Grant Gofal Plant


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o ofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo.

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs

Dwyster cwrsUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentynUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)

50%-59%

£80.75

£137.28

60%-74%

£96.90

£164.73

75% neu fwy

£121.13

£205.91

Pan fyddwch yn gwneud cais, os nad ydych yn gallu darparu manylion o’ch darparwr gofal plant, ar yr adeg yma, yna caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrsCap Grant Gofal Plant

50%-59%

£57.50

60%-74%

£69

75% neu fwy

£86.25

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr gofal plant i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd, mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich prifysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod yn mynychu.

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Sut mae gwneud cais

Mae angen i chi gwblhau ffurflenni camau tri a phedwar i gael Grant Gofal Plant.

Cam 1 – Cwblhau prif ran y cais rhan-amser

Gwelwch Sut mae ceisio am gefnogaeth ffi a Grant Cwrs i ddarganfod mwy am gwblhau prif ran y cais rhan-amser sy’n berthnasol i’ch amgylchiadau.

Cam 2 – Cwblhau ffurflen Grantiau Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Rhaid i Adran 3 o’r ffurflen yma gael ei chwblhau gan eich prifysgol neu goleg pan fyddwch yn dechrau eich cwrs.

Mae ond angen i chi gwblhau’r ffurflen yma unwaith i gael eich asesu am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Oedolyn Dibynnol.

Cam 3 – Cwblhau ffurflen Grant Gofal Plant Rhan-amser

Cofiwch, mae’n bwysig arwyddo a dyddio’r ffurflenni yma a’u dychwelyd hwy gyda’r dystiolaeth angenrheidiol gyda’r holl dystiolaeth sydd eu angen fel y gallwn asesu eich cais mor gyflym ag sy’n bosib.

Cam 4 – Cwblhau ffurflen Grantiau Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Ar ddiwedd pob tymor, byddwn yn anfon ffurflen i chi i gadarnahu eich gwir gostau gofal plant. Bydd hyn yn ein helpu ni i wneud yn siwr eich bod wedi cael eich talu’r swm cywir o Grant Gofal Plant.

Ble mae anfon eich cais

Dylech anfon pob ffurflen a dogfennau sy’n cefnogi Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Osgoi gordaliad grant

Os yr ydych yn goramcangyfrif eich costau gofal plant ar y ffurflen,caiff unrhyw or-daliad a wnaethpwyd i chi ei didynnu o’ch taliadau yn y dyfodol.

Os yr ydych yn gadael eich cwrs, bydd angeni chi ad-dalu unrhyw or-daliad grant. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu ad-daliad.

Tystiolaeth o’r plant sy’n dibynnu arnoch

Os yr ydych wedi derbyn Grant Gofal Plant yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yna fel myfyriwr sydd yn parhau nid oes angen i chi anfon tystiolaeth o’ch dibynnydd (dibynyddion) gyda’ch cais. Bydd ond angen tystiolaeth os oes gennych ddibynnydd newydd yr ydych am wneud cais amdano ac nad ydym yn ymwybodol ohono neu yr ydych yn fyfyriwr sy’n parhau sydd yn gwneud cais am Ofal plant am y tro cyntaf.

 • Tystiolaeth o’r plant sy’n dibynnu arnoch
  • tystygrif gwreiddiol ar gyfer pob un plentyn
  • tystysgrif wreiddiol ar gyfer Dinsasyddiad pob plentyn
  • dogfennau gwereiddiol o’r Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau eich plant a’u dyddiadau geni.
 • Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch.
  • Eich Credydau Treth neu Wobr Credyd Cynhwysol mwyaf diweddar yn enwi pob o’ch plant; neu
  • pob tudalen o’ch llythyr Budd-dal Plant mwyaf diweddar yn enwi eich holl blant.

  Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Lwfans Rhieni sy’n Dysgu.

^ Nôl i’r brig