Delwedd o: myfyrwraig

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)

Dyddiadau allweddol

Mehefin 2018 - Anfonwch eich cais LCA cyflawn gyda thystiolaeth gwreiddiol.
8 wythnos – I fod yn gymwys am daliadau ôl-ddyddiedig rhaid i chi wneud cais o fewn 8 wythnos o’ch cwrs i ddechrau.
31 Awst 2019 – Y dyddiad olaf y gallwn dderbyn eich cais, gwybodaeth ac unrhyw dystiolaeth er mwyn i chi fod yn gymwys am LCA yn y flwyddyn academaidd 2018/19 LCA students

Mae LCA ar gyfer y rheiny sy’n 16 i 18 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac sydd am barhau gyda’u haddysg wedi iddynt adael oedran gadael yr ysgol. Os yr ydych yn gymwys, fe allech dderbyn £30 yr wythnos, a thelir bob pythefnos.

Cyn i chi ymgeisio am Lwfans Cynhaliaeth Addysg mae rhai pethau y bydd angen i chi eu gwirio i wneud yn siwr eich bod chi'n gymwys.

  • Dyddiad Geni - rhaid i chi fod yn 16-18 oed ar 31 Awst 2018
  • Cwrs - mae'n rhaid eich bod chi'n astudio mewn ysgol neu goleg sy'n cymryd rhan ac ar gwrs 'cymwys'
  • Incwm Cartref - rhaid iddo fod islaw lefel benodol i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg
  • Cenedligrwydd a Phreswylio – Os ydych chi'n ddinesydd y DU sy'n byw yng Nghymru fe ddylech chi fod yn gymwys i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg. Os yr ydych yn ddinesydd y DU sy’n byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys am LCA. Os nad ydych yn ddinesydd y DU, efallai byddwch chi’n gymwys o hyd am LCA. Os byddwch chi’n llewni’r ffurflen gais a’i dychwelyd i ni , byddwn yn rhoi gwybod ichi a ydych chi’n gymwys neu beidio.

Gweld manylion »^ Nôl i’r brig