Cam 2: Gwneud cais
Lwfans Cynhaliaeth Addysg, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Sut mae gwneud cais a phryd

Bydd gwneud cais yn gynnar yn golygu bod gennych y siawns orau o gael cadarnhad ynglŷn â’ch cyllid a’i dderbyn erbyn dechrau eich cwrs.

Ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2024 i 2025

Os ydych yn newydd i’r cynllun LCA ym mlwyddyn academaidd 2024 i 2025, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu i lenwi’r ffurflen.

Gallwch lawrlwytho’r nodiadau yma.

Os nad oes modd i chi ddefnyddio argraffydd, gallwch gasglu pecyn gwneud cais o’ch ysgol neu’ch coleg.

Byddwn yn derbyn eich cais ac unrhyw dystiolaeth tan 31 Awst 2025.

Cofiwch lofnodi eich Cytundeb LCA yn yr ysgol neu’r coleg er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich cais.

I gael yr holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen am LCA yn 2024 i 2025:

Ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024

Dysgwch sut i wneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar gyfer 2023 i 2024.

Dyddiadau allweddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2024 i 2025

Ebrill 2024

Bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn agor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi eich cais. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod a fyddwch yn parhau i astudio yn yr ysgol neu’n mynd i goleg. Gallwch wneud cais o hyd a rhoi gwybod i ni os bydd unrhyw beth yn newid.

30 Mehefin 2024

Cyflwynwch eich cais a'ch tystiolaeth erbyn y dyddiad hwn er mwyn i'ch cais gael ei gymeradwyo erbyn dechrau eich cwrs. Byddwch yn dal i allu ymgeisio ar ôl y dyddiad hwn.

13 wythnos

Er mwyn bod yn gymwys i gael taliadau sydd wedi’u hôl-ddyddio, bydd yn rhaid i chi wneud cais cyn pen 13 wythnos ar ôl dechrau eich cwrs.

31 Awst 2025

Dyma’r dyddiad olaf y gallwn dderbyn eich cais a’ch tystiolaeth er mwyn i chi fod yn gymwys i gael LCA yn ystod blwyddyn academaidd 2024 i 2025.

Myfyrwyr sy’n dychwelyd

Os dyma’r ail neu’r drydedd flwyddyn y byddwch yn cael LCA, gallwch gael gafael ar ragor o wybodaeth drwy fynd i’n tudalen ynglŷn â Myfyrwyr sy’n dychwelyd.