Cam 2: Gwneud cais
Lwfans Cynhaliaeth Addysg, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Sut mae gwneud cais a phryd

Bydd gwneud cais yn gynnar yn golygu bod gennych y siawns orau o gael cadarnhad ynglŷn â’ch cyllid a’i dderbyn erbyn dechrau eich cwrs.

Ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023

Os ydych yn newydd i’r cynllun LCA ym mlwyddyn academaidd 2022 i 2023, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu i lenwi’r ffurflen.

Gallwch lawrlwytho’r nodiadau yma.

Os nad oes gennych beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn gwneud cais yn eich ysgol neu’ch coleg.

Byddwn yn derbyn eich cais ac unrhyw dystiolaeth tan 31 Awst 2023.

Cofiwch lofnodi eich Cytundeb LCA yn yr ysgol neu’r coleg er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich cais.

I gael yr holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen am LCA yn 2022 i 2023:

Ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022

Os ydych yn newydd i’r cynllun LCA ym mlwyddyn academaidd 2021 i 2022, bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais. Mae nodiadau cyfarwyddyd ar gael i’ch helpu i lenwi’r ffurflen. Gallwch lawrlwytho’r nodiadau yma.

Os nad oes gennych beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn gwneud cais yn eich ysgol neu’ch coleg.

Byddwn yn derbyn eich cais ac unrhyw dystiolaeth tan 31 Awst 2022.

Cofiwch lofnodi eich Cytundeb LCA yn yr ysgol neu’r coleg er mwyn cael eich arian ar ôl i ni brosesu eich cais.

 

I gael yr holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen am LCA yn 2021 i 2022:

Dyddiadau allweddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023

Ebrill 2022

Bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd yn agor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi eich cais. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod a fyddwch yn parhau i astudio yn yr ysgol neu’n mynd i goleg. Gallwch wneud cais o hyd a rhoi gwybod i ni os bydd unrhyw beth yn newid.

30 Mehefin 2022

Dylech anfon y ffurflen yr ydych wedi’i llenwi a’ch tystiolaeth atom erbyn y dyddiad hwn fel bod eich cais wedi’i gymeradwyo erbyn dechrau eich cwrs.

13 wythnos

Er mwyn bod yn gymwys i gael taliadau sydd wedi’u hôl-ddyddio, bydd yn rhaid i chi wneud cais cyn pen 13 wythnos ar ôl dechrau eich cwrs. Bydd yn rhaid hefyd i chi lofnodi eich Cytundeb LCA o fewn yr un cyfnod o 13 wythnos.

31 Awst 2023

Dyma’r dyddiad olaf y gallwn dderbyn eich cais a’ch tystiolaeth er mwyn i chi fod yn gymwys i gael LCA yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023.

Myfyrwyr sy’n dychwelyd

Os dyma’r ail neu’r drydedd flwyddyn y byddwch yn cael LCA, gallwch gael gafael ar ragor o wybodaeth drwy fynd i’n tudalen ynglŷn â Myfyrwyr sy’n dychwelyd.