Darganfod cyllid myfyrwyr

Mae pob cyfnod i wneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig llawn-amser a rhan-amser ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ar agor yn awr ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau.

Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae pob cyfnod i wneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig llawn-amser a rhan-amser ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ar agor yn awr ar gyfer myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau.

 

Gwnewch gais yn awr!

 

Os ydych yn gymwys i gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn unig, dylech wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar gyfer myfyrwyr o’r UE.

Gallwch wneud cais am gyllid myfyrwyr a rheoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr yn Gymraeg yn ogystal ag yn Saesneg.

Myfyrwyr newydd

Mae’n bwysig eich bod yn mewngofnodi neu’n creu cyfrif ar-lein ac yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, mae’n bosibl y bydd eich arian yn cyrraedd yn hwyr hefyd!

Dylai myfyrwyr israddedig llawn-amser newydd wneud cais cyn y dyddiad cau ar 27 Mai 2022.

Mae gwneud cais ar-lein yn broses gyflym a hawdd – dim ond tua 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais gyda:

 • Manylion eich pasbort
 • Eich rhif Yswiriant Gwladol
 • Eich manylion banc

Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg i chi wneud cais – gwnewch gais yn awr gan nodi’r dewis yr ydych yn ei ffafrio a diweddarwch eich manylion yn nes ymlaen os oes angen.

Sut mae gwneud cais

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2022 i 2023? Gwyliwch ein ffilm i gael gwybod sut mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Pwy sy’n gallu cael cyllid myfyrwyr

Dylech fod yn gymwys i gael cyllid gan Cyllid Myfyrwyr Cymru:

 • os ydych yn un o wladolion y DU neu os oes gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan gynllun preswylio’n sefydlog yr UE
 • os ydych yn byw yng Nghymru fel rheol
 • os ydych wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs
 • os byddwch yn astudio cwrs addysg uwch cymwys mewn coleg neu brifysgol yn y DU
 • os nad oes gennych gymhwyster addysg uwch yn barod

I ddeall eich cymhwysedd chi’n bersonol, ewch i’n tudalen bwrpasol ynghylch pwy sy’n gymwys.

Beth sydd ar gael

Ny ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dwy gost: ffïoedd dysgu a chostau byw. Rydym yma i’ch helpu gyda’r ddwy!

 • Benthyciad Ffïoedd Dysgu – hyd at £9,250 (ar gyfer myfyrwyr israddedig)

Gallech gael cymorth gyda chostau byw, sy’n gyfuniad o’r canlynol:

 • Benthyciad Cynhaliaeth (ar gyfer myfyrwyr israddedig)
 • Grant Cynhaliaeth – nad oes yn rhaid i chi ei ad-dalu (ar gyfer myfyrwyr israddedig)
 • Benthyciadau Graddau Meistr a Doethuriaeth Ôl-raddedig

I gael gwybod pa gyllid y mae gennych hawl iddo ar sail incwm eich cartref, ewch i’n tudalen ynghylch beth sydd ar gael.

Os ydych yn fyfyriwr annibynnol neu wedi ymddieithrio oddi wrth eich rhieni, ewch i’n tudalen arweiniad.

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd neu anhwylder iechyd.

Myfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau

Os ydych yn fyfyriwr israddedig sy’n parhau â’ch astudiaethau, mae’r broses gwneud cais yn haws fyth. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw mewngofnodi i’ch cyfrif a chadarnhau bod eich manylion yn dal yn gywir.

Mae gennych ddigon o amser i wneud cais o’r newydd – mae gan fyfyrwyr llawn-amser sy’n parhau â’u hastudiaethau tan 17 Mehefin 2022 i wneud cais o’r newydd.

A ydych yn rhiant neu’n bartner?

Rhaid i’ch plentyn neu’ch partner gyflwyno ei gais/ei chais am gyllid myfyrwyr cyn y byddwch yn cael ebost yn gofyn i chi gefnogi ei gais/ei chais.

Gallwch ddewis cefnogi cais y myfyriwr â manylion am incwm eich cartref, er mwyn iddo/iddi gael cymaint o grant ag sy’n bosibl yn hytrach na benthyciad. Ewch i’n tudalen Gwybodaeth i rieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd angen i chi ddarparu manylion am incwm eich cartref ar gyfer pob blwyddyn o gwrs y myfyriwr.

Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

Ni fyddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr tan y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs a’ch bod yn ennill mwy na’r trothwy ar gyfer ad-dalu.

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu’n seiliedig ar faint yr ydych yn ei ennill ac nid ar faint yr ydych wedi cael ei fenthyg.

Ewch i’n tudalen ar ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.