Gohirio eich astudiaethau ac yn dychwelyd yn yr un flwyddyn academaidd?

Os yr ydych yn bwriadu gohirio eich astudiaethau ac yn dychwelyd yn yr un flwyddyn academaidd, gwnewch yn siŵr eich bod yn trafod hyn gyda’ch tiwtor cwrs a gwasanaethau myfyriwr.

Sut mae hyn yn effeithio eich benthyciad?

Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau byddwn yn ail-asesu eich cais. Caiff eich hawl i fenthyciad ei ail-gyfrifo ar sail eich cyfnod o bresenoldeb hyd nes eich i chi ohirio.

Caiff unrhyw swm o fenythciad a dalwyd i chi yn fwy na hyn ei ddosbarthu fel gordaliad a bydd angen ei ad-dalu.

Byddwn yn anfon llythyr i chi i gadarnhau'r swm o ordaliad a byddwn yn ceisio adennill hyn o unrhyw daliadau’n sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn pan fyddwch yn dychwelyd i’r cwrs.

Bydd unrhyw ordaliadau nad sy’n cael eu hadennill tra eich bod yna studio yn parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-dalu fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl benthyciad gostyngedig.

Mae’n bwysig i gofio bod unrhyw ordaliad sydd angen ei ad-dalu yn arian rydym eisoes wedi ei dalu i chi. Nid ydynt yn daliadau ychwanegol nac yn gosbau.

Sut mae hyn yn effeithio eich grant?

Os wnaethoch ohirio eich astudiaethau byddwn yn ail-asesu eich cais. Bydd eich hawl grant wedi ei ail-gyfrifo ar sail eich cyfnod o bresenoldeb hyd nes i chi ohirio.

Caiff unrhyw swm o grant a dalwyd i chi yn fwy na hyn ei ddosbarthu fel gordaliad a bydd angen ei ad-dalu.

Byddwn yn anfon llythyr i chi i gadarnhau'r swm o ordaliad a byddwn yn ceisio adennill hyn o unrhyw daliadau’n sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn pan fyddwch yn dychwelyd i’r cwrs.

Bydd unrhyw ordaliadau nad sy’n cael eu hadennill tra eich bod yna studio yn parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-dalu fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl benthyciad gostyngedig.

Rwy’n gohirio oherwydd rhesymau meddygol

Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau oherwydd rhesymau meddygol, yna efallai y byddwch yn gallu derbyn cefnogaeth am 60 diwrnod ychwanegol tu hwnt i’r dyddiad wnaethoch ohirio eich astudiaeth.

Er hynny, mae’n bwysig nodi bod, er y byddwch yn cael eich dyrenni’r 60 diwrnod ychwanegol o ariannu, efallai bydd hyn ond yn lleihau'r gordaliad a dderbyniwyd.

Gallwch ddarganfod mwy am sut caiff gordaliad ei gyfrifo.

Rwy’n ei chael hi’n anodd yn ariannol, beth allaf ei wneud?

Os mae hyn yn debyg o greu caledi ariannol, byddwn yn argymell eich bod yn trafod hyn gyda’ch prifysgol neu goleg. Maent yn gallu creu canllaw ac mewn rhai amgylchiadau efallai’n gallu darparu cymorth ariannol.

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Os yr ydych yn bwriadu gohirio eich astudiaeth am gyfnod o amser cyn dychwelyd ar ddyddiad hwyrach, yna rhaid i chi gysylltu a chynghori:

 • eich prifysgol neu goleg - fel y gallant ein hysbysu o’ch dyddiad gohirio cywir (gall hyn gynnwys 60 diwrnod ychwanegol os yr ydych yn gohirio am resymau meddygol ac rydych wedi darparu eich prifysgol neu goleg gyda thystiolaeth i gefnogi hyn); a
 • ni- fel y gallwn ostwng y swm o ordaliad efallai bydd angen i chi ei ad-dalu.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Wedi i chi gysylltu gyda’ch prifysgol neu goleg, byddwn yn:

 1. derbyn cadarnhad o’r dyddiad wnaethoch ohirio eich astudiaethau - gall hyn gynnwys y 60 diwrnod ychwanegol os yr ydych yn oedi am resymau meddygol a bod y brifysgol neu goleg wedi derbyn hyn;
 2. ail-asesu eich hawl ar sail eich cyfnod o bresenoldeb yn cynnwys y 60 diwrnod ychwanegol os yn berthnasol - gall hyn olygu gordaliad grant neu fenthyciad; ac
 3. anfon llythyr Hysbysiad o Hawl - bydd hyn yn dangos eich hawl gostyngedig.

Os oes gennych ordaliad grant neu fenthyciad o ganlyniad i’r ail-asesiad, caiff llythyr arall ei dyroddi. Bydd hyn yn cadarnhau'r swm o ordaliad a’r bwriad i adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w cael pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs.

Ar yn ail, gallwch gysylltu gyda ni ar y rhif a ddarparwyd i ad-dalu hyn.

