Newyddion diweddaraf

 

 1. Ffilmiau cyllid myfyriwr ar gyfer 2018/19 ar gael i’w gwylio nawr! 11-12-2017

  Yn chwilio am wybodaeth cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19? Gwyliwch ein cyfres o ffilmiau byr – ar gael ar-lein nawr!

  Ein rhestr chwarae defnyddio rhestr chwarae yn dangos ein holl ffilmiau diweddar, yn cynnwys:

  • what you can get
  • how to apply
  • repayment and interest

  Mae ein holl ffilmiau ar gael yn y Gymraeg rhestr chwarae.

 2. Newyddion Erthygl Pum 05-08-2013

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed iaculis libero. Nam eget justo ante. Suspendisse potenti. Aliquam tempus suscipit metus vitae tincidunt. Vivamus ac eros lectus. Vivamus a dolor libero. Nam ullamcorper iaculis tristique. Nullam volutpat dictum velit nec sollicitudin. Morbi porttitor egestas imperdiet.

 3. Bydd uchafswm y ffi dysgu yng Nghymru yn 2018/19 yn parhau yn £9,000 19-10-2017

  Mae hefyd newidiadau pellach ar y gweill ar gyfer myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser sy’n dechrau ar gwrs israddedig o 1 Awst 2018. Mae rhagor wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

 4. Cael eich taliad ar amser! Beth sydd angen i chi wybod 07-09-2017

  A oeddech chi’n gwybod bod yn rhaid i chi gofrestru yn eich prifysgol neu goleg cyn y gallwch dderbyn cyllid myfyriwr? Bydd eich Benthyciad Cynhaliaeth ag unrhyw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor, gydag unrhyw Fenthyciad Ffioedd Dysgu a Grant Ffioedd yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. Fel arfer, bydd eich taliadau yn cyrraedd at eich cyfrif 3-5 diwrnod gwaith ar ôl i chi gofrestru.

  Gwyliwch ein ffilm 'Cael eich Talu yn' am fwy o wybodaeth.

  Aros yn ddiogel!

  Yn ystod dyddiadau talu, mae twyllwyr yn aml yn targedu myfyrwyr drwy e-byst gwe-rwydo sydd wedi eu cynllunio i’ch twyllo chi i roi eich manylion personol. Rydym wedi creu ffilm ‘Gwe-rwydo’ besydd yn esbonio beth y gallwch ei wneud i gadw’n ddiogel.

 5. Mynd drwy Glirio? Trefnu eich cyllid myfyriwr 17-08-2017

  Os yr ydych yn mynd drwy Glirio, sicrhewch eich bod yn cael eich arian mor gynted ag sy’n bosibl.

  Os yr ydych eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Mae’n rhaid i chi rhoi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosib os ydy unrhyw un o’r canlynol wedi newid:

  • Eich cwrs
  • Eich prifysgol neu goleg

  Gallwch ddiweddaru eich manylion ar-lein.

  • Mewngofnodwch i’ch cyfrif yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.
  • Ewch i Eich Cyfrif > Newid eich cais > Cwrs Prifysgol/Coleg.
  • Diweddaru eich manylion.

  Os and ydych wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Gwnewch gais ar-lein nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Efallai na fyddwch yn cael eich holl gyllid myfyriwr mewn amser i’ch cwrs ddechrau.

  Byddwn yn gwneud asesiad cychwynnol fel y gallant gael peth arian mor agos â phosibl i ddechrau eu cwrs.

 6. Myfyrwyr rhan-amser – mae’n amser gwneud cais am gyllid myfyriwr! 10-07-2017

  Os yr ydych yn fyfyriwr newydd neu’n rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014, mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd ceisio ar-lein am y ddau, eich Benthyciad Ffi Dysgu a’ch Grant Cwrs –y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud ydy mynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Os gwnaethoch chi gychwyn ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gallwch hefyd wneud cais nawr.

  Darganfyddwch mwy am yr hyn yr allech ei gael a llwythwch ffurflen a’r nodiadau canllaw i lawr drwy ymweld ag adran Myfyrwyr sy’n parhau o’r wefan yma.

