Pwy sy’n gymwys


Bydd eich cymhwysedd i gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig yn dibynnu ar:

 • eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio
 • eich cwrs
 • eich prifysgol neu’ch coleg
 • eich oedran
 • eich astudiaethau blaenorol

Eich cenedligrwydd a’ch statws preswylio

Gallech gael y cyllid hwn os gallwch nodi eich bod yn un o’r canlynol:

 • Rydych yn un o wladolion y DU neu’n ddinesydd Gwyddelig neu mae gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE neu rydych wedi cael caniatâd amhenodol i aros fel nad oes unrhyw gyfyngiadau ar ba mor hir y gallwch aros yn y DU

Rhaid:

 • eich bod yn byw fel rheol yng Nghymru
 • eich bod wedi bod yn byw yn y DU, ar Ynysoedd y Sianel neu ar Ynys Manaw am y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf eich blwyddyn academaidd gyntaf

Os ydych wedi bod yn byw yn y DU, ei Hynysoedd neu Iwerddon, neu’r DU, ei Hynysoedd neu’r Tiriogaethau Tramor Prydeinig penodedig am y tair blynedd cyn dechrau eich blwyddyn academaidd gyntaf, gallech gael cyllid i astudio cwrs yng Nghymru.

Os ydych yn un o wladolion yr UE neu’n aelod o deulu un o wladolion yr UE

Gallech gael y cyllid hwn:

 • os oes gennych statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • os ydych yn astudio yng Nghymru
 • wedi bod yn byw yn y DU, yr AEE, y Swistir neu’r Tiriogaethau Tramor am y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs

Nid oes angen i ddinasyddion Gwyddelig wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ond byddai angen iddynt fod yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 i gael cyllid dan y categorïau hyn.

Os ydych yn un o wladolion y DU neu’n aelod o deulu un o wladolion y DU sydd wedi bod yn byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys os ydych yn un o wladolion y DU (neu’n aelod o deulu un o wladolion y DU) neu’n ddinesydd Gwyddelig:

 • sydd wedi dychwelyd i’r DU ar 1 Ionawr 2018 neu wedi hynny ac erbyn 31 Rhagfyr 2020 ar ôl bod yn byw yn yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein, neu
 • a oedd yn byw yn yr UE, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein ar 31 Rhagfyr 2020 ac sydd wedi bod yn byw yn y DU, yr UE, Gibraltar, y Swistir, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein yn ystod y 3 blynedd diwethaf

Mae cyllid ar gael hefyd i aelodau o deulu gwladolion y DU os oedd yr aelod o’r teulu yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am y tair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs.

Gallwch wneud cais am gyllid os ydych wedi bod yn byw yn y DU, Tiriogaethau Tramor, yr AEE neu’r Swistir am y 3 blynedd diwethaf a bod gennych un o’r canlynol:

 • os oes gennych statws preswylydd cyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a’ch bod yn aelod o deulu person o Ogledd Iwerddon
 • os oes gennych statws person o Gibraltar fel un o wladolion yr UE neu aelod o deulu un o wladolion yr UE
 • os ydych wedi bod yn byw yn Gibraltar fel un o wladolion y DU neu aelod o deulu un o wladolion y DU
 • os ydych yn weithiwr mudol o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir (gan gynnwys aelodau’r teulu) sydd â statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 • os ydych yn blentyn i un o wladolion y Swistir a bod gennych chi a’ch rhiant statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Gallwch hefyd wneud cais am gyllid:

 • os ydych yn blentyn i weithiwr o Dwrci a bod eich rhiant/llys-riant sy’n weithiwr o Dwrci wedi cael caniatâd i aros am gyfnod estynedig yn y DU, ac mae angen eich bod chi a’ch rhiant/llys-riant sy’n weithiwr o Dwrci yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020
 • os ydych wedi cael gwarchodaeth ddyngarol (neu os oes gennych deulu sydd wedi cael gwarchodaeth ddyngarol)
 • os ydych wedi cael gwarchodaeth ddyngarol (oherwydd cais aflwyddiannus am loches)
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat, neu os ydych yn aelod o deulu rhywun sydd wedi cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat, a’ch bod wedi bod yn byw yn y DU a’r Ynysoedd am o leiaf 3 blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • os ydych wedi cael caniatâd yn ôl disgresiwn, oherwydd cais aflwyddiannus am loches neu os na wnaed cais am loches, neu os ydych yn aelod o deulu rhywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych yn berson diwladwriaeth neu’n aelod o deulu person diwladwriaeth
 • os ydych wedi cael caniatâd i aros dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016, neu os ydych yn blentyn i rywun sydd wedi cael caniatâd i aros dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016
 • os ydych yn ffoadur (neu os oes unrhyw aelod o’ch teulu yn ffoadur)
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd i aros’ yn y DU fel dioddefwr camdriniaeth neu drais domestig, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd Calais’ i aros yn y DU, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • os ydych wedi cael ‘caniatâd i aros’ yn y DU fel partner gweddw, neu os ydych yn blentyn dibynnol i rywun sydd wedi cael caniatâd o’r fath
 • neu os yw’r aelod o’ch teulu wedi cael caniatâd i aros dan y Polisi Adleoli a Chymorth i Affganiaid neu'r Cynllun Adsefydlu Dinasyddion Affganistan
 • neu eich aelod o’r teulu wedi cael caniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU o dan y Cynllun Teuluoedd o Wcráin, y Cynllun Noddi Cartrefi i Wcráin neu Gynllun Estyn Cyfnod Gwladolion o Wcráin

