Grant Gofal Plant


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o ofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo.

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i Sut mae gwneud cais

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster cwrsUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentynUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)

50%-59%

£80.75

£137.28

60%-74%

£96.90

£164.73

75% neu'n fwy

£121.13

£205.91

Esiamplau:

Esiampl 1 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 1 plentyn - £90.00

85% o gwir gostau gofal plant yw £76.50

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrsSwm
50%-59% £38.25
60%-74% £45.90
75% neu'n fwy £57.38

Esiampl 2 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 2 blentyn - £220

85% o gwir gostau gofal plant yw £187.00

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrsSwm
50%-59% £93.50
60%-74% £112.20
75% neu'n fwy £140.25

Pan fyddwch yn gwneud cais, os nad ydych yn gallu darparu manylion o’ch darparwr gofal plant, ar yr adeg yma, yna caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrsCap Grant Gofal Plant
50%-59% £57.50
60%-74% £69
75% neu'n fwy £86.25

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr gofal plant i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd, mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich prifysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod yn mynychu.

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Rhywbeth arall y dylech wybod?

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darparwr(wyr) gofal plant cofrestredig dewisedig.

Nid oes angen talu CCG yn ôl oni bai eich bod yn gadael eich cwrs neu mae newid yn eich amgylchiadau sy’n golygu bod wedi digwydd

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n ddibynnol arnoch

Os yr ydych wedi derbyn Grant Gofal Plant yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yna fel myfyriwr sydd yn parhau nid oes angen i chi anfon tystiolaeth o’ch dibynnydd (dibynyddion) gyda’ch cais. Bydd ond angen tystiolaeth os oes gennych ddibynnydd newydd yr ydych am wneud cais amdano ac nad ydym yn ymwybodol ohono neu yr ydych yn fyfyriwr sy’n parhau sydd yn gwneud cais am Ofal plant am y tro cyntaf.

Os yr ydych yn ceisio am CCG neu PLA bydd angen i chi anfon y dystiolaeth canlynol:

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n dibynnu arnoch

Anfonwch lungopi o un o’r canlynol:

  • tystysgrif geni ar gyfer pob un plentyn;
  • tystysgrif o Frodoraeth ar gyfer pob plentyn; neu
  • ddogfennaeth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni eich plant.

Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch

Anfonwch lungopi o un o’r canlynol:

  • eich Credydau Treth Plant mwyaf diweddar neu Hysbysiad Gwobr Credyd Cynhwysol yn enwi eich plant; neu; 
  • holl dudalennau eich llythyr Budd-dal Plant yn enwi pob plentyn.

Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

^ Nôl i’r brig