  Am y wybodaeth mwyaf diweddar, dilynwch ni ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 7. Ceisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr! 12-06-2017

  Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017 gallwch geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosib i sicrhau eich bod yn derbyn eich arian mewn amser i’ch cwrs ddechrau. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych le wedi ei gadarnhau mewn prifysgol – gallwch ddefnyddio eich lle dewis ac yn syml newid y manylion yn hwyrach os oes angen i chi.

  Darganfod rhagor

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau, yn cynnwys ffilmiau a chanllawiau manwl, i helpu i esbonio beth y gallwch ei dderbyn, sut mae ceisio a beth, pryd a sut y byddwch yn ad-dalu. Byddwch yn darganfod y rhain a mwy o wybodaeth yn adrannau ‘Myfyrwyr Ol-raddedig’

  Am ddiweddariadau rheolaidd, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube

 8. Bwriadu dechrau ar gwrs is-raddedig ym 2018/19? 26-05-2017

  Mae newidiadau ar droed i fyfyrwyr llawn neu rhan-amser sy'n dechrau ar gwrs is-raddedig ar neu wedi Medi 2018. Am wybodaeth pellach, ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru.

 9. Canllaw rhiant i gyllid i fyfyrwyr – rhannwch ein cyfres ffilmiau CMC newydd! 25-04-2017

  Helpwch rieni i gael gwybod popeth sydd ei angen am gyllid i fyfyrwyr gyda'n cyfres newydd, trylwyr o ffilmiau!

  Mae ein cynghorwyr cyllid i fyfyrwyr arbenigol yn cwmpasu popeth o sut all rhieni gefnogi cais eu plentyn i pa dystiolaeth fydd angen iddynt ei anfon atom.

  Rhannwch y rhestr chwarae ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol nawr.

  A gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'ch rheini y gallant gael mwy o wybodaeth am gyllid i fyfyrwyr ar

  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

  Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr Cofiwch gadw'r wefan ymarferwyr i gael mynediad hwylus i amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i esbonio cyllid i fyfyrwyr i fyfyrwyr.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd.

  Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube:

 10. Datganiad i'r wasg: Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2018-2019 24-04-2017

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys i gael cymorth ariannol yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19. Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 'yr wyf yn falch o gadarnhau y bydd cymorth yn parhau i fod ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE. Mae gan Gymru sector addysg uwch sy'n cael ei glodfori ar draws y byd, ac mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddenu myfyrwyr disglair o bob cwr o'r byd i astudio a chynnal ymchwil yn ein prifysgolion'.

 11. Ymgeisiwch am eich cyllid myfyrwyr nawr! 22-02-2017

  Ymgeisio ar gyfer y brifysgol neu goleg yn 2017/18? Ydych chi wedi meddwl sut fyddwch chi’n talu amdano eto? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yma i helpu.

  Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Rydym yn darparu cymorth ariannol ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n cychwyn ar gwrs addysg uwch yn y DU.

  Beth allaf i ei gael?

  Mae yna amrywiaeth eang o gymorth ariannol ar gael i’ch cefnogi wrth i chi astudio. Gallech gael grantiau a bwrsariaethau (nad oes rhaid i chi eu talu yn ôl) a benthyciadau (y bydd rhaid i chi eu talu yn ôl). Os ydych chi angen arian i dalu eich ffioedd dysgu, gallwch ymgeisio am Grant Ffioedd i helpu talu cost eich cwrs. Does dim rhaid talu hyn yn ôl.

  Mae help ychwanegol hefyd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn dibynnol.

  Dylech ymgeisio nawr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian cyn dechrau eich cwrs.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wirio eich cymhwyster ac ymgeisio yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Cyngor arbenigol am gyllid i fyfyrwyr

  Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru amrywiaeth o offer a chanllaw cam wrth gam i’ch helpu i ddeall cyllid i fyfyrwyr – beth allwch chi gael a sut allwch chi ei gael. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau ar ymgeisio, ad-dalu, Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a chanllaw i rieni.

  Gallwch hefyd wylio ein ffilmiau i gael cyngor arbenigol ar gyllid i fyfyrwyr, o sut galwch ymgeisio i sut byddwch yn ad-dalu.

