Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Cyrsiau Graddau Meistr ôl-raddedig

Pwy sy’n gymwys

Bydd eich cymhwysedd i gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yn dibynnu ar:

 • eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio
 • eich cwrs
 • eich prifysgol neu’ch coleg
 • eich oedran
 • eich astudiaethau blaenorol

Eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio

Gallech gael y cyllid hwn os gallwch nodi eich bod yn un o’r canlynol:

Rydych yn un o wladolion y DU neu’n ddinesydd Gwyddelig neu mae gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE neu rydych wedi cael caniatâd amhenodol i aros fel nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ba mor hir y gallwch aros yn y DU

Rhaid:

 • eich bod yn byw fel rheol yng Nghymru
 • eich bod wedi bod yn byw yn y DU, ar Ynysoedd y Sianel neu ar Ynys Manaw am y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf eich blwyddyn academaidd gyntaf

Os ydych wedi bod yn byw yn y DU, ei Hynysoedd neu Iwerddon, neu’r DU, ei Hynysoedd neu’r Tiriogaethau Tramor Prydeinig penodedig am y tair blynedd cyn dechrau eich blwyddyn academaidd gyntaf, gallech gael cyllid i astudio cwrs yng Nghymru.

Os ydych yn un o wladolion yr UE neu’n aelod o deulu un o wladolion yr UE

Gallech gael y cyllid hwn:

 • os oes gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • os ydych yn astudio yng Nghymru
 • wedi bod yn byw yn y DU, yr AEE, y Swistir neu’r Tiriogaethau Tramor am y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs

Nid oes angen i ddinasyddion Gwyddelig wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ond byddai angen iddynt fod yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 i gael cyllid dan y categorïau hyn.

Os ydych yn un o wladolion y DU neu’n aelod o deulu un o wladolion y DU sydd wedi bod yn byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn un o wladolion y DU (neu’n aelod o deulu un o wladolion y DU) neu’n ddinesydd Gwyddelig:

 • sydd wedi dychwelyd i’r DU ar 1 Ionawr 2018 neu wedi hynny ac erbyn 31 Rhagfyr 2020 ar ôl bod yn byw yn yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein, neu
 • a oedd yn byw yn yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ar 31 Rhagfyr 2020 ac sydd wedi bod yn byw yn y DU, yr UE, Gibraltar, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein yn ystod y 3 blynedd diwethaf

Mae cyllid ar gael hefyd i aelodau o deulu gwladolion y DU os oedd yr aelod o’r teulu yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.

Gallwch wneud cais am gyllid os ydych wedi bod yn byw yn y DU, Tiriogaethau Tramor, yr AEE neu’r Swistir am y 3 blynedd diwethaf a bod gennych un o’r canlynol:

 • os oes gennych statws preswylydd cyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a’ch bod yn aelod o deulu person o Ogledd Iwerddon
 • os oes gennych statws person o Gibraltar fel un o wladolion yr UE neu aelod o deulu un o wladolion yr UE
 • os ydych wedi bod yn byw yn Gibraltar fel un o wladolion y DU neu aelod o deulu un o wladolion y DU
 • os ydych yn weithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir (gan gynnwys aelodau’r teulu) sydd â statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • os ydych yn blentyn i un o wladolion y Swistir a bod gennych chi a’ch rhiant statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Gallwch hefyd wneud cais am gyllid:

 • os ydych yn blentyn i weithiwr o Dwrci a bod eich rhiant/llys-riant sy’n weithiwr o Dwrci wedi cael caniatâd i aros am gyfnod estynedig yn y DU, ac mae angen eich bod chi a’ch rhiant/llys-riant sy’n weithiwr o Dwrci yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020
 • os ydych wedi cael gwarchodaeth ddyngarol (neu os oes gennych deulu sydd wedi cael gwarchodaeth ddyngarol)
 • os ydych wedi cael gwarchodaeth ddyngarol (oherwydd cais aflwyddiannus am loches)
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat, neu os ydych yn aelod o deulu rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat, a’ch bod wedi bod yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am o leiaf 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • os ydych wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn, oherwydd cais aflwyddiannus am loches neu os na wnaed cais am loches, neu os ydych yn aelod o deulu rhywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych yn berson diwladwriaeth neu’n aelod o deulu person diwladwriaeth
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016, neu os ydych yn blentyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i aros dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016
 • os ydych yn ffoadur (neu os oes unrhyw aelod o’ch teulu yn ffoadur)
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd i aros’ yn y DU fel dioddefwr camdriniaeth neu drais domestig, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd Calais’ i aros yn y DU, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd i aros’ yn y DU fel partner gweddw, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • neu os yw’r aelod o’ch teulu wedi cael caniatâd i aros dan y Polisi Adleoli a Chymorth i Affganiaid neu'r Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan
 • wedi cael caniatâd i ddod i mewn i’r DU neu i aros yn y DU dan y Cynllun Teuluoedd o Wcráin, y Cynllun Noddi Cartrefi i Wcráin, neu’r Cynllun Estyn Cyfnod Gwladolion o Wcráin.

