Myfyrwyr israddedig llawn amser, ffioedd dysgu a chostau byw

Eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr

Dyma gyfle i gael gwybod beth i’w ddisgwyl ar eich siwrnai o ran cyllid myfyrwyr. Gallwch ddysgu am yr amryw gamau, o’r adeg cyn i chi wneud cais i’r adeg y byddwch yn gwneud eich ad-daliad olaf.

Mae ceisiadau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan-amser 2024 i 2025 nawr ar agor! Mewngofnodwch neu crëwch gyfrif i wneud cais.

Disgwylir i geisiadau ôl-raddedig agor erbyn diwedd mis Mehefin 2024.

Cam 1

Cyn i chi wneud cais

Dyma gyfle i chi gael gwybod pa fathau o gyllid myfyrwyr sydd ar gael a phwy all ei gael.

Beth sydd ar gael

Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr gael benthyciad i dalu am eu ffïoedd dysgu, a chymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda’u costau byw.

Mae’n bosibl hefyd y byddwch yn gallu cael help ychwanegol ar ben hynny, os oes gennych blant, oedolyn dibynnol neu anabledd.

Dangos beth sydd ar gael

Pwy sy’n gymwys

Bydd eich cymhwysedd i gael cyllid myfyrwyr yn dibynnu ar eich cenedligrwydd, eich statws preswylio, eich cwrs a’ch astudiaethau blaenorol.

Dangos pwy sy’n gymwys
Cam 2

Gwneud cais

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr, pa dystiolaeth y gallai fod angen i chi ei darparu a sut y byddwn yn cyfrifo faint o gyllid myfyrwyr y gallwch ei gael.

Sut mae gwneud cais

Dyma gyfle i chi gael gwybod beth yw’r ffordd hawsaf o wneud cais a phryd y mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais.

Darllen mwy

Tystiolaeth i brofi pwy ydych chi

Mae’n bosibl y bydd angen i ni ofyn i chi anfon tystiolaeth atom. Dyma gyfle i chi gael gwybod beth y gallem ofyn i chi amdano a sut mae anfon y dystiolaeth.

Darllen mwy

Profi incwm eich cartref

Mae’n bosibl y bydd angen tystiolaeth arnom o incwm eich cartref. Dyma gyfle i chi gael gwybod beth y gallem ofyn i chi amdano a sut mae anfon y dystiolaeth.

Darllen mwy
Cam 3

Cael eich cyllid myfyrwyr

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut y bydd eich cyllid myfyrwyr yn cael ei dalu i chi pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo.

Eich llythyr Hysbysiad o Hawl

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae diweddaru eich cyfrif a pha newidiadau y mae angen i chi sôn wrthym amdanynt.

Darllen mwy

Cael eich cyllid myfyrwyr

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut y bydd eich cyllid myfyrwyr yn cael ei dalu i chi pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo.

Darllen mwy
Cam 4

Ystod eich astudiaethau

Os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i chi ddiweddaru eich cais. Gallai newid eich cais effeithio ar faint o gyllid myfyrwyr y gallwch ei gael

Newid eich manylion

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut mae diweddaru eich cyfrif a pha newidiadau y mae angen i chi sôn wrthym amdanynt.

Darllen mwy

Ailasesu eich hawl

Ailasesiad yw pan fyddwn yn ailgyfrifo eich hawl i gyllid myfyrwyr (faint y gallwch ei gael).

Mwy am ailasesu cyllid myfyrwyr
Cam 5

Ar ôl i chi orffen neu adael eich cwrs

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut a phryd y byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad.

Ad-dalu eich benthyciad

Dyma gyfle i chi gael gwybod sut y mae’r broses ad-dalu yn gweithio, drwy ddarllen ein canllaw manwl ar-lein

Darllen mwy