Clirio 2021

Paratowch ar gyfer diwrnod y canlyniadau gyda’n canllaw i System Glirio 2021.

Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr eto

Os ydych yn ystyried mynd i brifysgol neu goleg eleni, dylech wneud cais am gyllid myfyrwyr cyn diwrnod y canlyniadau Safon Uwch. Mae’n hawdd gwneud cais, a dim ond 30 munud y bydd yn ei gymryd. Defnyddiwch eich dewis cyntaf o ran cwrs, a gallwch ei newid wedyn os oes angen. Gwyliwch ein ffilm i ddysgu sut mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr.

Sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr - 2021 i 2022

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2020 i 2021? Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr.

Nid yw’n rhy hwyr i chi wneud cais

Nid yw’n rhy hwyr i chi wneud cais #PeidiwchGohirioGwneudCais. Gwnewch gais yn awr am gyllid myfyrwyr er mwyn cael eich cyllid cyn gynted ag sy’n bosibl!

Os byddwch yn gwneud cais am y swm uwch o gyllid myfyrwyr ar sail incwm eich cartref, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’ch rhiant/rhieni neu’ch partner ddarparu eu gwybodaeth ariannol cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth brosesu eich cais.

 

Eich cyllid

 

Pan fyddwch wedi anfon eich cais, mae’n bosibl y byddwn yn dyfarnu Benthyciad a Grant Cynhaliaeth i chi nad ydynt yn seiliedig ar incwm eich cartref, er mwyn sicrhau bod gennych arian ar gyfer dechrau eich cwrs. Yna, byddwn yn prosesu’r manylion am incwm eich cartref ac yn addasu eich hawl i Fenthyciad a Grant Cynhaliaeth.

  Yn byw gyda’ch rhieni Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain
Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant
  £7,790 £1,000 £9,350 £1,000 £11,9300 £1,000
Cyfanswm £8,790 £10,350 £12,930

Pan fyddwn wedi prosesu’r manylion am incwm eich cartref, ni fydd y cyfanswm a gaiff ei dalu i chi’n newid ond mae’n bosibl y bydd y gyfran sy’n Fenthyciad Cynhaliaeth a’r gyfran sy’n Grant Cynhaliaeth yn newid. Os bydd gormod o Fenthyciad Cynhaliaeth wedi’i dalu i chi, mae’n bosibl y bydd angen i chi ei ad-dalu neu y bydd yn cael ei dynnu allan o unrhyw hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth yn y dyfodol.

Os bydd eich Grant Cynhaliaeth yn cynyddu, gallech gael taliad ychwanegol. Nid oes angen ad-dalu Grantiau.

Enghraifft

Gwnaeth David gais yn hwyr am gyllid myfyrwyr, ar ôl cael cadarnhad o le mewn prifysgol drwy’r System Glirio. Ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022, mae gan David hawl i £8,790 oherwydd ei fod yn byw gyda’i rieni. Mae’r swm hwnnw’n cynnwys £7,790 o Fenthyciad Cynhaliaeth a £1,000 o Grant Cynhaliaeth nad ydynt yn seiliedig ar incwm y cartref.

6 wythnos ar ôl i ni gael manylion am incwm y cartref, sy’n £25,000, rydym yn addasu’r symiau y mae gan David hawl iddynt. Nid yw’r swm blynyddol yn newid, ond erbyn hyn mae ganddo hawl i £2,860 o Fenthyciad Cynhaliaeth a £5,930 o Grant Cynhaliaeth. Os bydd David wedi cael gormod o Fenthyciad Cynhaliaeth, bydd angen iddo ei ad-dalu, ond bydd yn cael taliad Grant ychwanegol.

Dyma gyfle i chi gael gwybod beth fydd eich hawl chi i Fenthyciad a Grant Cynhaliaeth ar sail incwm eich cartref.

