Os byddwch yn dechrau cwrs israddedig rhan-amser ym mlwyddyn academaidd 2020-21, mae’n siŵr y bydd gennych rai cwestiynau am gyllid myfyrwyr. Rydym yma i ateb y cwestiynau hynny fel eich bod yn deall beth y gallwch ei gael a sut mae gwneud cais.

A allaf gael cyllid myfyrwyr?

  • Yn un o wladolion y DU ac wedi bod yn byw yn y DU am y 3 blynedd diwethaf
  • Yn byw yng Nghymru fel rheol
  • Yn astudio ar gyfer eich gradd gyntaf

Os ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, gallech fod yn gymwys i gael y pecyn cymorth llawn tra byddwch yn astudio.

Peidiwch â phoeni os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, oherwydd mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael cyllid myfyrwyr o hyd os ydych yn bodloni ein meini prawf eraill ar gyfer cymhwyso.

Faint y gallaf ei gael?

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu i dalu eich ffïoedd dysgu ac am Grant Cynhaliaeth i’ch helpu gyda’ch costau byw. Gallwch gael Grant Dysgu Llywodraeth Cymru hefyd, na fydd angen i chi ei ad-dalu.

Bydd swm y cyllid myfyrwyr y bydd gennych hawl iddo wedi’i seilio ar ddwyster eich cwrs. Mae hynny’n golygu na fydd y swm y gallwch ei gael wedi’i seilio ar incwm eich cartref.

Yr unig bryd y byddwn yn defnyddio incwm eich cartref fydd i gyfrifo faint o’r swm y mae gennych hawl iddo fydd yn Fenthyciad Cynhaliaeth a faint ohono fydd yn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru.

Benthyciad Ffïoedd Dysgu Benthyciad Cynhaliaeth Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Hyd at £6,935

Os ydych chi'n astudio mewn prifysgol neu goleg cymwys mewn man arall yn y DU

Hyd at £4,433.75

Yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs

O leiaf £250
Hyd at £4,500

Yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs

Er enghraifft, os ydych chi’n astudio cwrs rhan-amser gyda dwyster o 75% o gymharu â’r cwrs amser llawn cyfatebol gydag incwm cartref o £25,000, byddech yn cael cyfanswm hawl o £5,433.75. Bydd hyn yn cynnwys Benthyciad Cynhaliaeth o £933.75 a Grant Cynhaliaeth o £4,500.

Cymorth ychwanegol

Gallwch gael cyllid myfyrwyr ychwanegol os oes gennych blant neu oedolion sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Nid oes angen i’r grantiau hyn gael eu had-dalu.

Lwfans Dysgu Rhieni Grant Gofal Plant Grant Oedolion Dibynnol
Hyd at £1,766
Yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs
Hyd at £174.22 yr wythnos (ar gyfer un plentyn yn unig)
Hyd at £298.69 yr wythnos (ar gyfer 2 neu fwy o blant)
Yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs
Hyd at £3,094
Yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs

Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd os oes gennych anabledd, sy’n cynnwys anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. Gallwch wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabli helpu gydag unrhyw gostau ychwanegol yr ydych yn eu hwynebu o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd.

Pryd y gallaf wneud cais?

Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser wedi agor erbyn hyn!

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook i fod ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau’n cael ei lansio.^ Nôl i’r brig