac nid yw’n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am ymyrraeth gwasanaeth na’r trosglwyddiad o feirysau neu god cyfrifiadur maleisus arall drwy’r wefan yma. Nid yw SLC yn gwarantu bod y wefan yma, neu unrhyw rhan ohono, ar gael i’w fyned ar unrhyw amser neu amserau neilltuol.

Cyfrineiriau

Y chi sydd yn gyfrifol am gadw eich manylion mewngofnodi ar-lein yn gyfrinachol. Rydym yn gofyn i chi i beidio â rhannu eich manylion mewngofnodi gydag unrhyw un.

Indemniad

Rydych yn cytuno i indemnio a chadw SLC wedi ei indemnio o blaid ac yn erbyn unrhyw gostau, hawliau, galwadau, treuliau a rhwymedigaethau a ddioddefwyd gan SLC yn codi wrth neu sy’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn ymwneud â’ch mynediad i a/neu ddefnydd o’r wefan.

Cyfraith Perthnasol ac Awdurdodaeth

Mae’r Telerau ac Amodau yma wedi eu llywodraethu a chânt eu dehongli yn unol â’r Llysoedd yr Alban. Llysoedd yr Alban fydd yn cael yr awdurdodaeth an-allgynhwysol i benderfynu ar unrhyw hawl neu anghydfod a allai godi allan o, neu mewn cysylltiad gyda, y telerau ac amodau yma, er rydym yn cadw’r hawl i ddod ag achosion yn eich erbyn os yr ydych yn torri’r amodau yn eich gwlad preswyl neu wlad berthnasol arall.

Newidiadau i Delerau ac Amodau

Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Telerau ac Amodau ar unrhyw adeg drwy bostio adolygiadau ar y safle, ym mhob achos yn dechrau o’r dyddiad ar ba amser y caiff y newid ei bostio ar y wefan. Dylech wirio eich gwefan o bryd i’w gilydd i adolygu y telerau ac amodau cyfoes bryd hynny. Tybir bod eich defnydd parhaol o’r wefan yn dangos eich derbyniad o’r telerau ac amodau diwygiedig.