Darganfod cyllid myfyrwyr

Mae'r wybodaeth cymhwysedd a hawl myfyrwyr y byddwn yn ei chwmpasu yn seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol a gallai rhai manylion polisi newid yn seiliedig ar reoliadau terfynol penodol i domisil yn dod i rym.

Gallwch ddarganfod popeth y mae angen i chi ei wybod am gyllid myfyrwyr cyn i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau ar gyfer 2020 i 2021 ddechrau!

Byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau

Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022 ddechrau ddiwedd mis Ebrill 2021. Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn ei gwneud yn haws i chi wybod pryd y gallwch wneud cais!

Nodwch eich cyfeiriad ebost ar y dudalen ymuno a byddwn yn anfon ebost i’ch hysbysu pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau ar gyfer 2021 i 2022 wedi dechrau.

Ymuno â’n rhestr bostio

Pwy sy’n gallu cael cyllid myfyrwyr

Dylech fod yn gymwys i gael cyllid gan Cyllid Myfyrwyr Cymru:

 • os ydych yn un o wladolion y DU neu os oes gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog yn y DU dan gynllun preswylio’n sefydlog yr UE
 • os ydych yn byw yng Nghymru fel rheol
 • os ydych wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs
 • os byddwch yn astudio cwrs addysg uwch cymwys mewn coleg neu brifysgol yn y DU
 • os nad oes gennych gymhwyster addysg uwch yn barod

Darganfod cyllid myfyrwyr

Ydych chi’n meddwl tybed pa gyllid y gallwch wneud cais amdano tra byddwch yn astudio? Gwyliwch ein ffilm Darganfod Cyllid Myfyrwyr i gael yr holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen cyn i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau ddechrau!

Faint o gyllid myfyrwyr y gallwch ei gael

Yn ystod y flwyddyn academaidd, bydd gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr ddwy set o gostau i’w talu: costau ffïoedd dysgu a chostau byw. Gallwn helpu gyda’r naill a’r llall!

Benthyciad Ffïoedd Dysgu

Ar gyfer cwrs israddedig llawn-amser, gallwch gael hyd at £9,250 ar ffurf Benthyciad Ffioedd Dysgu a fydd yn cael ei dalu’n syth i’ch prifysgol neu’ch coleg.

Benthyciad Cynhaliaeth a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i helpu gyda’ch costau byw. Byddwn yn defnyddio incwm eich cartref i gyfrifo faint y gallwch ei gael. Mae incwm eich cartref yn golygu incwm eich rhieni neu incwm eich partner.

Nid oes yn rhaid i chi ad-dalu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru. Mae pob myfyriwr yn gymwys i gael grant o £1,000 o leiaf.

Edrychwch ar ein tabl o enghreifftiau i gael mwy o wybodaeth am faint sydd ar gael:

Incwm Cartref Byw gyda rhieni Byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain Byw oddi cartref, ac yn astudio yn Llundain
Grant Benthyciad Cynnal Grant Benthyciad Cynnal Grant Benthyciad Cynnal
£18,370 ac o dan £6,885 £1,905 £8,100 £2,250 £10,124 £2,806
£25,000 £5,930 £2,860 £6,947 £3,403 £8,643 £4,287
£35,000 £4,488 £4,302 £5,208 £5,142 £6,408 £6,522
£45,000 £3,047 £5,743 £3,469 £6,881 £4,174 £8,756
£59,200 a thros £1,000 £7,790 £1,000 £9,350 £1,000 £11,930
Cyfanswm £8,790 £10,350 £12,930

Cymorth ychwanegol y gallech ei gael

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan Cyllid Myfyrwyr Cymru os oes gennych blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd. Cael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael yn 2021 i 2022:

Grant Gofal Plant

Mae’r Grant Gofal Plant yn grant sy’n seiliedig ar incwm eich cartref, ac nid oes yn rhaid i chi ei ad-dalu wedi i chi orffen eich cwrs. Nid yw’n effeithio ar swm y Grant Cynhaliaeth y gallwch ei gael. Gall y grant eich helpu i dalu am ofal plant tra byddwch yn astudio.

