Cefnogi cais eich plentyn neu’ch partner am gyllid myfyrwyr


Os yw eich plentyn neu’ch partner yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr, mae’n bosibl y gofynnir i chi gefnogi cais y myfyriwr â manylion am incwm eich cartref. Diben hynny yw ei alluogi/galluogi i gael yr uchafswm y mae ganddo/ganddi hawl iddo.

1. Mewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyrwyr neu greu cyfrif o’r fath

Pan fydd eich plentyn neu’ch partner yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar sail incwm y cartref, bydd angen iddo/iddi roi eich cyfeiriad ebost i ni. Yna, byddwn yn anfon cais atoch i ofyn i chi gefnogi’r cais.

Dylech ddarllen y cyfarwyddiadau sydd yn y neges ebost, a fydd yn eich helpu i gysylltu eich cyfrif chi â’ch plentyn neu’ch partner.

Os nad oes gennych eich cyfrif ar-lein eich hun yn barod, bydd angen i chi greu un. Peidiwch â defnyddio cyfrif eich plentyn neu’ch partner i sôn wrthym am fanylion eich incwm. Rhaid i chi ddefnyddio eich cyfrif ar wahân eich hun. Os ydych chi a’ch partner yn cefnogi cais, bydd angen i’ch partner greu cyfrif ar-lein ar wahân hefyd, neu fewngofnodi i gyfrif o’r fath.

Os na fyddwch yn cael neges ebost gennym neu os na allwch gysylltu â chyfrif y myfyriwr ar-lein, bydd angen i chi lanlwytho ffurflen PFF2 drwy eich cyfrif ar-lein chi yn lle hynny.

2. Cofnodi manylion eich incwm

Pan fyddwch wedi mewngofnodi i’ch cyfrif, byddwch yn gallu cofnodi manylion eich incwm. Felly, gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth gennych wrth law. Bydd angen i chi roi manylion am eich incwm yn ystod blwyddyn dreth flaenorol. Er enghraifft, os yw eich plentyn neu’ch partner yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2022 i 2023, byddai angen gwybodaeth arnom am eich incwm yn ystod 2020 i 2021.

Bydd cyflwyno tystiolaeth nad yw’n ofynnol yn golygu y bydd yn cymryd mwy o amser i ni brosesu cais eich plentyn neu’ch partner ac y bydd tipyn o oedi cyn y bydd yn cael cyllid myfyrwyr. Byddwn maes o law yn gwrthod y dystiolaeth ac yn gofyn i chi gofnodi manylion eich incwm yn eich cyfrif ar-lein, os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod.

Nid oes angen i chi lanlwytho unrhyw dystiolaeth, yn enwedig ffurflenni P60, oni bai ein bod yn gofyn amdani. Os ydych wedi lanlwytho ffurflen P60 yn barod pan na ofynnwyd i chi amdani, dylech fynd ati’n awr i ddarparu eich manylion ariannol ar-lein neu lenwi ffurflen PFF2.

3. Ar ôl i chi gefnogi’r cais

Pan fyddwch wedi cyflwyno manylion eich incwm, gall gymryd hyd at 6 i 8 wythnos i ni eu prosesu a chyfrifo cyllid myfyrwyr eich plentyn neu’ch partner. Cyn gynted ag y byddwn wedi gwneud hynny, byddwn yn rhoi gwybod i’r myfyriwr.

Os bydd arnom angen unrhyw beth arall gennych, byddwn yn anfon neges ebost atoch i roi gwybod i chi.

Gwybodaeth bellach

Gallwch gael gwybod mwy am y gwahanol fathau o dystiolaeth y gallwn ei derbyn, ac am sut y dylech ei hanfon, drwy fynd i’n tudalen ar gyfer canllawiau ynghylch tystiolaeth.

Cael rhagor o wybodaeth ynghylch cefnogi cais am gyllid myfyrwyr neu ynghylch yr hyn y dylech ei wneud os bydd eich incwm yn newid yn nes ymlaen yn y flwyddyn.