Eich cwrs

Rhaid bod eich cwrs:

 • yn gwrs Gradd Meistr annibynnol llawn (h.y. nad yw’n gwrs atodol)
 • yn werth o leiaf 180 o gredydau
 • wedi dechrau ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny
 • yn para rhwng 1 a 4 blynedd

Gall fod yn:

 • gwrs llawn-amser neu ran-amser
 • yn gwrs a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil

Mae enghreifftiau o gyrsiau Gradd Meistr ôl-raddedig yn cynnwys:

 • cwrs MSc (Meistr yn y Gwyddorau)
 • cwrs MA (Meistr yn y Celfyddydau)
 • cwrs MPhil (Meistr mewn Athroniaeth)
 • cwrs MRes (Meistr mewn Ymchwil)
 • cwrs LLM (Meistr yn y Gyfraith)
 • cwrs MLitt (Meistr mewn Llenyddiaeth)
 • cwrs MFA (Meistr mewn Celfyddyd Gain)
 • cwrs MEd (Meistr mewn Addysg)
 • cwrs MBA (Meistr mewn Gweinyddu Busnes)

Cyllid hyfforddiant i athrawon

Os oes gennych radd i israddedigion yn barod ac os ydych yn bwriadu dilyn cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon sy’n gwrs ôl-raddedig, dylech wneud cais am yr un cyllid â myfyriwr israddedig. Mae hynny’n golygu y gallech fod yn gymwys i wneud cais am gymorth o ran ffïoedd dysgu ac am help gyda’ch costau byw.

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael rhai cymhellion Addysg Gychwynnol i Athrawon. Dylech gysylltu â’ch prifysgol ynglŷn â’r rhain. 

Dysgu o bell

Os byddwch yn astudio drwy ddysgu o bell, bydd angen i chi fod yn byw:

 • yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • ac yn y DU drwy gydol eich cwrs

Nid yw hynny fel rheol yn berthnasol:

 • os ydych yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog
 • os ydych dan 25 oed ac yn blentyn neu’n llysblentyn rhywun sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog
 • os ydych yn briod neu’n bartner sifil rhywun sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog
 • os ydych yn rhiant dibynnol, sy’n byw gyda rhywun sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog

Rhaid i wladolion yr UE fyw yng Nghymru drwy gydol eu cwrs.

Cyrsiau integredig

Ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid Meistr Ôl-raddedig os yw’ch cwrs wedi’i integreiddio â:

 • gradd israddedig – dylech wneud cais am gyllid i fyfyrwyr israddedig yn lle hynny
 • gradd doethur – dylech wneud cais am Fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig yn lle hynny

Cyrsiau pensaernïaeth

Os ydych yn bwriadu astudio ar gyfer cymhwyster Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch), gallwch wneud cais am gymorth i israddedigion ar yr amod ei fod yn gwrs Rhan 2 sy’n arwain at gymhwyster fel pensaer.

Dim ond yn yr amgylchiadau canlynol y bydd Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael ar gyfer cymhwyster MArch:

 • os ydych yn newid eich dull astudio, er enghraifft o astudio’n llawn-amser i astudio’n rhan-amser
 • os nad ydych yn gymwys i gael cyllid i israddedigion am reswm arall, er enghraifft os gwnaethoch dynnu’n ôl o gwrs blaenorol neu os gwnaethoch gymryd saib hir rhwng cwblhau eich cwrs Rhan 1 a dechrau eich cwrs Rhan 2
 • os gwnaethoch ddechrau cwrs Rhan 1 mewn pensaernïaeth, a oedd yn gwrs rhan-amser, cyn 1 Medi 2018

Eich prifysgol neu’ch coleg

Rhaid bod eich prifysgol neu’ch coleg:

 • yn y DU
 • wedi’i gymeradwyo ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru

Gofynnwch i’ch prifysgol neu’ch coleg os nad ydych yn siŵr a yw’n gymwys.

Eich oedran

Rhaid eich bod dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.

Mae’r flwyddyn academaidd yn dechrau ar:

 • 1 Medi, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst a 31 Rhagfyr
 • 1 Ionawr, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth
 • 1 Ebrill, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Gorffennaf

Eich astudiaethau blaenorol

Ni allwch gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig:

 • os ydych wedi cael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig neu Fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig yn barod
 • mae gennych chi eisoes radd meistr, neu gymhwyster cyfatebol, fel gradd meistr integredig
 • mae gennych chi eisoes gymhwyster sy’n uwch na gradd

Mae’n bosibl y gallwch gael cyllid os oedd yn rhaid i chi adael eich cwrs blaenorol am resymau personol cymhellol, ar yr amod na wnaethoch ennill cymhwyster cyfwerth neu gymhwyster ar lefel uwch na hynny pan wnaethoch adael.

Mae salwch neu brofedigaeth yn enghreifftiau o resymau personol cymhellol, ond gellir adolygu amgylchiadau fesul achos. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hynny.

Cyllid arall

Ni allwch gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych yn cael cyllid gan:

 • y cynllun KESS 2
 • bwrsariaeth gwaith cymdeithasol (ond efallai y byddwch yn dal yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl)
 • unrhyw gynlluniau cyfatebol yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Hefyd, ni allwch gael cyllid Meistr Ôl-raddedig os byddwch yn dewis cael cyllid gan neu’n cael taliad trwy Fwrsariaeth GIG.