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Grant Gofal Plant:

 • os ydych yn fyfyriwr llawn-amser
 • os oes gennych blant dan 15 oed, neu dan 17 oed os oes ganddynt anghenion addysgol arbennig
 • os ydych yn defnyddio darparwr gofal plant sydd wedi cofrestru gydag Ofsted

Gall y Grant Gofal Plant helpu i dalu am hyd at 85% o’ch costau gofal plant wythnosol, hyd at uchafswm o:

 • £179.62 yr wythnos ar gyfer un plentyn
 • £307.95 yr wythnos ar gyfer dau neu fwy o blant

Lwfans Dysgu Rhieni

Mae’r Lwfans Dysgu Rhieni yn grant a allai eich helpu gydag unrhyw gostau dysgu yn ystod eich cwrs. Nid oes yn rhaid i chi ad-dalu hwn pan fyddwch wedi gorffen eich cwrs. Gallwch wneud cais am y grant ar yr un pryd â’ch prif gais am gyllid myfyrwyr. Ni fydd yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynhaliaeth y byddwch yn ei gael.

Yr uchafswm y gallwch ei gael yw £1,821 ac mae’r swm y byddwch yn ei gael yn seiliedig ar incwm eich cartref.

Grant Oedolion Dibynnol

Mae’r Grant Oedolion Dibynnol yn grant y gallwch ei gael os oes gennych oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol. Nid oes yn rhaid i chi ad-dalu hwn pan fyddwch wedi gorffen eich cwrs. Yr uchafswm y gallwch ei gael yw £3,190. Gallwch wneud cais amdano ar yr un pryd â’ch prif gais am gyllid myfyrwyr.

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae’r Lwfans Myfyrwyr Anabl yn darparu cymorth ychwanegol i fyfyrwyr ag anabledd. Gallwch wneud cais amdano ar yr un pryd â’ch prif gais am gyllid myfyrwyr. Nid oes yn rhaid i chi ad-dalu hwn pan fyddwch wedi gorffen eich cwrs.

Mae’r Lwfans Myfyrwyr Anabl yn cynnig uchafswm o £31,831 i fyfyrwyr israddedig llawn-amser. Gellir defnyddio’r arian i helpu i dalu am:

 • offer arbenigol
 • helpwr nad yw’n darparu cymorth meddygol, megis rhywun i ysgrifennu ar eich rhan neu ddehonglwr Iaith Arwyddion Prydain
 • costau teithio

Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

Ni fyddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr tan y mis Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs, os ydych yn ennill mwy na’r trothwy ad-dalu, sef £511 yr wythnos neu £2,214 y mis.

Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu’n seiliedig ar faint yr ydych yn ei ennill ac nid ar faint yr ydych wedi cael ei fenthyg.

Byddwch yn ad-dalu 9% o unrhyw beth sydd uwchlaw’r trothwy. Gallwch gael gwybod mwy am ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr ar www.gov.uk/repaying-your-student-loan

Os byddwch yn cael Benthyciad Cynhaliaeth yn ystod 2021 i 2022, gallech gael hyd at £1,500 wedi’i ganslo oddi ar falans eich benthyciad myfyrwyr gan Lywodraeth Cymru pan fyddwch yn dechrau ad-dalu.

Pan fyddwch wedi gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo hyd at £1,500 yn awtomatig oddi ar eich Benthyciad Cynhaliaeth.

Ni fyddwch yn gymwys i gael rhan o’ch balans wedi’i chanslo os oes gennych unrhyw daliadau, costau, treuliau neu gosbau i’w talu yng nghyswllt eich benthyciad neu os ydych wedi torri amodau eich benthyciad.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.^ Nôl i’r brig