Gweld beth y mae angen i chi ei wybod am ddarparu tystiolaeth


Wrth wneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig, mae’n bosibl y gofynnir i fyfyrwyr, rhiant/rhieni neu bartneriaid ddarparu tystiolaeth.

Ni ddylech roi tystiolaeth i ni oni bai ein bod wedi gofyn i chi wneud hynny. Bydd darparu tystiolaeth nad oes ei hangen arnom yn arafu cynnydd y cais.

Sut mae darparu tystiolaeth

Y ffordd hawsaf a chyflymaf o ddarparu tystiolaeth yw trwy lanlwytho copi digidol i'ch gyfrif ar-lein (yn agor mewn tab newydd).

Dylech hefyd sicrhau eich bod yn gwirio 'eich gweithredoedd i'w cwblhau' i ganfod yn union beth fydd ei angen arnom gennych chi. Os nad yw 'eich gweithredoedd i'w cwblhau' yn cael eu dangos, mae hyn yn golygu nad oes gennych unrhyw gamau gweithredu.

Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam ar sut i lanlwytho tystiolaeth i'ch cyfrif ar-lein!

Os oes angen i chi ddarparu tystiolaeth o bwy ydych chi

Pan fyddwch yn gwneud cais am y tro cyntaf, bydd angen i chi ddarparu manylion neu dystiolaeth i gadarnhau pwy ydych chi. Gallwch wneud hynny drwy gofnodi manylion eich pasport dilys ar gyfer y DU pan fyddwch yn gwneud cais.

Nid oes angen i chi anfon eich pasport gwreiddiol atom na lanlwytho copi ohono i’ch cyfrif ar-lein, oherwydd bydd hynny’n arafu eich cais.

Os nad oes gennych basport dilys ar gyfer y DU, mae gennym restr o fathau eraill o dystiolaeth y gallwch ei darparu ac y bydd angen i chi ei phostio atom.

Mae gennym hefyd wybodaeth ar wahân am dystiolaeth hunaniaeth os ydych yn gwneud cais am gyllid ffioedd dysgu yn unig.

Os ydych yn gwneud cais am gymorth ychwanegol

Efallai y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth os ydych yn gwneud cais am gymorth ychwanegol. Dilynwch y cyfarwyddiadau yn 'eich gweithredoedd i'w cwblhau' yn eich cyfrif ar-lein.

Dilynwch y cyfarwyddiadau yn eich cyfrif ar-lein a chofiwch ddarparu’r dystiolaeth a ddewiswyd gennych yn unig. Bydd darparu tystiolaeth nad oes arnom ei hangen yn arafu eich cais.

Cael gwybod am y gwahanol fathau o dystiolaeth y gallwn ei derbyn ar gyfer Grantiau Unigolion Dibynnol a Lwfans Myfyrwyr Anabl:

 

Os ydych yn rhiant neu’n bartner

Bydd cyflwyno gwybodaeth nad yw’n ofynnol yn golygu y bydd yn cymryd mwy o amser i brosesu cais eich plentyn neu’ch partner ac y bydd tipyn o oedi cyn y bydd yn cael cyllid myfyrwyr.

Nid oes angen i chi lanlwytho unrhyw dystiolaeth, yn enwedig ffurflenni P60, oni bai ein bod yn gofyn amdani.

Os ydych wedi lanlwytho ffurflen P60 yn barod pan na ofynnwyd i chi amdani, dylech fynd ati’n awr i ddarparu eich manylion ariannol ar-lein neu lenwi ffurflen PFF2 (Lawrlwythiad PDF 356KB, yn agor mewn tab newydd).

Ewch i’n tudalen bwrpasol i gael mwy o wybodaeth ynghylch sut mae nodi eich manylion a chyflwyno tystiolaeth.