Cymorth ariannol ar gael

Caiff y Benthyciad Doethurol Ol-raddedig ei dalu’n uniongyrchol i chi fel cyfraniad tuag at eich cwrs a chostau byw. Yr uchafswm fydd ar gael ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau ar 1 Awst 2020 ac wedi hynny fydd £26,445 ar gyfer pob cwrs.

Yr uchafswm sydd ar gael ar gyfer cyrsiau a ddechreuodd rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2020 yw £25,700 ar gyfer pob cwrs.

Caiff eich taliadau benthyciad eu gwasgaru ar draws yr holl flynyddoedd academaidd eich cwrs. Er enghraifft, os yw'ch cwrs yn cychwyn ym mis Awst 2020 a'ch bod yn astudio amser llawn dros 4 blynedd academaidd ac yn gwneud cais am uchafswm y benthyciad o £26,445, yna byddai'ch taliadau yn £6,611 yn ystod 3 blynedd academaidd gyntaf eich cwrs, a £6,612 yn y flwyddyn olaf.

Nid yw Benthyciadau Doethurol Ôl -raddedig wedi eu seilio ar incwm eich cartref.

Efallai bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cymryd y Benthyciad Doethurol Ôl -raddedig i ystyriaeth pan fydd yn gweithio allan y buddiannau y derbyniwch.

Ni fyddwch yn medru cael Grantiau Dibynyddion fel Grant Oedolyn Dibynnol, Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Gofal Plant.

Swm Uchafswm blynyddol

Uchafswm y Benthyciad Doethurol Ôl -raddedig y bydd hawl gennych iddo mewn blwyddyn fydd £10,609.

Felly er y medrwch geisio mewn unrhyw flwyddyn o’ch cwrs, efallai na chewch yr uchafswm os wnaethoch geisio wedi’r flwyddyn gyntaf.

Er enghraifft, os gwnaethoch ddechrau ar gwrs gradd doethur sy’n para tair blynedd ym mis Medi 2019 ond nad ydych yn gwneud cais am Fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig tan ail flwyddyn eich cwrs, yr uchafswm medrwch ei gael ar gyfer pob blwyddyn sydd yn weddill fyddai £10,609. Golyga hyn mai’r cyfanswm y derbyniwch ar gyfer y cwrs cyfan fyddai £21,218.

Cael eich talu

Cewch y taliad cyntaf wedi dyddiad dechrau eich cwrs, unwaith bydd eich prifysgol neu goleg yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru.

Caiff taliadau eu gwneud mewn tri-rhandal o 33%, 33% a 34% ar gyfer pob blwyddyn academaidd. Er enghraifft, os yr ydych wedi gwneud cais am y £26,445 llawn ac os ydych yn astudio dros gyfnod o 4 blynedd, byddai eich taliadau bob blwyddyn fel a ganlyn:

Tymor 1

Tymor 2

Tymor 3

Blynyddoedd 1 i 3

£2,181.63

£2,181.63

£2,247.74

Blynyddoedd 4

£2,181.96

£2,181.96

£2,248.08

Wedi i’ch cais cael ei gymeradwyo, byddwn yn anfon llythyr atoch gyda’ch dyddiadau talu neu fedrwch wirio hwy ar eich cyfrif ar-lein.

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Efallai byddwch yn medru cael Lwfans Myfyrwyr Anabl o £20,000 y flwyddyn os oes gennych anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd tymor-hir, cyflwr iechyd meddyliol, anhwylderau sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol. Darganfyddwch mwy am Lwfansau Myfyrwyr Anabl i Fyfyrwyr ôl -raddedig^ Nôl i’r brig