Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Lwfans Cynhaliaeth Addysg, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Cymhwystra

Cyn i chi wneud eich cais, mae yna rai pethau y dylech eu gwirio er mwyn sicrhau bod modd i chi gael LCA.

Oedran

Rhaid eich bod rhwng 16 ac 18 oed ar 31 Awst 2022.

Cenedligrwydd a statws preswylio

Os ydych yn un o ddinasyddion y DU ac yn byw yng Nghymru, dylech fod yn gymwys i gael LCA.

Os nad ydych yn un o ddinasyddion y DU ond eich bod yn byw yng Nghymru, mae’n bosibl o hyd y bydd modd i chi gael LCA. Dylech lenwi’r ffurflen gais a’i hanfon yn ôl atom – byddwn yn rhoi gwybod i chi a ydych yn gymwys neu beidio.

Cwrs

Er nad oes yn rhaid i chi astudio yng Nghymru i gael LCA, rhaid eich bod yn astudio mewn ysgol neu goleg sy’n cymryd rhan yn y cynllun LCA.

Dylai eich cwrs fod yn gwrs academaidd neu alwedigaethol hyd at a chan gynnwys Lefel 3. Dyma enghreifftiau o gyrsiau o’r fath:

  • Cyrsiau TGAU
  • Cyrsiau Safon UG neu Safon Uwch
  • Cyrsiau BTEC, GNVQ, NVQ
  • Cyrsiau sgiliau sylfaenol
  • Cyrsiau Sgiliau Byw’n Annibynnol neu, os ydych yn astudio yn Lloegr, cyrsiau Paratoi ar gyfer bod yn Oedolyn

Os ydych yn astudio mewn ysgol

Rhaid bod eich cwrs yn gwrs llawn-amser.

Os ydych yn astudio mewn coleg

  • Rhaid eich bod yn astudio dan arweiniad am o leiaf 12 awr yr wythnos; a
  • Rhaid i’ch cwrs bara o leiaf 10 wythnos.

Incwm eich cartref

Rhaid bod incwm eich cartref islaw lefel benodol i chi gael LCA. Mae yna ddwy lefel wahanol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau teuluol:

  • Rhaid bod incwm eich cartref yn £20,817 neu lai os chi yw’r unig berson ifanc sydd yn y cartref.
  • Rhaid bod incwm eich cartref yn £23,077 neu lai os oes mwy nag un person ifanc yn y cartref (gan eich cynnwys chi).

Gall ein cyfrifiannell addysg bellach eich helpu i gyfrifo a allech gael LCA ar sail incwm eich cartref neu beidio.

Mae gwybodaeth fanylach am incwm y cartref, gan gynnwys beth y dylech ei wneud os ydych yn berson sy’n gadael gofal, i’w chael yn yr adran am incwm y cartref.