Delwedd o: myfyrwyr y tu allan

Grant Oedolyn Dibynnol


Uchafswm Grant Oedolion Dibynnol ar gael yn 2017/18 a 2018/19 yw £2,732 y flwyddyn. Gallwch ond wneud cais am Grant Oedolyn Dibynnol arnoch os oes gennych bartner neu oedolyn arall sy’n ddibynnol yn ariannol arnoch chi.

Holi CMC am Grant Oedolion Dibynnol

Dysgwch am yr help ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd ag oedolyn sy'n dibynnu arnynt yn ariannol.

Gallwch ond wneud cais am y grant yma ar gyfer un dibynnydd oedolyn. Os oes gennych mwy nag un oedolyn sy’n ddibynnol arnoch gallwch ond dderbyn Grant Oedolyn Dibynnol arnoch unwaith.

Mae swm y Grant Oedolyn Dibynnol arnoch yn dibynnu ar eich incwm, incwm eich partner neu unrhyw ddibynyddion eraill. Os nad eich gwr, gwraig, bartner neu bartner sifil yw eich oedolyn dibynnol ac mae ganddynt incwm blynyddol net o fwy na £3,923, ni allwch dderbyn Grant Oedolyn Dibynnol.

Bydd angen i chi anfon y dystiolaeth yma:

  • tystysgrif priodas (os yr ydych o dan 25 oed ac yn gwneud cais ar gyfer priod)v
  • llythyr yn esbonio pam fod yr oedolyn yn dibynnu arnoch chi
  • P60 yn dangos ei enillion.

Am ragor o wybodaeth, lawr lwythwch y canllaw yma:

A oes rhaid ei dalu yn ôl?

Na fydd, oni fyddwch yn gadael eich cwrs neu fod newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at or-daliad.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Oedolyn Dibynnol arnoch gael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor.Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Os yr ydych yn ceisio am Grant Gofal Plant, Lwfans Dysgu i Rieni sy’n Dysgu neu Grant Oedolion Dibynnol ac mae incwm eich dibynyddion plant neu oedolyn wedi gostwng gan o leiaf 15% ers y flwyddyn dreth a ofynnit ar eich cais, gallwch ofyn am eu hincwm i gael eu hasesu ar sail y flwyddyn dreth bresennol.

Os ydych chi wedi llanw eich cais cyllid myfyrwyr, ac yn awr eisiau ymgeisio am Grant Oedolion Dibynnol, Lwfans Dysgu i Rieni a/neu Grant Gofal Plant dylech lanw'r cais ar gyfer ffurflen Grantiau Dibynyddion isod.

Os yr ydych yn gwneud cais am Grant Gofal Plant mae hefyd angen i chi gwblhau ffurflen Grant Gofal Plant

^ Nôl i’r brig