Cyllid ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan-amser Cymreig

Eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr

Dyma gyfle i gael gwybod beth i’w ddisgwyl ar eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr. Gallwch ddysgu am yr amryw gamau, o’r adeg cyn i chi wneud cais i’r adeg y byddwch yn gwneud eich ad-daliad olaf.

Cam 1

Cyn i chi wneud cais

Dyma gyfle i chi gael gwybod pa fathau o gyllid myfyrwyr sydd ar gael a phwy all ei gael.

Beth sydd ar gael

Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr gael benthyciad i dalu am eu ffïoedd dysgu, a chymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda’u costau byw.

Mae’n bosibl hefyd y byddwch yn gallu cael help ychwanegol ar ben hynny, os oes gennych blant, oedolyn dibynnol neu anabledd.

Dangos beth sydd ar gael

Pwy sy’n gymwys

Bydd eich cymhwysedd i gael cyllid myfyrwyr yn dibynnu ar eich cenedligrwydd, eich statws preswylio, eich cwrs a’ch astudiaethau blaenorol. 

Dangos pwy sy’n gymwys
Cam 2

Gwneud cais

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae gwneud cais, pa dystiolaeth y gallai fod angen i chi ei darparu a sut y byddwn yn cyfrifo faint y gallwch ei gael.

Sut mae gwneud cais a phryd

Dyma gyfle i chi gael gwybod beth yw’r ffordd hawsaf o wneud cais a phryd y mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais.

Dangos mwy am wneud cais

Tystiolaeth i brofi pwy ydych chi

Bydd yn rhaid i bob myfyriwr newydd anfon tystiolaeth i brofi mai nhw ydyn nhw! Dyma gyfle i chi gael gwybod beth y gallwn ei dderbyn a sut mae anfon y dystiolaeth.

Mwy am dystiolaeth ynghylch cais

Profi incwm eich cartref

Mae’n bosibl y bydd angen tystiolaeth arnom o incwm eich cartref. Dyma gyfle i chi gael gwybod beth y gallem ofyn i chi amdano a sut mae anfon y dystiolaeth.

Mwy am incwm y cartref
Cam 3

Cael eich cyllid myfyrwyr

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut y bydd eich cyllid myfyrwyr yn cael ei dalu i chi pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo

Hysbysiad o Hawl

Mae’r llythyr hwn yn rhoi cadarnhad i chi o beth y byddwch yn ei gael a phryd

Sôn mwy wrthyf am fy llythyr ynghylch hawl

Cael eich cyllid myfyrwyr

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut y bydd eich cyllid myfyrwyr yn cael ei dalu i chi pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo

Sôn mwy am gael fy nhalu
Cam 4

Yn ystod eich astudiaethau

Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i chi ddiweddaru eich cais. Gallai newid eich cais effeithio ar faint o gyllid myfyrwyr y gallwch ei gael.

Newidiadau yn eich amgylchiadau

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae diweddaru eich cyfrif a pha newidiadau y mae angen i chi sôn wrthym amdanynt.

Mwy am newidiadau yn eich amgylchiadau

Reassessment of your entitlement

Ailasesiad yw pan fyddwn yn ailgyfrifo eich hawl i gyllid myfyrwyr (faint y gallwch ei gael).

Mwy am ailasesu cyllid myfyrwyr
Cam 5

Ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut a phryd y byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad.

Ad-dalu eich benthyciad

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut y mae’r broses ad-dalu yn gweithio, drwy ddarllen ein canllaw manwl ar-lein.

Sôn mwy wrthyf am ad-dalu