Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Cyrsiau Graddau Meistr ôl-raddedig

Beth sydd ar gael

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar ôl 1 Medi 2019. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.

Gallech gael cymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda chostau eich cwrs. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Dyma uchafswm y cyllid sydd ar gael:

  • £18,025 ar gyfer 2021 i 2022
  • £17,489 ar gyfer 2020 i 2021

Academic year 2021 to 2022

Mae’r tabl hwn yn dangos faint y gallech ei gael, ar sail enghreifftiau o incwm y cartref:

Incwm y cartref Benthyciad Grant
£18,370 ac o dan £11,140 £6,885
£25,000 £12,095 £5,930
£35,000 £13,537 £4,488
£45,000 £14,978 £3,047
£59,200 a thro £17,025 £1,000

Academic year 2020 to 2021

Mae’r tabl hwn yn dangos faint y gallech ei gael, ar sail enghreifftiau o incwm y cartref:

Incwm y cartref Benthyciad Grant
£18,370 ac o dan £10,604 £6,885
£25,000 £11,559 £5,930
£35,000 £13,001 £4,488
£45,000 £14,422 £3,047
£59,200 a thro £16,489 £1,000

At ddibenion esboniadol yn unig y mae’r ffigurau yn y tablau.

Byddwn yn talu eich arian i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, unwaith ar ddechrau pob tymor fel rheol. Os yw eich cwrs yn para mwy na blwyddyn, bydd yr arian yn cael ei rannu’n gyfartal ar draws pob un o flynyddoedd eich cwrs.

Er enghraifft, pe baech yn cael £18,025 ac yn astudio am 2 flynedd, byddech yn cael oddeutu £9,012 bob blwyddyn mewn 3 rhandaliad o oddeutu £3,004 bob tymor. Fel rheol, bydd eich rhandaliadau terfynol ym mhob blwyddyn academaidd ychydig yn fwy na’ch rhandaliadau eraill.

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian y byddwch yn ei fenthyca, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs.

Help ychwanegol

Os ydych yn gymwys i gael cyllid fel myfyriwr o Gymru ac os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor, Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

 

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl