Darganfod cyllid myfyrwyr

Mae pob cais cyllid myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 nawr ar agor!

Mae’n amser ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr!

Mae pob cais cyllid myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig ar gyfer 2023 i 2024 nawr ar agor!

Ymgeisiwch nawr!

Os ydych yn gymwys i gael Benthyciad Ffioedd Dysgu UE yn unig, dylech wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais Myfyriwr o’r UE.

Gallwch wneud cais a rheoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg.

Myfyrwyr israddedig llawn amser newydd

Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi gwneud cais eto – nid yw’n rhy hwyr! Gwnewch gais yn awr i sicrhau eich bod yn cael peth cyllid ar gyfer dechrau eich cwrs – gall gymryd 6 i 8 wythnos i ni brosesu eich cais. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, gallai eich arian gyrraedd yn hwyr hefyd.

Mae’n gyflym ac yn hawdd gwneud cais ar-lein – dim ond tua 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais gyda’ch:

- Manylion pasbort
- Rhif Yswiriant Gwladol
- Manylion banc

Nid oes angen lle wedi’i gadarnhau arnoch mewn prifysgol neu goleg i wneud cais – gwnewch gais nawr gyda’ch dewis a diweddarwch eich manylion yn ddiweddarach os oes angen.

Os penderfynwch beidio â mynd i’r brifysgol neu’r coleg eleni, gallwch ganslo’ch cais ar-lein, felly peidiwch ag aros i wneud cais!

Darganfod cyllid myfyrwyr

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2023 i 2024? Gwyliwch ein ffilm i gael gwybod sut mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Pwy all gael cyllid myfyrwyr

Mae’r wybodaeth am gymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid ar sail y rheoliadau preswyl-benodol terfynol sy’n dod i rym.

Dylech fod yn gymwys i gael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru os:

 • ydych yn ddinesydd y DU neu os oes gennych statws preswylydd neu gyn-sefydlog yn y DU o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • ydych fel arfer yn byw yng Nghymru
 • ydych wedi byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs
 • byddwch yn astudio cwrs addysg uwch cymwys mewn coleg neu brifysgol yn y DU
 • nad oes gennych gymhwyster addysg uwch yn barod

I ddeall eich cymhwysedd chi’n bersonol, ewch i’n tudalen bwrpasol ynghylch pwy sy’n gymwys.

Beth sydd ar gael

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd gan y mwyafrif o fyfyrwyr ddau brif gost i’w dalu: ffioedd dysgu a chostau byw. Rydyn ni yma i helpu gyda'r ddau!

 • Benthyciad Ffioedd Dysgu – hyd at £9,250 (ar gyfer myfyrwyr israddedig)

Gallech gael help gyda chostau byw sy’n cynnwys cymysgedd o:

 • Benthyciad Cynhaliaeth (ar gyfer myfyrwyr israddedig)
 • Grant Cynhaliaeth – nid oes angen i chi ad-dalu hwn (ar gyfer myfyrwyr israddedig)

I gael gwybod pa gyllid y mae gennych hawl iddo ar sail incwm eich cartref, ewch i’n tudalen ynghylch beth sydd ar gael.

Os ydych yn fyfyriwr annibynnol neu wedi ymddieithrio oddi wrth eich rhieni, ewch i’n tudalen arweiniad.

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Gyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n ddibynnol arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor.

Pârhau â myfyrwyr israddedig llawn amser

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n parhau, mae'r broses ymgeisio hyd yn oed yn haws. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

 1. Mewngofnodwch i'ch cyfrif
 2. Dewiswch ‘ceisiadau cyllid myfyrwyr israddedig’
 3. Dewiswch ‘ailymgeisio nawr’
 4. Dewiswch ‘Ailymgeisio neu gychwyn cais arall’
 5. Cwblhewch eich cais a gwasgwch Cyflwyno!

Peidiwch â phoeni os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser – mae gennych amser o hyd i wneud cais! Mae’n bwysig gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael rhywfaint o gyllid erbyn dechrau eich cwrs.

A ydych yn rhiant neu’n bartner?

Mae’n rhaid i’ch plentyn neu bartner gyflwyno cais am gyllid i fyfyrwyr cyn i chi dderbyn e-bost i gefnogi’r cais.

Gallwch ddewis cefnogi cais y myfyriwr â manylion am incwm eich cartref, er mwyn iddo/iddi gael cymaint o grant ag sy’n bosibl yn hytrach na benthyciad. Ewch i’n tudalen Gwybodaeth i rieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.

Mae angen i chi ddarparu manylion incwm eich cartref bob blwyddyn o gwrs y myfyriwr.

Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

Ni fyddwch yn dechrau ad-dalu’ch benthyciad myfyriwr tan y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs a’ch bod yn ennill dros y trothwy ad-dalu, sef £524 yr wythnos ar hyn o bryd, £2,274 y mis neu £27,295 y flwyddyn.

Mae faint rydych chi’n ei ad-dalu yn seiliedig ar faint rydych chi’n ei ennill, nid faint rydych chi wedi’i fenthyca.

Ewch i’n tudalen ar ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.

Myfyrwyr ôl-raddedig

Final heading Myfyrwyr ôl-raddedig missing content: "Gall myfyrwyr ôl-raddedig ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau pwrpasol: