Gohirio eich astudiaethau ac yn dychwelyd yn y flwyddyn academaidd nesaf?

Os yr ydych yn bwriadu gohirio eich astudiaethau ac yn dychwelyd yn y flwyddyn academaidd nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn trafod hyn gyda’ch tiwtor cwrs a gwasanaethau myfyrwyr.

Sut mae hyn yn effeithio eich benthyciad?

Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau byddwn yn ail-asesu eich cais. Caiff eich hawl i fenthyciad ei ail-gyfrifo ar sail eich cyfnod o bresenoldeb hyd nes eich gohiriad.

Caiff unrhyw swm o fenthyciad a dalwyd i chi yn fwy na hyn ei ddosabrthu fel gordaliad a bydd rhai ei ad-dalu.

Byddwn yn anfon llythyr atoch i gadarnhau'r swm o ordaliad a byddwn yn ceisio adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs.

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr newydd Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl benthyciad gostyngedig.

Bydd gordaliadau nad ydynt yn cael eu hadennill tra eich bod yn astudio’n parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-dalu fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Mae’n bwysig i gofio bod unrhyw ordaliad sydd angen i chi ei ad-dalu yn arian rydym eisoes wedi ei dalu i chi. Nid ydynt yn daliadau neu’n gosbau ychwanegol.

Sut mae hyn yn effeithio eich grant?

Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau byddwn yn ail-asesu eich cais. Yna caiff eich hawl i grant ei ail-gyfrifo ar sail eich cyfnod o bresenoldeb hyd nes eich gohiriad.

Caiff unrhyw swm o grant a dalwyd i chi yn fwy na hyn ei ddosbarthu fel gordaliad a bydd rhai ei ad-dalu.

Byddwn yn anfon llythyr i chi i gadarnhau y swm o ordaliad ac y byddwn yn ceisio adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau eraill sy’n parhau yr ydych fod i’w derbyn pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs o fewn hynny ac unrhyw flynyddoedd academaidd dilynol.

Caiff gordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio yn parhau’n orddyledus. Bydd angen i chi wneud trefniant ad-daliad fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Byddwch hefyd yn derbyn llythyr Hysbysiad o Hawl. Bydd hyn yn dangos eich hawl grant gostyngedig.

Rwy’n gohirio oherwydd rhesymau meddygol

Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau oherwydd rhesymau meddygol, yna efallai byddwch yn gallu derbyn cefnogaeth am 60 diwrnod ychwanegol tu hwnt i’r dyddiad i chi ohirio astudiaeth.

Er hynny, mae’n bwysig nodi bod, er y byddwch yn cael eich dyrenni’r 60 diwrnod ychwanegol o ariannu, efallai bydd hyn ond yn lleihau'r gordaliad a dderbyniwyd.

Gallwch ddarganfod mwy am sut caiff gordaliad ei gyfrifo.

Rwy’n ei chael hi’n anodd yn ariannol, beth allaf ei wneud?

Os mae hyn yn debyg o greu caledi ariannol, byddwn yn argymell eich bod yn trafod hyngyda’ch prifysgol neu goleg. Maent yn gallu creu canllaw ac mewn rhai amgylchiadau efallai’n gallu darparu cymorth ariannol.

Beth sydd angen i chi ei wneud?

Os yr ydych yn bwriadu gohirio astudio am y flwyddyn academaidd yma cyn dychwelyd yn y flwyddyn academaidd ddilynol, yna rhaid i chi gysylltu a chynghori:

  • eich prifysgol neu goleg - fel y gallant ein hysbysu o’ch dyddiad gohirio cywir (gallai hyn gynnwys y 60 diwrnod ychwanegol os yr ydych wedi gohirio am resymau meddygol ac rydych wedi darparu eich prifysgol neu goleg gyda thystiolaeth i gefnogi hyn); a
  • ni - fel y gallwn leihau'r swm o ordaliad efallai fydd angen i chi ei ad-dalu.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Wedi i chi gysylltu gyda’ch prifysgol neu goleg, byddwn yn:

  1. derbyn cadarnhad o’r dyddiad wnaeth ohirio eich astudiaethau -fe allai hyn gynnwys y 60 diwrnod ychwanegol os yr ydych yn gohirio am resymau meddygol a bod y brifysgol neu goleg wedi derbyn hyn;
  2. ail-asesu eich hawl ar sail eich cyfnod o bresenoldeb yn cynnwys 60 diwrnod ychwanegol os yn berthnasol - gallai hyn olygu grant neu ordaliad benthyciad; ac
  3. anfon llythyr newydd Hysbysiad o Hawl i chi - bydd hyn yn dangos eich hawl gostyngedig.

Os oes gennych ordaliad grant neu fenthyciad o ganlyniad i’r ailasesiad, caiff llythyr ar wahan ei ddyroddi. Bydd hyn yn cadarnhau swm y gordaliad a’r bwriad i adennill hyn oddi wrth unrhyw daliadau grant sydd ar ôl yr ydych fod i’w derbyn pan fyddwch chi’n dychwelyd i’ch cwrs.

Ar yn ail, gallwch gysylltu gyda ni ar y rhif a ddarparwyd i ad-dalu hyn.

Bydd gordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio eu parhau’n ordaliad. Bydd angen i chi wneud trefniant gordaliad fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Sut mae gohirio yn effeithio cyllid myfyriwr yn y dyfodol?

Pan fyddwch yn dychwelyd i’ch cwrs caiff unrhyw daliadau yr oeddech eisoes wedi cael eich asesu i’w derbyn eu hadolygu. Os oes gennych unrhyw ordaliad oherwydd gohirio eich astudiaethau, efallai caiff hyn ei ddidynnu o unrhyw daliadau grant sy’n weddill yr ydych fod i’w derbyn.

Mae peth gwybodaeth gyffredinol wedi ei ddarparu yn yr adran yma, er hynny, rydym yn argymell eich bod yn trafod hyn gyda ni.

Benthyciadau

Mae yna ddau fath o brif gynhyrchion benthyciad:

  • Benthyciadau Ffi Dysgu; a
  • Benthyciadau Cynnal.

Os yr ydych yn bwriadu dychwelyd i astudio wedi i chi ohirio am gyfnod amser, ystyriwch y pwyntiau canlynol:

Benthyciad Ffi Dysgu

Efallai bydd cefnogaeth Benthyciad Ffi Dysgu ar gael i chi os yr ydych wedi gohirio eich astudiaeth ac yn bwriadu dychwelyd yn y flwyddyn academaidd nesaf. Er hynny, bydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Rydym yn eich cynghori i siarad hyn gyda ni.

Benthyciad Cynnal

Pan fyddwch yn ailddechrau eich astudiaethau, fe allai unrhyw ordaliad Benthyciad Cynnal ei ddidynnu oddi wrth unrhyw daliadau yr ydych fod i’w dderbyn.

Bydd gordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio eu parhau’n ordaliad. Bydd angen i chi wneud trefniant gordaliad fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Grantiau

Pan fyddwch yn ailddechrau eich astudiaethau, yna fe allai unrhyw ordaliad grant ei ddidynnu o unrhyw daliadau’r dyfodol yr ydych fod i’w dderbyn yn y blwyddyn(blynyddoedd) academaidd canlynol.

Bydd gordaliadau nad ydynt wedi eu hadennill tra eich bod yn astudio’n eu parhau’n ordalaid. Bydd angen i chi wneud trefniant gordaliad fforddiadwy pan fyddwch yn gorffen eich cwrs.

Angen mwy o wybodaeth?

Byddem bob amser yn cynghori eich bod yn trafod unrhyw ohiriad posib yn eich astudiaethau gyda’ch tiwtor cwrs a gwasanaethau myfyriwr yn eich prifysgol neu goleg. Ble mae gohiriad yn eich astudiaethau’n creu caledi ariannol, rydym yn argymell eich bod yn siarad gyda swyddog lles yn eich sefydliad.

Os oes angen mwy o wybodaeth ar sut gall gohirio astudiaeth effeithio eich cefnogaeth ariannol neu sut mae gordaliad wedi digwydd, yna cysylltwch gyda ni am fwy o wybodaeth.

Sut caiff gordaliad grant ei gyfrifo?

Mae asesiad cychwynnol ar gyfer y Grant Cynnal, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, Lwfans Rhieni sy’n Dysgu a Grant i Oedolion Dibynnol fel arfer yn cynnwys 365 diwrnod ar gyfer pob blwyddyn academaidd o astudiaeth (eithrio’r flwyddyn olaf sydd yn llai gan nad yw’r haf yn cael ei gynnwys). Os yr ydych yn gohirio eich astudiaethau, yna caiff swm y grantiau yma sydd â hawl gennych iddynt eu rhannu gan 365 ac yna eu lluosi gan yr amser a dreuliwyd yn y brifysgol neu goleg (bydd eich prifysgol neu goleg yn defnyddio eich dyddiad olaf o bresenoldeb fel eich dyddiad gohiriad).

Er enghraifft, os yr ydych yn derbyn Grant Cynnal o £4,000 ac yna’n gohirio eich astudiaethau 30 diwrnod wedi eich dyddiad dechrau, cewch eich ail-asesu fel a ganlyn:

  • 30 (diwrnod a fynychwyd) ÷ 365 (diwrnodau mewn blwyddyn) x £4,000 (hawl gwreiddiol) = £328.76

Byddai’r hawl Grant Cynnal wedi i chi ohirio eich astudiaethau nawr yn £329 (wedi ei dalgrynnu) ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae unrhyw daliad a dderbyniwyd uwch y swm yma yn ordaliad a rhaid eu had-dalu.

Os yr ydych wedi gohirio oherwydd rhesymau meddygol yna caiff 60 diwrnod ychwanegol ei ychwanegu. Byddai hyn yn newid eich hawl a’i gynyddu i:

  • 90 (diwrnodau a fynychwyd) ÷ gan 365 (diwrnodau mewn blwyddyn) x £4,000 (hawl gwreiddiol) = £986.30

Byddai hawl Grant Cynnal newydd wedi gohiriad oherwydd rhesymau meddygol yn £987 (wedi ei dalgrynnu) ar gyfer y flwyddyn academaidd. Mae unrhyw swm a dderbyniwyd uwch y swm hwn yn ordaliad a rhaid ei ad-dalu.^ Nôl i’r brig