Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Myfyrwyr israddedig rhan-amser Cymreig

Beth sydd ar gael

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2018 neu wedi hynny. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.


Benthyciad Ffïoedd Dysgu

Gallech gael hyd at:

  • £2,625 os ydych mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru neu’n astudio yn y Brifysgol Agored
  • £6,935 os ydych mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus y tu allan i Gymru
  • £4,625 os ydych mewn prifysgol neu goleg preifat y tu allan i Gymru

Ni fydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref. Er mwyn i chi gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu, rhaid bod dwyster y cwrs yr ydych yn ei astudio’n o leiaf 25%.

Byddwn yn talu eich benthyciad yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg. Rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad, gan gynnwys llog.

Help gyda chostau byw

Gallech hefyd gael cymysgedd o fenthyciadau a grantiau i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.

Mae’r tablau hyn yn dangos faint y gallech ei gael ar sail enghreifftiau o incwm cartref a dwyster cwrs:

2021 i 2022

Incwm y cartref Dwyster cwrs yn 25% Dwyster cwrs yn 50% Dwyster cwrs yn 75%
Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant
£25,000 neu lai £410 £1,500 £820 £3,000 £1,230 £4,500
£35,000 £775 £1,135 £1,551 £2,270 £2,326 £3,404
£45,000 £1,141 £769 £2,282 £1,539 £3,422 £2,308
£59,200 neu fwy £1,660 £250 £3,320 £500 £4,980 £750
Cyfanswm £1,910 £3,820 £5,730

2020 i 2021

Incwm y cartref Dwyster cwrs yn 25% Dwyster cwrs yn 50% Dwyster cwrs yn 75%
Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant
£25,000 neu lai £311 £1,500 £622 £3,000 £933 £4,500
£35,000 £676 £1,134 £1,353 £2,269 £2,029 £3,404
£45,000 £1,042 £769 £2,084 £1,538 £3,126 £2,307
£59,200 neu fwy £1,561 £250 £3,122 £500 £4,683 £750
Total £1,811 £3,622 £5,433

At ddibenion esboniadol yn unig y mae’r ffigurau yn y tablau.

Byddwn yn talu eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, ar ddechrau pob tymor fel rheol.

Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth, gan gynnwys llog.

Help ychwanegol

Os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl

 

Os oes gennych blant neu oedolion dibynnol

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am: