Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Cyrsiau Graddau Meistr ôl-raddedig

Beth sydd ar gael

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar ôl 1 Medi 2019. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.

Gallech gael cymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda chostau eich cwrs. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Dyma uchafswm y cyllid sydd ar gael:

  • £18,770 ar gyfer 2023 i 2024
  • £18,430 ar gyfer 2022 i 2023

Blwyddyn academaidd 2023 i 2024

Mae’r tabl hwn yn dangos faint y gallech ei gael, ar sail enghreifftiau o incwm y cartref:

Incwm y cartref Benthyciad Grant
£18,370 ac o dan £11,885 £6,885
£25,000 £12,840 £5,930
£35,000 £14,282 £4,488
£45,000 £15,723 £3,047
£59,200 a thro £17,770 £1,000

Blwyddyn academaidd 2022 i 2023

Mae’r tabl hwn yn dangos faint y gallech ei gael, ar sail enghreifftiau o incwm y cartref:

Incwm y cartref Benthyciad Grant
£18,370 ac o dan £11,545 £6,885
£25,000 £12,500 £5,930
£35,000 £13,942 £4,488
£45,000 £15,383 £3,047
£59,200 a thro £17,430 £1,000

At ddibenion esboniadol yn unig y mae’r ffigurau yn y tablau.

Byddwn yn talu eich arian i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, unwaith ar ddechrau pob tymor fel rheol. Os yw eich cwrs yn para mwy na blwyddyn, bydd yr arian yn cael ei rannu’n gyfartal ar draws pob un o flynyddoedd eich cwrs.

Er enghraifft, pe baech yn cael £18,770 ac yn astudio am 2 flynedd, byddech yn cael oddeutu £9,385 bob blwyddyn mewn 3 rhandaliad o oddeutu £3,128 bob tymor. Fel rheol, bydd eich rhandaliadau terfynol ym mhob blwyddyn academaidd ychydig yn fwy na’ch rhandaliadau eraill.

Rhaid i chi ad-dalu unrhyw arian y byddwch yn ei fenthyca, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs.

Help ychwanegol

Os ydych yn gymwys i gael cyllid fel myfyriwr o Gymru ac os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor, Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

 

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl