Cwestiynau cyffredin

Wneud cais

 1. C: Beth yw’r dyddiadau cau ar gyfer myfyrwyr llawn-amser?

  A: Ar gyfer cyllid myfyriwr yn y flwyddyn academaidd 2015/16, dylech wneud cais mor gyflym â phosib os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.

 2. C: Sut ydw i’n gwneud cais am gyllid myfyriwr ar-lein?
 3. C: Dydw i ddim yn gwybod pa gyfeiriad e-bost y gwnes i ei ddefnyddio i gofrestru. Ydw i dal yn gallu mewngofnodi?

  A: Ydych. Gallwch hefyd fewngofnodi drwy ddefnyddio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN).

 4. C: Rwyf wedi cael fy nghloi allan o’m cyfrif. Sut ydw i’n creu cyfrinair newydd?

  A: Os nad ydych yn gallu cofio eich cyfrinair ewch i’r dudalen mewngofnodi a, dilynwch y linc 'Anghofio cyfrinair?' i greu cyfrinair newydd.

 5. C: Nid ydwyf yn gwybod fy Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN) nac ychwaith y cyfeiriad e-bost sydd wedi ei gofrestru i’m cyfrif. Beth allaf ei wneud?

  A: Gallwch gael nodyn atgoffa o naill ai eich CRN neu gyfeiriad e-bost. Ar y dudalen mewngofnodi, dilynwch y linc 'Anghofio eich cyfeiriad e-bost neu CRN?’.

 6. C: Gallaf wneud cais am gyllid myfyriwr drwy wneud cais ar bapur?

  A: Os yr ydych angen cais ar bapur, cysylltwch gyda ni.

 7. C: Rwyf yn fyfyriwr UE, gallaf wneud cais ar-lein?

  A: Na fedrwch.Gallwch ond wneud cais ar bapur. Ymwelwch ag adran yr UE i ddarganfod sut mae gwneud cais.

 8. C: Dydw i ddim yn gwybod pa brifysgol neu goleg y byddaf yn ei fynychu eto.A ddylem barhau i wneud cais?

  A: Dylech.Rydym yn argymell eich bod yn ein hysbysu’n syth unwaith y byddwch wedi gwneud penderfyniad. Gallwch rhoi gwybodaeth i ni am y brifysgol neu goleg rydych yn meddwl y byddwch yn debygol o fynd iddi pan wnewch chi ymgeisio. Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth ar sut i newid eich cais yma:

 9. C: AA ydwyf yn defnyddio yr un Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN) a dderbyniais ar gyfer Addysg Bellach (EMA neu WGLG FE)?

  A: Ydych. Byddwch yn cadw’r un CRN pan fyddwch yn ceisio am gwrs Addysg Uwch, felly ni fydd angen i chi ail-gofrestru eto. Er hynny, bydd angen i ni eich darparu gyda chyfrinair rhyngrwyd newydd ac ateb cudd fel y gallwch gael mynediad i’ch cyfrif a cheisio ar-lein. I gael y rhain bydd angen i chi gysylltu gyda ni.

 10. C: Mae gennyf gyfrinair yn barod pan wnes i geisio am gefnogaeth mewn Addysg Bellach (EMA neu WGLG FE). A fedraf ddefnyddio hwn i wneud cais-ar-lein?

  A:  Na. Mae’r cyfrinair ond yn darparu mynediad i’r gefnogaeth wnaethoch eich dderbyn mewn Addysg Bellach. Os yr ydych yn ceisio am gefnogaeth Addysg Uwch, byddwn yn anfon cyfrinair rhyngrwyd newydd ac ateb cudd. I gael eich cyfrinair newydd wedi ei ddyroddi bydd angen i chi  gysylltu gyda ni.

Rhieni a phartneriaid myfyrwyr

 1. C: Pa dystiolaeth sydd angen i mi ei ddarparu?

  A: Drwy ddarparu eich rhif Yswiriant Gwladol gallwn wirio eich manylion gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Golyga hyn na fydd yn rhaid i chi anfon unrhyw dystiolaeth o’ch incwm.Mewn rhai achosion, ni fydd HMRC yn gallu gwirio eich manylion incwm; os dyna’r achos, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn gofyn i chi anfon tystiolaeth o’ch incwm.Rydym yn argymell bod eich rhif Yswiriant Gwladol gyda chi wrth law pan fyddwch yn cofnodi eich gwybodaeth ariannol.

 2. C: Sut ydw i’n hysbysu’r SLC bod myfyriwr neu cyn fyfyriwr wedi marw?

  A: Gallwch wneud hyn drwy lythyr gan ysgrifennu atom i’r cyfeiriad isod. Rhaid i chi ein darparu gyda thystysgrif marwolaeth wreiddiol neu adroddiad y crwner.

  At sylw:

  Douglas Gould
  Student Loans Company Limited
  100 Bothwell Street
  Glasgow
  G2 7JD

 3. C: Sut ydw i’n darparu gwybodaeth ariannol ar-lein am y tro cyntaf?

  A: Gallwch ddarganfod sut mae darparu eich gwybodaeth ariannol ar-lein ar y tudalennau canlynol:

 4. C: Dydw i ddim yn gwybod pa gyfeiriad e-bost y gwnes i ei ddefnyddio i gofrestru. Ydw i dal yn gallu mewngofnodi?

  A: Gallwch. Gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio eich Rhif Cyfeirnod Cwsmer (CRN).

 5. C: Rwyf wedi cael fy nghloi allan o’m cyfrif. Sut ydw i’n creu cyfrinair newydd?

  A: Os nad ydych yn gallu cofio eich cyfrinair ewch i’r dudalen mewngofnodi a, dilynwch y linc 'Anghofio cyfrinair?' i greu cyfrinair newydd.

 6. C: Dydw i ddim yn gwybod fy CRN na’r cyfeiriad e-bost sydd wedi ei gofrestru i’m cyfrif. Beth allaf ei wneud?

  A: Gallwch gael nodyn atgoffa i naill ai eich CRN neu gyfeiriad e-bost. Ar y dudalen mewngofnodi, dilynwch linc 'Wedi anghofio cyfeiriad e-bost neu CRN?'

 7. C: Ydy hi’n bosibl i mi ddarparu fy ngwybodaeth ariannol ar gais papur?

  A: Gallwch, er ein bod yn argymell eich bod yn darparu gwybodaeth ar-lein. Os yr ydych angen cais ar bapur, cysylltwch gyda ni.

 8. C: Mae fy incwm wedi gostwng gall fy mhlentyn/partner cael ei ail-hasesu?

  A: Gall, ond os bod gostyngiad incwm o 15% neu’n fwy wedi digwydd.Ymwelwch ag adran 'Sut mae fy incwm cartref yn effeithio ar gais?' am ragor o wybodaeth.

Cael eich talu

 1. C: Pam fod statws ‘gwaharddedig’ ar fy nhaliadau benthyciad?

  A: all taliadau benthyciad gael statws ‘gwaharddedig’ os:

  • na wnaethoch ein darparu gyda’ch rhif Yswiriant Cenedlaethol (NINO)
  • mae eich rhif Yswiriant Cenedlaethol wedi ei anfon i’r adran Gwaith a Phensiynau er mwyn ei ddilysu ac rydym yn dal i aros am ymateb oddi wrthyn nhw.
  • na wnaethoch ein darparu gyda’ch manylion banc. Os oes angen i chi ddarparu/ diweddaru eich manylion banc, mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein.
 2. C: Pryd fyddaf yn cael fy nhalu?

  A: Cewch dderbyn eich rhanddaliad cyntaf o’ch benthyciad myfyriwr neu grant tua 3-5 diwrnod gwaith wedi i chi gofrestru ar eich cwrs ond:

  • rydych wedi gwneud cais ac mae eich cais wedi ei gymeradwyo
  • mae eich prifysgol wedi cadarnhau eich presenoldeb
  • rydych wedi rhoi eich manylion cymwys cyfrif banc y DU
  • rydych wedi rhoi eich rhif Yswiriant Cenedlaethol i ni ac mae’r Adran Pensiynau a Gwaith wedi ei gymeradwyo.

Hysbysiad o Hawl

 1. C: Beth yw Llythyr Hysbysiad o Hawl?

  A: Mae Llythyr Hysbysiad o Hawl yn ddogfen y byddwn yn ei anfon atoch unwaith y byddwch wedi eich asesu am gyllid. Mae’r llythyr yn amlinellu beth sydd gennych hawl iddo a phryd y cewch eich talu.Os wnaethoch gais ar-lein bydd hefyd yn cynnwys Ffurflen Datganiad Cyllid Myfyriwr Ar-lein. Ni allwn wneud unrhyw daliad hyd nes eich bod wedi arwyddo a dychwelyd eich Datganiad Cyllid Myfyriwr Ar-lein drwy’r post.

 2. C: Yr wyf wedi colli/heb dderbyn fy Llythyr Hysbysiad o Hawl, ble gallaf dderbyn ailddodiad?

  A: Gallwch weld eich Hysbysiad o Lythyr Hawl a’i argraffu oddi ar eich cyfrif ar-lein. Mewngofnodwch i’ch cyfif a chliciwch ar y ddolen 'gweld gohebiaeth’.

 3. C: Ble sydd yn rhaid i mi anfon fy Ffurflen Datganiad Cyllid Myfyriwr Ar-lein?

  A: Student Finance Wales
  PO Box 211
  Llandudno Junction
  LL30 9FU

Newid eich cais

 1. C: Rwy’n fyfyriwr llawn-amser. Sut ydw i’n dweud wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru am y newid yn fy amgylchiadau?

  A: Os oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib gan fe all hyn effeithio ar eich hawl. Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth ar sut i wneud newid eich cais yma:

Ad-daliadau a llog

 1. C: Pryd fyddaf yn dechrau gwneud ad-daliadau i’m benthyciad?

  A: Byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad myfyriwr o’r Ebrill wedi i chi raddio neu dynnu’n ôl oddi ar eich cwrs. Gallwch wneud ad-daliadau gwirfoddol ar unrhyw adeg.

