Cael eich taliad cyllid myfyrwyr cyntaf

Ydych chi’n disgwyl taliad cyntaf eich cyllid myfyrwyr? Gallwn ni eich helpu!

Os byddwch yn dechrau ar gwrs cyn bo hir, byddwch yn edrych ymlaen at gael taliad cyntaf eich cyllid myfyrwyr. Gallwch wirio amserlen a statws eich taliadau drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Dilynwch ein cynghorion a fydd yn eich helpu i gael eich talu’n brydlon:

  1. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi anfon eich cais ac wedi darparu unrhyw dystiolaeth y mae arnom ei hangen. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein ar-lein a gwiriwch nad oes dim yn weddill yn y rhestr o bethau y mae angen i chi eu gwneud. Os na allwch weld y rhestr, mae hynny’n golygu nad oes angen i chi wneud dim.
  2. Gwiriwch fod eich manylion banc yn gywir yn eich cyfrif ar-lein. Os oes angen i chi eu diweddaru, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny o leiaf 4 diwrnod cyn dyddiad eich taliad.
  3. Cofrestrwch ar eich cwrs.* Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud hynny ar-lein drwy wefan eich prifysgol neu’ch coleg. Ni allwn wneud taliadau i chi nes y bydd eich prifysgol neu’ch coleg wedi cadarnhau eich bod wedi cofrestru. Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru cyn gynted ag sy’n bosibl.

*Os ydych yn astudio gyda’r Brifysgol Agored, bydd fel rheol yn cadarnhau bythefnos ar ôl dechrau eich cwrs eich bod wedi cofrestru. Y rheswm am hynny yw y gallwch dynnu’n ôl o’r cwrs hyd at y 14eg diwrnod heb fod yn rhaid i chi dalu’r ffi. Bydd hynny’n effeithio ar ddyddiad eich taliad.

Cael eich talu

Gwyliwch ein ffilm i gael rhagor o wybodaeth am gael eich talu.

Cyn dechrau’r tymor bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd. Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Os ydych yn disgwyl eich taliad cyntaf

Tra byddwch yn disgwyl eich taliad cyntaf, gallwch weld amserlen a statws eich taliadau yn eich cyfrif ar-lein.

Cael gwybod beth y mae statws eich taliad yn ei olygu:

Statws taliad Beth y mae hynny’n ei olygu i chi

Yn aros am fanylion talu

Mae angen i chi roi eich rhif Yswiriant Gwladol neu’ch manylion banc i ni.

Yn gwirio’r manylion talu

Rydym yn gwirio eich rhif Yswiriant Gwladol. Gall hynny gymryd hyd at bythefnos.

Taliad wedi’i drefnu

Byddwch yn cael eich talu ar y dyddiadau a ddangosir yn eich cyfrif ar-lein.

Taliad ar y gweill

Mae’r taliad wedi’i anfon a dylai gyrraedd eich cyfrif banc cyn pen 3 - 5 diwrnod gwaith.

Wedi’i atal

Mae’n bosibl nad yw eich manylion banc gennym neu ein bod yn gwirio eich rhif Yswiriant Gwladol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gall gymryd hyd at bythefnos i ni wirio’r manylion hynny.

Dylech gael eich talu cyn pen 3 - 5 diwrnod gwaith ar ôl i ni gadarnhau eich rhif Yswiriant Gwladol, cyhyd â bod eich prifysgol neu’ch coleg wedi cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Wedi methu

Ni wnaethom lwyddo i’ch talu ac mae eich banc wedi anfon yr arian yn ôl atom. Gwiriwch fod eich manylion banc yn gywir yn eich cyfrif ar-lein.

Os gwnaethoch gais yn hwyr

Os ydych yn gwneud cais yn awr, dylech gael rhywfaint o arian o hyd yn agos i ddechrau eich cwrs, cyhyd â’ch bod wedi darparu unrhyw dystiolaeth y mae arnom ei hangen a bod eich cais yn cael ei gymeradwyo.

Oherwydd eich bod yn gwneud cais yn hwyr, mae’n bosibl y byddwch yn cael taliad llai i ddechrau.

Gwnewch yn siŵr bod eich rhiant/rhieni neu’ch partner wedi darparu manylion am eu hincwm, fel y gallwn ailasesu eich hawl ac ychwanegu at eich taliad cyntaf cyn gynted ag sy’n bosibl.

Os ydych yn ystyried tynnu’n ôl o’ch cwrs neu roi’r gorau iddo dros dro

Os ydych yn ystyried gadael eich cwrs, bydd angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i’ch prifysgol neu’ch coleg cyn gynted ag sy’n bosibl. Dylech gysylltu â ni hefyd, fel y gallwn atal eich taliad nesaf.

Ewch i’n tudalen i gael rhagor o wybodaeth am adael eich cwrs neu roi’r gorau iddo dros dro.

Os yw eich rhiant/rhieni neu’ch partner yn cefnogi eich cais

I sicrhau eich bod yn cael yr holl gyllid myfyrwyr y mae gennych hawl iddo, mae’n bosibl y bydd angen i’ch rhiant/rhieni neu’ch partner gefnogi eich cais drwy ddarparu manylion am eu hincwm.

Gallant gefnogi eich cais drwy eu cyfrif ar-lein eu hunain. Dylent fynd i’w cyfrif yn rheolaidd rhag ofn ein bod wedi gofyn iddynt ddarparu rhagor o wybodaeth. Ni ddylent lanlwytho eu ffurflen P60 oni bai ein bod yn gofyn amdani, oherwydd gallai’r ffaith eu bod yn gwneud hynny arafu hynt eich cais.

Os yw incwm eich rhiant/rhieni neu’ch partner wedi gostwng

Er mwyn iddynt gefnogi eich cais ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021 i 2022, byddwn yn gofyn i’ch rhiant/rhieni neu’ch partner ddarparu manylion am eu hincwm o’r flwyddyn dreth 2019 i 2020. Os yw eu hincwm wedi gostwng 15% neu fwy ers hynny, gallant ofyn i ni ddefnyddio amcangyfrif o’u hincwm ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol yn lle hynny.

Ewch i’n tudalen i gael gwybod mwy am y broses ar gyfer ymdrin ag incwm y flwyddyn gyfredol.

Helpu eich ffrindiau i gael eu talu’n brydlon!

Yw eich ffrindiau hefyd yn disgwyl taliad cyntaf eu cyllid myfyrwyr?

Rhannwch y dudalen hon ar Facebook a Twitter i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael eu talu’n brydlon hefyd!