Darganfod cyllid myfyrwyr


Pryd allwch chi ymgeisio

Disgwylir i geisiadau cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn ar gyfer y flwyddyn academaidd 2024 i 2025 agor erbyn diwedd mis Mawrth.

Disgwylir i’n ceisiadau israddedig ac ôl-raddedig rhan-amser agor yn ddiweddarach yn 2024, felly cadwch lygad ar ein Facebook a Twitter am ddiweddariadau.

Gallwch wneud cais a rheoli eich cyfrif cyllid myfyrwyr yn Gymraeg yn ogystal â Saesneg.

Pwy all gael cyllid myfyrwyr

Dylech fod yn gymwys i gael cyllid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru os:

  • ydych yn ddinesydd y DU neu os oes gennych statws preswylydd neu gyn-sefydlog yn y DU o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
  • ydych fel arfer yn byw yng Nghymru
  • ydych wedi byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs
  • byddwch yn astudio cwrs addysg uwch cymwys mewn coleg neu brifysgol yn y DU
  • nad oes gennych gymhwyster addysg uwch yn barod

I gael rhagor o wybodaeth am y rheolau ynghylch a oes cyllid ar gael i chi a'r cwrs yr ydych yn bwriadu ei astudio, ewch i'n tudalen pwy sy'n gymwys.

Beth sydd ar gael

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd gan y mwyafrif o fyfyrwyr ddau brif gost i’w dalu: ffioedd dysgu a chostau byw. Rydyn ni yma i helpu gyda'r ddau!

  • Benthyciad Ffioedd Dysgu – hyd at £9,250 (ar gyfer myfyrwyr israddedig)

Gall swm y Benthyciad Ffioedd Dysgu a ddangosir newid yn seiliedig ar gymeradwyaeth Llywodraeth Cymru. Bydd y dudalen hon yn dangos y swm sydd wedi ei gadarnhau pan fydd ceisiadau israddedig amser llawn yn agor.

Gallech gael help gyda chostau byw sy’n cynnwys cymysgedd o:

  • Benthyciad Cynhaliaeth (ar gyfer myfyrwyr israddedig)
  • Grant Cynhaliaeth – nid oes angen i chi ad-dalu hwn (ar gyfer myfyrwyr israddedig)

I gael gwybod pa gyllid y mae gennych hawl iddo ar sail incwm eich cartref, ewch i’n tudalen ynghylch beth sydd ar gael.

Os ydych yn fyfyriwr annibynnol neu wedi ymddieithrio oddi wrth eich rhieni, darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud.

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Gyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n ddibynnol arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd neu gyflwr iechyd hirdymor.

Ad-dalu eich benthyciad myfyriwr

Ni fyddwch yn dechrau ad-dalu’ch benthyciad myfyriwr tan y mis Ebrill ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs a’ch bod yn ennill dros y trothwy ad-dalu, sef £524 yr wythnos ar hyn o bryd, £2,274 y mis neu £27,295 y flwyddyn.

Mae faint rydych chi’n ei ad-dalu yn seiliedig ar faint rydych chi’n ei ennill, nid faint rydych chi wedi’i fenthyca.

Ewch i'n tudalen ad-dalu eich cyllid myfyriwr am ragor o wybodaeth.

Ydych chi'n rhiant neu'n bartner?

Unwaith y bydd eich plentyn neu bartner wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr, byddwn yn anfon e-bost atoch i gefnogi eu cais.

Gallwch ddewis cefnogi cais y myfyriwr â manylion am incwm eich cartref, er mwyn iddo/iddi gael cymaint o grant ag sy’n bosibl yn hytrach na benthyciad. Ewch i’n tudalen Gwybodaeth i rieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.

Mae angen i chi ddarparu manylion incwm eich cartref bob blwyddyn o gwrs y myfyriwr.

Myfyrwyr ôl-raddedig

Gall myfyrwyr ôl-raddedig ddarganfod beth sydd ar gael a chael llawer o wybodaeth bwysig ar ein tudalennau: