Grant Oedolyn Dibynnol - 2020 i 2021


Mae Grant Oedolion Dibynnol (ADG) yn helpu tuag at gostau sy’n gysylltiedig â’ch cwrs os oes gennych oedolyn sy'n dibynnu arnoch chi’n ariannol.

Parhau i ddarllen am fwy o wybodaeth neu mynd yn syth i sut mae gwneud cais

Faint allwch ei gael?

Uchafswm yr Grant Oedolyn Dibynnol allwch ei dderbyn yw £2,320.50 y flwyddyn.

Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol os oes gennych bartner neu oedolyn arall sydd yn ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Mae'r swm sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ddwyster eich cwrs ac incwm cartref

Goffynir i chi am y wybodaeth yma pan fyddwch chi'n ceisio.

Dwyster cwrs

Uchafswm Grant Oedolyn Dibynnol ar gael

50%-59%

£1,547

60%-74%

£1,856.40

75% neu fwy

£2,320.50

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Oedolyn Dibynnol ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Cyn i’ch taliad cyntaf ei wneud, rhaid i chi sicrhau bod eich prifysgol neu goleg yn cwblhau adran 3 o ffurflen Grantiau Rhan-Amser i ddibynyddion (PTGFD) pan fyddwch yn dechrau. Dychwelwch hon a chaiff eich taliad cyntaf ei wneud wedi i’r ffurflen gael ei phrosesu.

Dysgu o bell

Os ydych yn astudio ar gwrs dysgu o bell, ni fyddwch yn gymwys i gael ADG.

Fodd bynnag, os yw’r cwrs yn un y byddai rhywun yn ei fynychu’n bersonol fel arfer ond nad ydych chi’n gallu gwneud hynny o ganlyniad i anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor, gallwch wneud cais am ADG.

Unrhyw beth arall y dylech chi ei wybod?

Medrwch ond wneud cais am y grant yma am un oedolyn sy'n ddibynnol arnoch. Os oes gennych fwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol arnoch, byddwch yn dal i dderbyn yr ADG unwaith yn unig.

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer ADG.

Nid oes angen talu ADG yn ôl oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

^ Nôl i’r brig