Eich cwrs

Rhaid bod eich cwrs:

 • yn gwrs Gradd Meistr annibynnol llawn (h.y. nad yw’n gwrs atodol)
 • yn werth o leiaf 180 o gredydau
 • wedi dechrau ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny
 • yn para rhwng 1 a 4 blynedd

Gall fod yn:

 • gwrs llawn-amser neu ran-amser
 • yn gwrs a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil

Mae enghreifftiau o gyrsiau Gradd Meistr ôl-raddedig yn cynnwys:

 • cwrs MSc (Meistr yn y Gwyddorau)
 • cwrs MA (Meistr yn y Celfyddydau)
 • cwrs MPhil (Meistr mewn Athroniaeth)
 • cwrs MRes (Meistr mewn Ymchwil)
 • cwrs LLM (Meistr yn y Gyfraith)
 • cwrs MLitt (Meistr mewn Llenyddiaeth)
 • cwrs MFA (Meistr mewn Celfyddyd Gain)
 • cwrs MEd (Meistr mewn Addysg)
 • cwrs MBA (Meistr mewn Gweinyddu Busnes)

Cyllid hyfforddiant i athrawon

Os oes gennych radd i israddedigion yn barod ac os ydych yn bwriadu dilyn cwrs Addysg Gychwynnol i Athrawon sy’n gwrs ôl-raddedig, dylech wneud cais am yr un cyllid â myfyriwr israddedig. Mae hynny’n golygu y gallech fod yn gymwys i wneud cais am gymorth o ran ffïoedd dysgu ac am help gyda’ch costau byw.

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gymwys i gael rhai cymhellion Addysg Gychwynnol i Athrawon (yn agor mewn tab newydd). Dylech gysylltu â’ch prifysgol ynglŷn â’r rhain.

Dysgu o bell

Os byddwch yn astudio drwy ddysgu o bell, bydd angen i chi fod yn byw:

 • yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs
 • ac yn y DU drwy gydol eich cwrs

Nid yw hynny fel rheol yn berthnasol:

 • os ydych yn gwasanaethu yn y lluoedd arfog
 • os ydych dan 25 oed ac yn blentyn neu’n llysblentyn rhywun sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog
 • os ydych yn briod neu’n bartner sifil rhywun sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog
 • os ydych yn rhiant dibynnol, sy’n byw gyda rhywun sy’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog

Rhaid i wladolion yr UE fyw yng Nghymru drwy gydol eu cwrs.

Cyrsiau integredig

Ni fyddwch yn gymwys i gael cyllid Meistr Ôl-raddedig os yw’ch cwrs wedi’i integreiddio â:

 • gradd israddedig – dylech wneud cais am gyllid i fyfyrwyr israddedig yn lle hynny
 • gradd doethur – dylech wneud cais am Fenthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig yn lle hynny

Cyrsiau pensaernïaeth

Os ydych yn bwriadu astudio ar gyfer cymhwyster Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch), gallwch wneud cais am gymorth i israddedigion ar yr amod ei fod yn gwrs Rhan 2 sy’n arwain at gymhwyster fel pensaer.

Dim ond yn yr amgylchiadau canlynol y bydd Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig ar gael ar gyfer cymhwyster MArch:

 • os ydych yn newid eich dull astudio, er enghraifft o astudio’n llawn-amser i astudio’n rhan-amser
 • os nad ydych yn gymwys i gael cyllid i israddedigion am reswm arall, er enghraifft os gwnaethoch dynnu’n ôl o gwrs blaenorol neu os gwnaethoch gymryd saib hir rhwng cwblhau eich cwrs Rhan 1 a dechrau eich cwrs Rhan 2
 • os gwnaethoch ddechrau cwrs Rhan 1 mewn pensaernïaeth, a oedd yn gwrs rhan-amser, cyn 1 Medi 2018

Eich prifysgol neu’ch coleg

Rhaid bod eich prifysgol neu’ch coleg:

 • yn y DU
 • wedi’i gymeradwyo ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru

Gofynnwch i’ch prifysgol neu’ch coleg os nad ydych yn siŵr a yw’n gymwys.

Eich oedran

Rhaid eich bod dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf eich cwrs.

Mae’r flwyddyn academaidd yn dechrau ar:

 • 1 Medi, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Awst a 31 Rhagfyr
 • 1 Ionawr, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth
 • 1 Ebrill, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin
 • 1 Gorffennaf, os yw eich cwrs yn dechrau rhwng 1 Gorffennaf a 31 Gorffennaf

Eich astudiaethau blaenorol

Ni allwch gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig:

 • os ydych wedi cael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig neu Fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig yn barod
 • mae gennych chi eisoes radd meistr, neu gymhwyster cyfatebol, fel gradd meistr integredig
 • mae gennych chi eisoes gymhwyster sy’n uwch na gradd

Mae'n bosibl y byddwch yn gallu cael cyllid os na wnaethoch lwyddo i gwblhau eich cwrs blaenorol oherwydd rheswm personol a chymhellol.

Mae salwch neu brofedigaeth yn enghreifftiau o resymau personol cymhellol, ond gellir adolygu amgylchiadau fesul achos. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hynny.

Cyllid arall

Ni allwch gael Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig os ydych yn cael cyllid gan:

Hefyd, ni allwch gael cyllid Meistr Ôl-raddedig os byddwch yn dewis cael cyllid gan neu’n cael taliad trwy Fwrsariaeth GIG (yn agor mewn tab newydd).