Grant Gofal Plant - 2020 i 2021


Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai y byddwch yn gallu derbyn cymorth ychwanegol tuag at y gost o  ofal plant cofrestredig neu un sydd wedi ei gymeradwyo.

Mae Grant Gofal Plant (CCG) yn helpu gyda chostau gofal plant os oes gennych blant sy’n dibynnu arnoch o dan 15 oed (neu dan 17 oed os oes ganddynt anghenion addysgol arbennig) mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy.

Diweddariad COVID-19

Os ydych chi’n gorfod astudio ar-lein o’r cartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu’ch cwrs ar y campws yn eich prifysgol neu goleg, bydd dal gennych hawl i unrhyw Grantiau Dibynyddion rydych chi’n cymhwyso amdanynt.

Faint allwch ei gael?

Uchafswm y Grant Gofal Plant sydd ar gael fydd hyd at 85% o’ch gwir gostau, wedi eu selio ar ddwyster eich cwrs.

Dwyster Cwrs Uchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych un plentyn Uchafswm Grant Gofal Plant os oes gennych fwy nag un plentyn (yr wythnos)
50%-59% £80.75 £149.35
60%-74% £96.90 £179.22

75% neu'n fwy

£121.13 £224.02

Esiamplau:

Esiampl 1 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 1 plentyn - £90.00

85% o gwir gostau gofal plant yw £76.50

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrs Swm
50%-59% £38.25
60%-74% £45.90
75% neu'n fwy £57.38

Esiampl 2 – Cost gofal plant wythnosol ar gyfer 2 blentyn - £220

85% o gwir gostau gofal plant yw £187.00

Hawl wedi ei seilio ar ddwyster cwrs Swm
50%-59% £93.50
60%-74% £112.20
75% neu'n fwy £140.25

Os na fyddwch yn gallu darparu manylion eich darparwr gofal plant pan fyddwch yn gwneud cais, caiff eich Grant Gofal Plant ei gapio ar y lefel canlynol:

Dwyster cwrs Cap Grant Gofal Plant
50%-59% £67.35
60%-74% £80.82
75% neu'n fwy £101.03

Byddwn yn ail-asesu eich hawl i Grant Gofal Plant unwaith y byddwch yn rhoi manylion eich darparwr i ni.

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y grant yma os fod naill ai y chi neu eich partner yn hawlio elfen gofal plant o Gredyd Treth Gwaith, Credyd Cynhwysol, grantiau gofal plant wedi eu hariannu gan GIC neu Gofal Plant Di-Dreth oddi wrth HMRC.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Gofal Plant ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. I hyn i ddigwydd mae angen i chi gofrestru ar eich cwrs a’ch prifysgol neu goleg i gadarnhau eich bod yn bresennol.

Y chi sy’n gyfrifol am dalu eich darpwr(yr) gofal plant cofrestredig a ddewiswyd gennych.

Unrhyw beth arall y dylech wybod?

Rhaid i chi fod yn astudio ar ddwyster cwrs o leiaf 50% i fod yn gymwys ar gyfer CCG.

Bydwyn yn gofyn i chi a'ch darparwr gofal plant gadarnhau eich gwir gostau deir gwaith yn ystod y flwyddyn.

Nid oes angen talu CCG oni bai eich bod chi'n gadael eich cwrs neu os oes newid yn eich amgylchiadau sy'n arwain at or-daliad

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n ddibynnol arnoch

Os yr ydych yn ceisio am CCG neu PLA bydd angen i chi anfon y dystiolaeth canlynol:

Tystiolaeth o’r plentyn sy’n dibynnu arnoch

Anfonwch gopi o un o’r canlynol:

  • tystysgrif geni ar gyfer pob un plentyn
  • tystysgrif o Frodoraeth ar gyfer pob plentyn
  • ddogfennaeth y Swyddfa Gartref yn cadarnhau enwau a dyddiadau geni eich plant

Tystiolaeth bod eich plant yn dibynnu arnoch

Anfonwch gopi o un o’r canlynol:

  • eich Credydau Treth Plant mwyaf diweddar neu Hysbysiad Gwobr Credyd Cynhwysol yn enwi eich plant
  • holl dudalennau eich llythyr Budd-dal Plant yn enwi pob plentyn

Caiff yr un dystiolaeth yma ei defnyddio os yr ydych yn ceisio am Lwfans Rhieni sy’n Dysgu

Sut mae ceisio

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais papur er mwyn ymgeisio. Gallwch lawrlwytho hon o’n teclyn dod o hyd i Ffurflenni.

^ Nôl i’r brig