 2. C: A ydy fy menthyciadau myfyriwr yn ddi-log?

  A: Nac ydyn. Bydd llog yn cael ei godi ar unrhyw fenthyciad o’r diwrnod cyntaf caiff yr arian ei dalu i chi neu eich prifysgol/coleg hyd nes caiff y benthyciad ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo. Mae hyn yn berthnasol i Fenthyciadau Cynnal a Ffioedd Dysgu.

 3. C: Beth yw’r raddfa llog presennol?

  A: Ymwelwch â’ntudalen ad-dalu benthyciadi ddarganfod rhagor am y gyfradd llog ar eich benthyciad myfyriwr.

Cyllid Uwchraddedig

 1. C: Pa nawdd ôl-raddedig sydd ar gael?

  A: Ymwelwch ag adranmyfyrwyr ôl -raddedig i ddarganfod mwy am y nawdd sydd ar gael i fyfyrwyr ôl -raddedig.

Statws Dibynnol ac annibynnol

 1. C: Beth yw ‘myfyriwr dibynnol’?

  A: Yn gyffredinol, cewch eich ystyried yn ‘fyfyriwr dibynnol’ ar gyfer pwrpasau o gyllid myfyriwr os yr ydych:

  • O dan 25 oed;
  • Ddim yn briod neu mewn partneriaeth sifil;
  • Nad oes gennych blant sy’n ddibynnol arnoch; a
  • Heb gefnogi eich hunan yn ariannol am o leiaf tair blynedd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd.

  Os yr ydych yn fyfyriwr dibynnol, caiff incwm eich rhieni eu hystyried, os nad ydych yn penderfynu gwneud cais nad yw wedi ei selio ar incwm cartref.

 2. C: Beth yw’r meini prawf ar gyfer cael eich dosbarthu fel ‘myfyriwr annibynnol’?

  A: O dan y rheolau cyfredol sy’n gymwys yng Nghymru, caiff myfyriwr ei asesu fel myfyriwr annibynnol cymwys ond ei fod yn cwrdd ag un o’r meini prawf canlynol:

  • yn 25 mlwydd oed neu dros ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd y cwrs;
  • yn briod neu mewn partneriaeth sifil cyn dechrau’r flwyddyn berthnasol;
  • heb un rhiant yn fyw;
  • yn dybiedig o fod yn ddieithryn anghymodlon oddi wrth ei rieni neu ei rhieni;
  • wedi ei warchod gan yr awdurdod lleol drwy gyfnod o dri mis yn gorffen ar neu wedi iddo gyrraedd 16 oed;
  • myfyriwr neu riant yn byw tu allan i’r Gymuned Ewropeaidd ac yn dybiedig drwy ddefnyddio incwm y rhieni byddai’n rhoi’r rhieni mewn perygl neu nid yw’n ymarferol anfon cyllid i’r Deyrnas Unedig;
  • lle roedd myfyriwr yn byw gydag un rhiant (mewn achos o rieni wedi gwahanu) ac mae’r rhiant yna wedi marw;
  • yn aelod o urdd grefyddol sy’n byw mewn tŷ o’r urdd hwnnw;
  • yn goflau am un plentyn sydd o dan 18 mlwydd oed ar y diwrnod cyntaf o’r flwyddyn berthnasol, neu
  • wedi cefnogi ei hunan o’i enillion am unrhyw gyfnod neu gyfnodau yn gorffen cyn y flwyddyn academaidd o’r cwrs sy’n cronni at ei gilydd cyfanred nad yw’n llai na thair blynedd.
  • wedi cefnogi ei hun am o leiaf tair blynedd cyn dechrau’r cwrs.

Rhan-amser

 1. C: Beth yw’r dyddiadau cau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser?

  A: Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais ar-lein o fewn 9 mis o’r cwrs i ddechrau.

 2. C: Rwyf yn fyfyriwr rhan-amser, a fedraf wneud cais ar-lein?

  A: Medrwch, medrwch geisio ar-lein os wnaethoch ddechrau eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014. Os wnaethoch ddechrau eich cwrs cyn 1 Medi 2014 cysylltwch â ni

 3. C: Rwy’n fyfyriwr rhan amser yn yr UE, gallaf wneud cais ar-lein?

  A: Na. Gallwch ond wneud cais ar bapur. Ymwelwch ag adran yr UE i ddarganfod sut mae gwneud cais.

 4. C: Rwy’n fyfyriwr rhan-amser. Sut ydw i’n dweud wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru bod newid yn fy amgylchiadau?

  A: Os oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted ag y bo modd gan gall hyn effeithio ar eich hawl. Dylech llwytho i lawr a chwblhau Ffurflen CO2 – Newid mewn amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser o’n darganfod ffurflenni

^ Nôl i’r brig