Myfyrwyr rhan-amser, israddedig

Beth yw eich cenedligrwydd?

Bydd o ble’r ydych yn dod a ble’r ydych yn byw o gymorth hefyd i benderfynu pa fathau o gyllid y gallwch eu cael. Darllenwch y ddau opsiwn a phenderfynwch pa un sy’n berthnasol i chi.

Mae ceisiadau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser 2024 i 2025 nawr ar agor!

Myfyriwr ffioedd dysgu a chostau byw

Gelwir hyn weithiau yn fyfyriwr Cymraeg. Gallech gael help gyda ffioedd dysgu a chostau byw os yw unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol:

  • rydych yn ddinesydd y Deyrnas Unedig neu Wyddelig ac wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig a’r Ynysoedd am 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs
  • rydych wedi cael statws sefydlog ac wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig a'r Ynysoedd am 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs
  • rydych wedi cael statws preswylydd sefydlog neu breswylio o flaen llaw o dan y cynllun preswylio’n sefydlog i ddinasyddion yr UE ac wedi bod yn byw yn y Deyrnas Unedig a’r Ynysoedd am 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs

Bydd angen hefyd eich bod yn byw yng Nghymru ar neu cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.

Gallwch hefyd fod â math o statws preswylio eithriedig cymwys, megis statws ffoadur, person diwladwriaeth neu berson sydd wedi cael gwarchodaeth ddyngarol.

Os na allwch nodi eich bod yn fyfyriwr ffioedd dysgu a chostau byw, efallai y byddwch yn dal yn gymwys i gael cyllid fel myfyriwr sy'n ariannu ffioedd dysgu yn unig.

Myfyriwr sy’n ariannu ffioedd dysgu yn unig

Gelwir hyn weithiau yn fyfyriwr UE. Os na allwch nodi eich bod yn fyfyriwr ffioedd dysgu a chostau byw, efallai y byddwch yn dal yn gymwys i gael cyllid ffioedd dysgu yn unig.

Gallwch wneud cais am gyllid ffioedd dysgu yn unig os yw'r canlynol i gyd yn berthnasol:

  • nad ydych yn gallu uniaethu fel myfyriwr ffioedd dysgu a chostau byw (myfyriwr Cymraeg)
  • os oes gennych statws preswylydd neu statws preswylydd cyn-sefydlog o dan y cynllun preswylio’n sefydlog i ddinasyddion yr UE, neu os ydych wedi gwneud cais dilys i gynllun dinasyddion yr UE a bod gennych amddiffyniad dros dro, fel y dangosir gan Dystysgrif Cais (nid oes angen hyn ar ddinasyddion Iwerddon)
  • rydych wedi byw yn y DU, yr AEE (gan gynnwys Gweriniaeth Iwerddon), y Swistir neu’r Tiriogaethau Tramor am y 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
  • byddwch yn astudio yng Nghymru

Gallwch hefyd fod â mathau eraill o statws preswylio, er enghraifft rydych yn aelod o deulu person o Ogledd Iwerddon neu’n un o wladolion y DU sy’n preswylio yn Gibraltar.

Os na allwch nodi naill ai eich bod yn fyfyriwr ffioedd dysgu a chostau byw neu'n fyfyriwr sy'n ariannu ffioedd dysgu yn unig, efallai na fyddwch yn gymwys i gael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Efallai y bydd eich prifysgol neu’ch coleg yn gallu sôn wrthych am ffynonellau amgen posibl o gyllid.