Grant Gofal Plant - 2020 i 2021


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o gofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo.

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i Sut mae gwneud cais

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i unrhyw Grantiau Dibynyddion rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster cwrs

Uchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentyn (yr wythnos)

Uchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)

50%-59%

£87.11

£149.35

60%-74%

£104.54

£179.22

75% neu'n fwy

£130.67

£224.02

Esiamplau:

Esiampl 1 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 1 plentyn - £90.00

85% o gwir gostau gofal plant yw £76.50

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrs

Swm

50%-59%

£38.25

60%-74%

£45.90

75% neu'n fwy

£57.38

Esiampl 2 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 2 blentyn - £220

85% o gwir gostau gofal plant yw £187.00

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrs

Swm

50%-59%

£93.50

60%-74%

£112.20

75% neu'n fwy

£140.25

Pan fyddwch yn gwneud cais, os nad ydych yn gallu darparu manylion o’ch darparwr gofal plant, ar yr adeg yma, yna caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrs

Cap Grant Gofal Plant

50%-59%

£67.35

60%-74%

£80.82

75% neu'n fwy

£101.03

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr gofal plant i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd, mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich prifysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod yn mynychu.

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Dysgu o bell

Os ydych yn astudio ar gwrs dysgu o bell, ni fyddwch yn gymwys i gael Grant Gofal Plant.

Fodd bynnag, os yw’r cwrs yn un y byddai rhywun yn ei fynychu’n bersonol fel arfer ond nad ydych chi’n gallu gwneud hynny o ganlyniad i anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor, gallwch wneud cais am Grant Gofal Plant.

Rhywbeth arall y dylech wybod?

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer CCG.

Bydwyn yn gofyn i chi a'ch darparwr gofal plant gadarnhau eich gwir gostau deir gwaith yn ystod y flwyddyn.

Nid oes angen talu CCG yn ôl oni bai eich bod yn gadael eich cwrs neu mae newid yn eich amgylchiadau sy’n golygu bod gor-daliad wedi digwydd.

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n ddibynnol arnoch

Os yr ydych yn ceisio am CCG neu PLA bydd angen i chi anfon y dystiolaeth canlynol:

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n dibynnu arnoch

Anfonwch gopi o un o’r canlynol:

  • tystysgrif geni ar gyfer pob un plentyn
  • tystysgrif o Frodoraeth ar gyfer pob plentyn
  • ddogfennaeth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni eich plant.

Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch

Anfonwch gopi o un o’r canlynol:

  • Eich Credydau Treth Plant mwyaf diweddar neu Hysbysiad Gwobr Credyd Cynhwysol yn enwi eich plant
  • holl dudalennau eich llythyr Budd-dal Plant yn enwi pob plentyn

Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

^ Nôl i’r brig