Yn dal i fynychu ond mae eich cyllid wedi ei leihau

Os yr ydych yn dal i fynychu eich prifysgol neu goleg ac rydych wedi derbyn llythyr am ordaliad, golyga hyn bod eich hawl i gyllid myfyriwr wedi ei leihau. Gall eich hawl gael ei ail-asesu tra eich bod yn astudio am nifer o resymau, yn cynnwys:

  • nid ydym wedi derbyn y wybodaeth sydd ei angen i asesu eich hawl am gyllid myfyriwr yn gywir; neu
  • rydym wedi derbyn gwybodaeth newydd am newid yn eich amgylchiadau neu incwm cartref a allai effeithio'r cyllid myfyriwr sydd â hawl gennych iddo.

Fe allai peth o’r wybodaeth sydd ei angen fod yn wybodaeth ariannol, fel eich rhiant(eni) neu wybodaeth am incwm eich partner neu gadarnhad o wir gostau gofal plant os yr ydych wedi derbyn Grant Gofal Plant. Fe allai hefyd fod yn gadarnhad o newid yn eich amgylchiadau , fel newid cyfeiriad amser tymor neu newid eich cwrs.

Gallai unrhyw ail-asesiad o’ch hawl tra eich bod yn astudio olygu y gallech chi ddiweddu yn derbyn mwy o fenthyciad neu grant sydd â hawl gennych iddo.

Golyga hyn bydd eich balans (beth yr ydym wedi ei dalu i chi) yn cynnwys dau ran:

  • y balans yr ydych â hawl iddo – - dyma ran o’ch balans yr ydych wedi cael ei ail-asesu fel hawl i’w dderbyn. Caiff ei ad-dalu (benthyciadau’n unig) yn yr Ebrill wedi i chi adael eich cwrs pan fyddwch yn ennill uwch y trothwy ad-dalu perthnasol; ac
  • unrhyw ad-daliad – dyma ran o’ch balans yr ydych wedi ei ail-asesu fel anghymwys i’w dderbyn (benthyciad a grant).

Gallwch ddewis i ad-dalu'r gordaliad nawr drwy gysylltu gyda ni ar y rhif a ddarparwyd yn y llythyr. Os nad ydych yn gallu ad-dalu hyn nawr, byddwn yn ceisio adennill unrhyw ordaliad oddi wrth unrhyw daliadau efallai y byddwch yn eu derbyn yn y dyfodol. Os nad ydym yn gallu gwneud hyn, bydd angen i chi wneud trefniant i ad-dalu hyn pan fyddwch yn gadael eich cwrs (mae unrhyw ordaliad yn eithriedig o unrhyw drothwy ad-daliad).

Angen fwy o wybodaeth?

I ddarganfod fwy o wybodaeth, dewiswch yr opsiynau efallai fydd yn ymwneud â’ch asesiad. A oes newid wedi bod yn eich:^ Nôl i’r brig