Grant Oedolyn Dibynnol


Mae Grant Oedolyn Dibynnol (ADG) yn gymorth ariannol ychwanegol gyda’r bwriad o dalu rhai costau ychwanegol efallai bydd gennych os oes gennych oedolyn sydd yn ddibynnol arnoch.

Parhau i ddarllen am fwy o wybodaeth neu mynd yn syth i sut mae gwneud cais.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Oedolyn Dibynnol allwch ei dderbyn yw £2,049 y flwyddyn. Nid oes angen talu hwn yn ôl oni bod eich wedi cael eich gordalu.

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un oedolyn dibynnol. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol fe fyddwch ond yn derbyn y Grant Oedolyn Dibynnol unwaith.

Mae swm y Grant Oedolyn Dibynnol sydd ar gael i chi yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner ac unrhyw ddibynyddion arall. Mae eich hawl hefyd yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster cwrs:Uchafswm Grant Oedolyn Dibynnol ar gael:

50%-59%

£1,366

60%-74%

£1,639.20

75% or more

£2,049

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Oedolyn Dibynnol ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc pob tymor.

Sut mae gwneud cais

Mae angen i chi gwblhau dau gam i gael Lwfans Dysgu i Rieni.

Cam 1 – Cwblhau prif ran y ffurflen gais

Gwelwch Sut mae ceisio am gefnogaeth ffi a Grant Cwrs i ddarganfod mwy am gwblhau prif ran y cais sy’n berthnasol i’ch amgylchiadau.

Cam 2 – Cwblhau ffurflen Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Rhaid i adran 3 o’r ffurflen yma gael ei chwblhau gan eich prifysgol neu goleg pan fyddwch yn dechrau eich cwrs.

Mae ond angen i chi gwblhau’r ffurflen yma unwaith i gael eich asesu am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Oedolyn Dibynnol.

Ble mae anfon eich cais?

Dylid anfon pob ffurflen a dogfennau ategol i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Gordaliadau grant

Nid oes angen talu’r Grant Oedolyn Dibynnol yn ôl os and ydych wedi cael eich gordalu. Gall hyn ddigwydd os yr ydych wedi gadael eich cwrs, wedi gor - amcangyfrif eich ymrwymiadau ariannol neu bod newid i’ch amgylchiadau a chanlyniad hynny yw gordaliad.

Os yr ydych wedi cael eich gordalu:

  • Yn ystod eich astudiaethau - caiff unrhyw ordaliad grant ei ddidynnu o’ch rhandaliadau grant yn y dyfodol
  • Wedi eich astudiaethau - yna bydd yn rhaid i chi ad-dalu'r swm o’r grant a ordalwyd. Byddwn yn cysylltu gyda chi drefnu ad-daliad.
^ Nôl i’r brig