Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Myfyrwyr israddedig rhan-amser Cymreig

Pwy sy’n gymwys

Bydd eich cymhwysedd i gael cyllid myfyrwyr yn dibynnu ar:

 • eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio
 • eich cwrs
 • eich prifysgol neu’ch coleg
 • eich oedran
 • eich astudiaethau blaenorol

Eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio

Gallwch wneud cais os yw pob un o’r datganiadau canlynol yn berthnasol i chi:

 • rydych yn un o wladolion y DU neu’n ddinesydd Gwyddelig neu mae gennych statws preswylydd sefydlog
 • byddwch yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • rydych wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs.

Mae’n bosibl hefyd y byddwch yn gallu gwneud cais:

 • os ydych yn un o wladolion yr UE neu’n aelod o deulu un o wladolion yr UE a bod gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • os ydych yn aelod o deulu un o wladolion y DU
 • os ydych yn ffoadur
 • os ydych wedi cael gwarchodaeth ddyngarol
 • os ydych yn weithiwr mudol
 • os ydych yn blentyn i un o wladolion y Swistir
 • os ydych yn blentyn i weithiwr o Dwrci
 • os ydych yn berson diwladwriaeth neu’n aelod o deulu person diwladwriaeth
 • os byddwch yn cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat, neu os ydych yn aelod o deulu rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd Calais’ i aros yn y DU, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd i aros’ yn y DU fel dioddefwr camdriniaeth neu drais domestig, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd i aros’ yn y DU fel partner gweddw, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych yn un o wladolion yr UE neu’n aelod o deulu un o wladolion yr UE a bod gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016.

Rhaid hefyd eich bod yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs. Os na allwch fod yng Nghymru erbyn dechrau eich cwrs oherwydd y coronafeirws, byddwch yn dal i gael cyllid myfyrwyr cyhyd â’ch bod yn bodloni pob un o’r meini prawf eraill.

Ni all myfyrwyr o’r UE gael help gyda’u costau byw nac unrhyw help ychwanegol oni bai eu bod wedi byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eu cwrs a bod ganddynt statws preswylydd cyn-sefydlog.

Eich cwrs

Rhaid bod eich cwrs yn y DU a’i fod:

 • yn gwrs gradd gyntaf, er enghraifft gradd BA, BSc neu BEd
 • yn gwrs Gradd Sylfaen
 • yn gwrs Tystysgrif Addysg Uwch
 • yn gwrs Diploma Addysg Uwch
 • yn gwrs Tystysgrif Genedlaethol Uwch
 • yn gwrs Diploma Cenedlaethol Uwch
 • yn gwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion
 • yn gwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Eich prifysgol neu’ch coleg

Rhaid bod eich prifysgol neu’ch coleg:

 • yn un y mae’r llywodraeth yn talu amdani/amdano
 • yn un a ariennir yn breifat ond sy’n cynnal cyrsiau unigol sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Gofynnwch i’ch prifysgol neu’ch coleg os nad ydych yn siŵr a yw’n gymwys.

Eich oedran

Nid oes unrhyw derfyn oedran ar gyfer cael grantiau neu Fenthyciad Ffïoedd Dysgu.

Rhaid eich bod dan 60 oed i gael Benthyciad Cynhaliaeth.

Your previous study

Dim ond ar gyfer eich cwrs cyntaf ym maes addysg uwch y gallwch gael cyllid myfyrwyr fel rheol, hyd yn oed os gwnaethoch ariannu eich cwrs blaenorol eich hun.

Os gwnaethoch newid cwrs neu os ydych yn ailadrodd blwyddyn

Gallwch gyfrifo’r swm a gewch drwy gymryd nifer y blynyddoedd y mae’r cwrs yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer yn para, ychwanegu blwyddyn, ac yna tynnu nifer y blynyddoedd y gwnaethoch eu treulio’n astudio.

Er enghraifft, os ydych yn gwneud cais ar gyfer cwrs 4 blynedd ond eich bod wedi astudio am 2 flynedd yn flaenorol, byddwch yn cael 3 blynedd o gyllid.

Os nad oes gennych ddigon o flynyddoedd o gyllid i dalu am eich cwrs, bydd angen i chi dalu am y blynyddoedd ychwanegol eich hun cyn y gallwch gael unrhyw gyllid myfyrwyr.

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael blwyddyn ychwanegol o gyllid os oedd yn rhaid i chi adael eich cwrs blaenorol am resymau personol anorfod, megis salwch neu brofedigaeth. Bydd angen i chi anfon tystiolaeth o hynny atom.

Os oes gennych radd yn barod

Ni allwch gael cyllid myfyrwyr ar gyfer gradd arall fel rheol. Ceir rhai eithriadau, er enghraifft os ydych am astudio:

 • meddygaeth
 • deintyddiaeth
 • seicoleg
 • gwyddoniaeth chwaraeon.