Caiff unrhyw ordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio parhau yn orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-dalu fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Sut mae gohirio yn effeithio cyllid myfyriwr yn y dyfodol?

Pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs caiff unrhyw daliadau y cawsoch eu hasesu i’w derbyn yn wreiddiol eu hadolygu. Os oes gennych ordaliad oherwydd gohirio eich astudiaethau, efallai caiff hyn ei ddidynnu o’r taliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn.

Mae peth gwybodaeth gyffredinol wedi ei ddarparu yn yr adran yma, er hynny, rydym yn argymell eich bod yn trafod hyn gyda ni.

Benthyciadau

Mae dau fath o brif gynhyrchion benthyciad:

 • Benthyciadau Ffi Dysgu; a
 • Benthyciadau Cynnal.

Os yr ydych yn bwriadu dychwelyd i astudio wedi gohirio am gyfnod o amser, ystyriwch y pwyntiau canlynol:

Benthyciad Ffi Dysgu

Bydd cefnogaeth Benthyciad Ffi Dysgu yn parhau ar gael i chi os yr ydych wedi gohirio eich astudiaeth ac yn bwriadu dychwelyd.

Benthyciad Cynnal

Pan fyddwch yn ailddechrau eich astudiaethau, efallai caiff ordaliad Benthyciad Cynnal ei ddidynnu o unrhyw daliadwy sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn.

Bydd gordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio’n parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-daliad fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Grantiau

Pan fyddwch yn ailddechrau eich astudiaethau, yna gall unrhyw ordaliad grant ei ddidynnu oddi wrth unrhyw:

 • daliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn o fewn y flwyddyn academaidd yna
 • taliadau’r dyfodol yr ydych fod i’w derbyn yn y flwyddyn(blynyddoedd) academaidd dilynol

Bydd gordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio’n parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-daliad fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Angen fwy o wybodaeth?

Byddem bob amser yn cynghori eich bod yn trafod unrhyw ohiriad posib yn eich astudiaethau gyda’ch tiwtor cwrs a gwasanaethau myfyriwr yn eich prifysgol neu goleg. Ble mae gohiriad yn eich astudiaethau’n creu caledi ariannol, rydym yn argymell eich bod yn siarad gyda swyddog lles yn eich sefydliad.

Os oes angen mwy o wybodaeth ar sut gall gohirio astudiaeth effeithio eich cefnogaeth ariannol neu sut mae gordaliad wedi digwydd, yna cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth.

Sut caiff gordaliad grant ei gyfrifo?

Mae asesiad cychwynnol ar gyfer y Grant Cynnal, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, Lwfans Rhieni sy’n Dysgu a Grant Dibynnol i Oedoliondult Dependants’ Grant fel arfer yn cynnwys 365 diwrnod ar gyfer pob blwyddyn academaidd o astudiaeth (eithrio’r flwyddyn olaf sydd yn llai gan nad yw’r haf yn cael ei gynnwys). Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau, yna caiff swm y grantiau yma sydd â hawl gennych iddynt eu rhannu gan 365 ac yna eu lluosi gan yr amser a dreuliwyd yn y brifysgol neu goleg (bydd eich prifysgol neu goleg yn defnyddio eich dyddiad olaf o bresenoldeb fel eich dyddiad gohiriad).

Er enghraifft, os yr ydych yn derbyn Grant Cynnal o £4,000 ac yna’n gohirio eich astudiaethau 30 diwrnod wedi eich dyddiad dechrau, cewch eich ail-asesu fel a ganlyn:

 • 30 (diwrnodau a fynychwyd) ÷ 365 (diwrnodau mewn blwyddyn) x £4,000 (hawl gwreiddiol) = £328.76

Byddai’r hawl Grant Cynnal wedi i chi ohirio eich astudiaethau nawr yn £329 (wedi ei dalgrynnu) ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae unrhyw daliad a dderbyniwyd uwch y swm yma yn ordaliad a rhaid eu had-dalu.

Os yr ydych wedi gohirio oherwydd rhesymau meddygol, yna caiff 60 diwrnod ychwanegol ei ychwanegu. Byddai hyn yn newid eich hawl a’i gynyddu i:

 • 90 diwrnod a fynychwyd ÷ gan 365 (diwrnodau mewn blwyddyn) x £4,000 (hawl gwreiddiol) = £986.40

Byddai hawl Grant Cynnal newydd wedi gohiriad oherwydd rhesymau meddygol yn £987 (wedi ei dalgrynnu) ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae unrhyw swm a dderbyniwyd uwch y swm hwn yn ordaliad a rhaid ei ad-dalu.

Byddai’r hawl Grant Cynnal wedi i chi ohirio eich astudiaethau nawr yn £329 (wedi ei dalgrynnu) ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae unrhyw daliad a dderbyniwyd uwch y swm yma yn ordaliad a rhaid eu had-dalu.^ Nôl i’r brig