Darganfod Cyllid Myfyrwyr

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn. Gall myfyrwyr sy’n gymwys i gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn unig wneud cais yn awr hefyd!

Mewngofnodwch a gwnewch gais yn awr!

Bydd y cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig wneud ceisiadau yn agor yn yr haf. Cofrestrwch i gael ebost, a chewch wybod gennym pan fydd modd i chi wneud cais!

Rhestr bostio ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan-amser

Rhestr bostio ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig

Gall myfyrwyr yr EU nawr wneud cais am gyllid myfyrwyr a chael mwy o wybodaeth yma.

Bydd y cyfnod i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr rhan-amser wneud cais yn agor yn yr haf.

Myfyrwyr newydd

Mae’n bwysig eich bod yn mewngofnodi neu’n creu cyfrif ar-lein ac yn gwneud cais cyn y dyddiad cau ar 4 Mehefin. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, gallai eich arian gyrraedd yn hwyr hefyd!

Mae gwneud cais ar-lein yn broses gyflym a hawdd – dim ond tua 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais gyda’ch:

  • Pasbort
  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Manylion banc

Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg i chi wneud cais – gwnewch gais yn awr gan nodi eich dewis cyntaf a diweddarwch eich manylion yn nes ymlaen os oes angen.

Gwyliwch ein ffilm Sut i wneud cais am ragor o wybodaeth

Beth sydd ar gael

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd angen i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr dalu dwy gost: ffïoedd dysgu a chostau byw. Rydym yma i’ch helpu gyda’r ddwy!

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd. Cael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael yn 2021 i 2022:

Myfyrwyr parhaus

Os ydych yn fyfyriwr sy’n parhau â’ch astudiaethau, mae’r broses gwneud cais yn haws fyth. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw mewngofnodi i’ch cyfrif a chadarnhau bod eich manylion yn dal yn gywir.

Mae gennych ddigon o amser i wneud cais – mae gan fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau hyd at 25 Mehefin i wneud cais o’r newydd am gyllid.

Ydych chi’n rhiant neu’n bartner rhywun sy’n gwneud cais am gyllid myfyrwyr?

Bydd angen i chi gefnogi’r cais drwy ddarparu manylion am incwm eich cartref, er mwyn iddo/iddi gael cymaint o gyllid myfyrwyr ag sy’n bosibl. Ewch i’n tudalen ar gyfer rhieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.^ Nôl i’r brig