Grant Gofal Plant


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o ofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo.

Parhau i ddarllen am ragor o wybodaeth neu ewch yn syth i sut mae gwneud cais

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster CwrsUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentynUchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)
50%-59% £80.75 £137.28
60%-74% £96.90 £164.73

75% neu'n fwy

£121.13 £205.91

Esiamplau:

Esiampl 1 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 1 plentyn - £90.00 85% o gwir gostau gofal plant yw £90.00

85% o gwir gostau gofal plant yw £76.50

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrsSwm
50%-59% £38.25
60%-74% £45.90
75% neu'n fwy £57.38

Esiampl 2 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 2 blentyn - £220

85% o gwir gostau gofal plant yw £187.00

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrsSwm
50%-59% £93.50
60%-74% £112.20
75% neu'n fwy £140.25

Os na fyddwch yn gallu darparu manylion eich darparwr gofal plant pan fyddwch yn gwneud cais, caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrsCap Grant Gofal Plant
50%-59% £57.50
60%-74% £69
75% neu'n fwy £86.25

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg i gadarnhau eich bod yn bresennol.

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Sut mae gwneud cais

Mae angen i gwblhau pedwar cam i gael Grant Gofal Plant.

Cam 1 – Cwblhau prif ran rhan-amser y cais

Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i wneud hyn ydy ar-lein.

  1. Os nad os eisoes gennych gyfrif Cyllid Myfyriwr, bydd angen i chi greu cyfrif
  2. Mewngofnodi i’ch cyfrif Cyllid Myfyriwr a chyflwyno eich cais
  3. Darparu tystiolaeth i ni gydag unrhyw dystiolaeth angenrheidiol
  4. Arwyddo a dychwelyd y Ffurflen Datganiad Ar-lein

Er ein bod ni’n argymell gwneud cais ar-lein, mae gennym ffurflen gais ar bapur os yr ydych angen un. Ymwelwch â'n tudalen Ffurflenni Defnyddiol i lwytho ffurflenni a nodiadau canllaw i lawr.

Cam 2 – Cwblhau ffurflen Grantiau Rhan-amser ar gyfer Dibynyddion

Rhaid cwblhau Adran 3 o’r ffurflen yma gan eich prifysgol neu goleg pan fyddwch yn dechrau eich cwrs.

Mae ond angen i gwblhau y ffurflen yma unwaith i gael eich asesu ar gyfer Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni a Grant Oedolyn Dibynnol.

Cam 3 – Cwblhau ffurflen Grant Gofal Plant rhan-amser

Cofiwch, mae’n bwysig i arwyddo a dyddio’r ffurflenni yma a’u dychwelyd hwy gyda’r holl dystiolaeth angenrheidiol fel y gallwn asesu eich cais mor gyflym â phosib.

Cam 4 – Cadarnhau gwir gostau eich gofal plant

Ar ddiwedd pob tymor, byddwn yn anfon ffurflen i chi i gadarnhau eich gwir gostau gofal plant. Bydd hyn yn ein helpu ni i sicrhau eich bod yn talu’r swm cywir o Grant Gofal Plant.

Ble mae anfon eich cais

Dylech anfon pob ffurflen a dogfennau sy’n cefnogi i Gyllid Myfyrwyr Cymru

Osgoi gordaliad grant

Os yr ydych yn goramcangyfrif eich costau gofal plant ar y ffurflen,caiff unrhyw or-daliad a wnaethpwyd i chi ei didynnu o’ch taliadau yn y dyfodol.

Os yr ydych yn gadael eich cwrs, bydd angeni chi ad-dalu unrhyw or-daliad grant. Byddwn yn cysylltu gyda chi i drefnu ad-daliad.

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n ddibynnol arnoch

Os yr ydych yn ceisio am CCG neu PLA bydd angen i chi anfon y dystiolaeth canlynol:

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n dibynnu arnoch

Anfonwch lungopi o un o’r canlynol:

  • tystysgrif geni ar gyfer pob un plentyn;
  • tystysgrif o Frodoraeth ar gyfer pob plentyn; neu
  • ddogfennaeth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni eich plant.

Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch

Anfonwch lungopi o un o’r canlynol:

  • Eich Credydau Treth Plant mwyaf diweddar neu Hysbysiad Gwobr Credyd Cynhwysol yn enwi eich plant; neu;
  • holl dudalennau eich llythyr Budd-dal Plant yn enwi pob plentyn.

Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Lwfans Rhieni sy’n Dysgu.

^ Nôl i’r brig