  Cofiwch gofnodi ein gwefan www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau defnyddiol.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd

 12. Gwladolion yr UE a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru 11/10/2016 11-10-2016

  Mae'r datganiad canlynol yn gymwys i wladolion yr Undeb Ewropeaidd (UE) sydd ar hyn o bryd yn derbyn benthyciadau i fyfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (CMC), ac i’r gwladolion hynny sy’n perthyn i’r UE sy'n bwriadu dechrau astudio yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2017 yn cael eu drafftio ar hyn o bryd ac, o’u pasio, byddant yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n gymwys. Bydd y rheoliadau’n gymwys i gymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys gwladolion yr UE neu aelodau o’u teulu, mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny (‘Blwyddyn Academaidd 2017/18’). Nid oes unrhyw newid i’r rheoliadau sy’n berthnasol i wladolion yr UE, neu aelodau o’u teulu, sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol o 1 Medi 2017 i astudio cwrs sy’n denu cymorth i fyfyrwyr fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2015 .

  Bydd gwladolion yr UE neu aelodau o'u teulu, sydd ar hyn o bryd mewn addysg uwch, ac sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn grantiau a'r benthyciadau hyn nes eu bod yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys ar ei gyfer. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau cynnal , a rhai grantiau a lwfansau eraill os yw unigolyn yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys ar gyfer pob elfen o’r cymorth sydd ar gael.

  Unwaith y bydd y cylch ceisiadau arferol yn dechrau yn 2017 bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael grantiau a benthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn derbyn cymorth drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw os byddant yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys.

  Dylai myfyrwyr ymgynghori â Swyddfa Cyllid myfyrwyr eu prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 13. Cefnogaeth ol-raddedig yn y flwyddyn academaidd (BA) 2016/17 16-09-2016

  Ym Mai 2016, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gynigion i weithredu cynllun benthyciad ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Cymru.

  Tra nad oedd hi’n bosib i weithredu cynllun yng Nghymru ar gyfer BA 2016/17, y bwriad yw y dylai cefnogaeth ôl-raddedig fod ar gael i fyfyrwyr Cymru o Fedi 2017. Mae hyn yn unol â’r rheoliadau priodol yn cael eu dwyn ymlaen.

  Mae rhai prifysgolion yn cynnig bwrsari ôl-raddedig yn dibynnu ar yr ardal pwnc. Mae hefyd ymddiriedolaethau addysgiadol ac elusennau a fyddai efallai yn barod i gynorthwyo drwy ffyrdd o rantiau bychain neu fenythyciadau. Mae rhestrau safonol yn y mwyafrif o lyfrgelloedd cyfeirnod cyhoeddus yn cynnwys Geiriadur Grantiau Addysgiadol.

  Gallai myfyrwyr hefyd ystyried opsiwn rhan-amser yn 2016/17 a fydd efallai gyda ffioedd gostyngedig.

  Os nad oes ariannu pellach ar gael, ac yn unol â chymhwysedd, gall Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PDGP) eich helpu chi i dalu am ffioedd cwrs ac unrhyw gostau perthnasol eraill. Rhaid i’r darparwr cwrs a’r cwrs fod wedi eu rhestru ar gofrestr PDGP. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â: https://www.gov.uk/career-development-loans/overview neu drwy gysylltu â chynghorydd gyrfa ar 0800 100 900.

 14. Clirio: Ffilm a rhestr chwarae ar eich cyfer! 11-08-2016

  Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr ond yr ydych wedi newid eich cwrs, neu eich prifysgol neu goleg drwy Glirio, rhaid i chi roi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosibl oherwydd fe allai hyn effeithio’r swm o gyllid myfyriwr y byddwch yn gallu ei gael. 

  Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi wneud cais nawr. Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi geisio nawr. Y cyntaf yn y byd y dechreuwch, y cyntaf yn y byd y dechreuwn brosesu eich cais.

  Mae ein ffilm Clirio yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud pa un ai a ydych chi wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr neu beidio.

  Rydym hefyd wedi creu rhestr chwarae Mynd drwy Glirio?  i helpu ateb unrhyw gwestiynau eraill efallai sydd gennych am gyllid myfyriwr.

  Mae ein holl ffilmiau ar gael ar ein sianel YouTube, youtube.com/sfwfilm.

 15. Cenedlaethwyr UE a chyllid myfyrwyr yng Nghymru 07-07-2016

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau hysbysiad i'r wasg ynglyn â myfyrwyr UE.

^ Nôl i’r brig