Darganfod cyllid myfyrwyr


Ymuno â’n rhestr bostio!

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022. Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn ei gwneud yn haws i chi wybod pryd y gallwch wneud cais!

 

Cofrestrwch yn awr

Bydd ein rhestrau postio ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gael yn ddiweddarach yn 2022, felly cadwch olwg ar ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

Pwy sy’n gallu cael cyllid myfyrwyr

Mae’r wybodaeth y byddwn yn ei rhoi am gymhwystra myfyrwyr a’u hawl i gyllid myfyrwyr yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol o’r sefyllfa, a gallai rhai manylion polisi newid wrth i reoliadau terfynol ddod i rym sy’n ymdrin yn benodol â’r wlad y mae myfyriwr yn hanu ohoni.

Dylech fod yn gymwys i gael cyllid gan Cyllid Myfyrwyr Cymru:

  • os ydych yn un o wladolion y DU neu os oes gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan gynllun preswylio’n sefydlog yr UE
  • os ydych yn byw yng Nghymru fel rheol
  • os ydych wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs
  • os byddwch yn astudio cwrs addysg uwch cymwys mewn coleg neu brifysgol yn y DU
  • os nad oes gennych gymhwyster addysg uwch yn barod

I ddeall eich cymhwysedd chi’n bersonol, ewch i’n tudalen bwrpasol ynghylch pwy sy’n gymwys.

Beth sydd ar gael

Ny ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dwy gost: ffïoedd dysgu a chostau byw. Rydym yma i’ch helpu gyda’r ddwy!

  • Benthyciad Ffïoedd Dysgu – hyd at £9,250

Gallech gael cymorth gyda chostau byw, sy’n gyfuniad o’r canlynol:

  • Benthyciad Cynhaliaeth
  • Grant Cynhaliaeth – nad oes yn rhaid i chi ei ad-dalu

I gael gwybod pa gyllid y mae gennych hawl iddo ar sail incwm eich cartref, ewch i’n tudalen ynghylch beth sydd ar gael.

Os ydych yn fyfyriwr annibynnol neu wedi ymddieithrio oddi wrth eich rhieni, ewch i’n tudalen arweiniad.

Er enghraifft, os ydych yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain, gallech gael £10,710 i helpu gyda’ch costau byw. Bydd hwn yn gyfuniad o fenthyciad a grant, a bydd cymhareb y benthyciad a’r grant y byddwch yn eu cael yn dibynnu ar incwm eich cartref. Os ydych yn gymwys i gael cymorth gyda chostau byw, bydd gennych hawl i gael Grant Cynhaliaeth o £1,000 o leiaf.

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd neu anhwylder iechyd.

A ydych yn rhiant neu’n bartner?

Rhaid i’ch plentyn neu’ch partner gyflwyno ei gais/ei chais am gyllid myfyrwyr cyn y byddwch yn cael ebost yn gofyn i chi gefnogi ei gais/ei chais.

Gallwch ddewis cefnogi cais y myfyriwr â manylion am incwm eich cartref, er mwyn iddo/iddi gael cymaint o grant ag sy’n bosibl yn hytrach na benthyciad. Ewch i’n tudalen Gwybodaeth i rieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd angen i chi ddarparu manylion am incwm eich cartref ar gyfer pob blwyddyn o gwrs y myfyriwr.

Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

Ni fyddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr tan y mis Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs, os ydych yn ennill mwy na’r trothwy ad-dalu, sef £524 yr wythnos neu £2,274 y mis ar hyn o bryd.

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu’n seiliedig ar faint yr ydych yn ei ennill ac nid ar faint yr ydych wedi cael ei fenthyg.

Ewch i’n tudalen ar ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth.