Cam 2: Gwneud cais
Lwfans Cynhaliaeth Addysg, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Sut mae gwneud cais a phryd

Bydd gwneud cais yn gynnar yn golygu bod gennych y siawns orau o gael cadarnhad ynglŷn â’ch cyllid a’i dderbyn erbyn dechrau eich cwrs.

Os ydych yn newydd i’r cynllun LCA ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu i lenwi’r ffurflen. Gallwch lawrlwytho’r nodiadau yma.

Os nad oes gennych beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn gwneud cais yn eich ysgol neu’ch coleg.

Os ydych yn gwneud cais am LCA ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021, mae’r canllaw yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod. Yna, gallwch lawrlwytho a llenwi’r ffurflen er mwyn ei hanfon atom. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu gyda’r ffurflen.

Byddwn yn derbyn eich cais ac unrhyw dystiolaeth tan 31 Awst 2021.

Cofiwch lofnodi eich Cytundeb LCA yn yr ysgol neu’r coleg er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich cais.

 

Dyddiadau pwysig

Ebrill 2021

bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn agor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi eich cais. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod a fyddwch yn parhau i astudio yn yr ysgol neu’n mynd i goleg. Gallwch wneud cais o hyd a rhoi gwybod i ni os bydd unrhyw beth yn newid.

30 Mehefin 2021

dylech anfon y ffurflen yr ydych wedi’i llenwi a’ch tystiolaeth atom erbyn y dyddiad hwn fel bod eich cais wedi’i gymeradwyo erbyn dechrau eich cwrs.

13 wythnos

er mwyn bod yn gymwys i gael taliadau sydd wedi’u hôl-ddyddio, bydd yn rhaid i chi wneud cais cyn pen 13 wythnos ar ôl dechrau eich cwrs. Bydd yn rhaid hefyd i chi lofnodi eich Cytundeb LCA o fewn y cyfnod hwn o Tair ar ddeg wythnos.

31 Awst 2022

dyma’r dyddiad olaf y gallwn dderbyn eich cais a’ch tystiolaeth er mwyn i chi fod yn gymwys i gael LCA yn ystod blwyddyn academaidd 2021 i 2022.

Myfyrwyr sy’n dychwelyd

Os hon fydd yr ail neu’r drydedd flwyddyn i chi gael LCA, gallwch gael gafael ar ragor o wybodaeth yma.