Dylech ganiatáu 6 i 8 wythnos i ni orffen prosesu’r manylion am incwm eich cartref. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio hynt eich cais yn rheolaidd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

 

Beth sydd ar gael

Cyn gwneud cais, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio beth sydd ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022

Os ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn barod

Os ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn barod, ni fydd angen i chi wneud dim oni bai bod y manylion am eich prifysgol, eich coleg neu’ch cwrs yn newid.

Os bydd y manylion am eich prifysgol, eich coleg neu’ch cwrs yn newid

Os byddwch yn derbyn lle mewn prifysgol neu goleg drwy’r System Glirio, bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif cyllid myfyrwyra rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau. Rhaid i chi wneud hynny hyd yn oed os yw eich cais UCAS wedi newid, oherwydd nid yw eich cais am gyllid myfyrwyr yn gysylltiedig ag UCAS.

Bydd angen i chi newid y manylion am eich prifysgol neu’ch coleg ar eich cais, yn ogystal â’r manylion am eich cwrs. Dylech wneud yn siŵr hefyd eich bod yn dweud wrthym beth yw’r ffi ddysgu gywir a fydd yn cael ei chodi am eich cwrs newydd.

Os bydd eich sefyllfa o ran trefniadau byw yn newid

Mae’n bwysig eich bod yn diweddaru eich trefniadau byw ar eich cais, os ydynt wedi newid. Fel arall, mae’n bosibl na fyddwch yn cael y swm cywir o Fenthyciad Cynhaliaeth. Dylech wneud hynny pan fyddwch yn diweddaru’r manylion am eich prifysgol, eich coleg neu’ch cwrs yn eich cyfrif ar-lein.

Er enghraifft, os byddwch yn awr yn byw gartref gyda’ch rhieni yn lle symud i ffwrdd, bydd angen i chi roi gwybod i ni. Gallwch gael gwybod sut y bydd hynny’n effeithio ar yr hyn y mae gennych hawl iddo:

Gwneud newidiadau i’ch cais

Ar gyfer myfyrwyr llawn-amser, cofiwch ein #3ChlicIGlirio:

  1. Mewngofnodwch i’ch cyfrif ar-lein
  2. Newidiwch y manylion am eich prifysgol, eich coleg neu’ch cwrs
  3. Anfonwch nhw, eisteddwch yn ôl ac ymlaciwch – fe ofalwn ni am bopeth arall

Mae rhagor o arweiniad ar gael ynghylch sut y gall myfyrwyr rhan-amser a myfyrwyr o’r UE.

Dylech ganiatáu 6-8 wythnos i’ch cais gael ei gymeradwyo ar ôl i chi wneud unrhyw newidiadau. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio hynt eich cais yn rheolaidd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Diweddaru'ch cais am gyllid i fyfyrwyr

Darllenwch ein canllaw cam wrth gam ynghylch sut mae diweddaru eich cais am gyllid myfyrwyr.

Ar ôl i chi ddiweddaru eich cais

Byddwn yn adolygu eich cais ac yn cysylltu â chi i roi gwybod a fydd unrhyw newid i’r cyllid myfyrwyr a gaiff ei dalu i chi.

Os yw eich cais yn seiliedig ar incwm eich cartref, dylech wneud yn siŵr bod eich rhieni neu’ch partner yn rhoi manylion eu hincwm i ni cyn gynted ag sy’n bosibl. Cofiwch hefyd y gallech gael mwy o gyllid myfyrwyr os yw incwm eich cartref wedi gostwng.

Ydych chi’n rhiant neu’n bartner i rywun sy’n gwneud cais am gyllid myfyrwyr?

Bydd angen i chi gefnogi cais y sawl dan sylw drwy ddarparu manylion eich incwm er mwyn iddo/iddi gael cymaint o gyllid myfyrwyr ag sy’n bosibl. Ewch i’n tudalen i rieni a phartneriaid i gael rhagor o wybodaeth.