Delwedd o: myfyrwraig

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Am mwy o wybodaeth am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr, ewch i’n tudalen COVID-19.

Dyddiadau allweddol

Mehefin 2020 - Anfonwch y cais yr ydych wedi’i gwblhau am Lwfans Cynhaliaeth Addysg, gyda chopïau gwreiddiol o’r dystiolaeth, er mwyn sicrhau bod eich cyllid ar gael erbyn dechrau eich cwrs.

31 Awst 2021 - Y dyddiad olaf y gallwn dderbyn gwybodaeth eich cais er mwyn i chi fod yn gymwys am LCA ym mlwyddyn academaidd 2020 i 2021

Ydych chi'n gymwys am yr LCA?

Mae LCA ar gyfer y rheiny sy’n 16 i 18 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac sydd am barhau gyda’u haddysg wedi iddynt adael oedran gadael yr ysgol. Os yr ydych yn gymwys, fe allech dderbyn £30 yr wythnos, a thelir bob pythefnos.

Cyn i chi ymgeisio am Lwfans Cynhaliaeth Addysg mae rhai pethau y bydd angen i chi eu gwirio i wneud yn siwr eich bod chi'n gymwys.

  • Dyddiad Geni - rhaid i chi fod yn 16-18 oed ar 31 Awst 2020
  • Cwrs - mae'n rhaid eich bod chi'n astudio mewn ysgol neu goleg sy'n cymryd rhan ac ar gwrs 'cymwys'
  • Incwm Cartref - rhaid iddo fod islaw lefel benodol i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg
  • Cenedligrwydd a Phreswylio – Os ydych chi'n ddinesydd y DU sy'n byw yng Nghymru fe ddylech chi fod yn gymwys i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg. Os yr ydych yn ddinesydd y DU sy’n byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys am LCA. Os nad ydych yn ddinesydd y DU, efallai byddwch chi’n gymwys o hyd am LCA. Os byddwch chi’n llewni’r ffurflen gais a’i dychwelyd i ni , byddwn yn rhoi gwybod ichi a ydych chi’n gymwys neu beidio.

Gweld manylion »^ Nôl i’r brig