Delwedd o: myfyrwragedd

Cymorth gyda chostau byw


Mae gwybodaeth am y cyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd yn dechrau ar gwrs yn 2018/19 hefyd ar gael.

Mae benthyciadau a grantiau ar gael i'ch helpu drwy gydol eich cwrs

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (WGLG) yn helpu gyda chostau byw, fel bwyd, llyfrau, rhent a threuliau eraill tra eich bod yn astudio. Mae swm y WGLG y gallwch ei gael yn dibynnu ar incwm eich cartref, a ble y fyddwch yn astudio, er hynny bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn cael grant o o leiaf £1,000.

Incwm cartref

Byw gyda rheini

Byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain

Byw oddi cartref, ac yn astudio yn Llundain

£18,370 ac o dan

£6,885

£8,100

£10,124

£20,000

£6,651

£7,817

£9,760

£25,000

£5,930

£6,947

£8,643

£30,000

£5,209

£6,078

£7,526

£35,000

£4,488

£5,208

£6,408

£40,000

£3,767

£4,339

£5,291

£45,000

£3,047

£3,469

£4,174

£50,000

£2,326

£2,600

£3,056

£55,000

£1,605

£1,730

£1,939

£59,200 a thros

£1,000

£1,000

£1,000

A oes angen ei dalu'n ôl?

Nac oes, oni fyddwch yn gadael eich cwrs neu mae newid yn eich amgylchiadau ac o ganlyniad yn golygu bod yna or-daliad wedi bod.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs ac mae eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Grant Cefnogaeth Arbennig

Bwriad y Grant Cefnogaeth Arbennig (SSG) yw i helpu gyda chostau fel llyfrau, cyfarpar cwrs a theithio. Er hynny, yn annhebyg i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru,ni fydd hyn yn effeithio ar y swm y Benthyciad Cynnal sydd efallai â hawl gennych iddo. Yn ychwanegol, nid yw'r grant yn cyfrif fel incwm pan fyddwch yn datrys eich buddiannau perthynol ar incwm neu Gredydau Treth.

Yr uchafswm o SSG sydd ar gael yn y flwyddyn academaidd 2018/19 yw £5,161 y flwyddyn. Bydd rhai myfyrwyr yn gymwys i'w grant cael ei ddynodi fel SSG, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, ac efallai yn gallu cael peth grant ychwanegol fel WGLG hefyd. Efallai y byddwch yn gymwys derbyn SSG os ydy unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi:

 • rydych yn rhiant sengl;
 • mae eich partner hefyd yn fyfyriwr ac mae un neu'r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc o dan 20 sydd mewn addysg lawn-amser o dan lefel addysg - uwch; mae gennych anabledd ac yn gymwys am dderbyn Premiwm Anabledd neu Bremiwm Anabledd Difrifol;
 • rydych yn fyddar ac yn gymwys am dderbyn Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • rydych wedi cael eich trin fel analluog i weithio am o leiaf 28 wythnos;
 • mae gennych anabledd ac yn gymwys am dderbyn Cyflogaeth berthynol i incwm a Lwfans Cefnogaeth;
 • rydych yn gymwys am Fudd-dal Tai
 • rydych yn gymwys am elfen tai o Gredyd Cynhwysol
 • mae gennych hawl i Daliad Annibyniaeth Bersonol (PIP)
 • mae gennych hawl i Daliad Annibynnol y Lluoedd Arfog (AFIP)
 • mae gennych hawl i Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
 • rydych yn aros i fynd yn ôl i gwrs wedi cymryd amser a gytunwyd oddi ar y cwrs yna oherwydd salwch neu gyfrifoldeb gofal sydd nawr wedi dod i ben; neu
 • rydych yn 60 oed neu'n hŷn.

A oes angen ei dalu'n ôl?

Nac oes, oni fyddwch yn gadael eich cwrs neu mae newid yn eich amgylchiadau ac o ganlyniad yn golygu bod yna or-daliad wedi bod.

Sut caiff ei dalu?

Caiff SSG ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs ac mae eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Benthyciad Cynnal

Mae'r Benthyciad Cynnal y gallwch ei gael yn cael ei effeithio gan eich incwm neu incwm eich rhieni neu bartner os ydych yn ceisio am fenthyciad incwm wedi ei asesu.

Mae'r tabl canlynol yn dangos swm y Benthyciad Cynnal sydd ar gael:

Incwm Cartref Byw gyda rhieni Byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain Byw oddi cartref, ac yn astudio yn Llundain
Grant Benthyciad Cynnal Grant Benthyciad Cynnal Grant Benthyciad Cynnal
£18,370 or less £6,885 £955 £8,100 £1,125 £10,124 £1,406
£25,000 £5,930 £1,910 £6,947 £2,278 £8,643 £2,887
£35,000 £4,488 £3,352 £5,208 £4,017 £6,408 £5,122
£45,000 £3,047 £4,793 £3,469 £5,756 £4,174 £7,356
£59,200 or more £1,000 £6,840 £1,000 £8,225 £1,000 £10,530
Cyfanswm £7,840 £9,225 £11,530

Llog ar eich Benthyciad Cynnal

Caiff llog ei godi ar eich Benthyciad Cynnal o'r diwrnod cyntaf bydd yr arian yn cael ei dalu mewn i'ch banc hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu yn llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy fynd i GOV.UK

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Benthyciad Cynnal ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Ffurflen Gofyn am Fenthyciad Cynhaliaeth

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr, y ffordd gyflymaf a hawsaf o newid swm y Benthyciad Cynhaliaeth rydych chi am ei fenthyg yw mewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein

Neu gallwch lenwi a dychwelyd y ffurflen hon.

Cansliad rhannol Cymraeg o Fenthyciad Cynnal

Os yr ydych yn cymryd Benthyciad Cynnal yn y flwyddyn academaidd 2019/20 fe allech gael fyny hyd at £1,500 wedi ei ganslo oddi ar eich balans benthyciad gan Lywodraeth Cymru pan fyddwch yn dechrau ad-dalu.

Unwaith y byddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo fyny hyd at £1,500 yn awtomatig oddi ar eich Benthyciad Cynnal.

Ni fyddwch yn gymwys am gansliad rhannol os oes gennych unrhyw daliadau, sy'n weddill, costau, treuliau neu gosbau yn ymwneud â'ch benthyciad neu yr ydych mewn tor o'ch cytundeb benthyciad.

^ Nôl i’r brig