Delwedd o: myfyrwragedd

Tystiolaeth

Pa dystiolaeth sydd angen i rieni neu bartneriaid ei anfon atom?

Fel arfer, ni fydd angen i chi anfon unrhyw dystiolaeth i ni os yr ydych wedi rhoi eich rhif Yswiriant Gwladol i ni ac rydym wedi gwirio eich incwm gyda CThEM. Er hynny, mewn rhai achosion efallai bydd gofyn i chi anfon tystiolaeth penodol i ni fel:

 • Incwm a enillwyd, megis incwm o gyflogau neu daliadau
 • Incwm anenilledig, megis incwm o gynilion neu fuddsoddiadau
 • Didyniadau a ganiateir megis taliadau pensiwn preifat a chyfraniadau gwirfoddol ychwanegol.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd rhaid i chi rhoi tystiolaeth o:

  • ysgariad neu wahaniad
  • plant sy’n ddibynnol
  • Ymrwymiadau ariannol amcangyfrif, megis rhent a thaliadau morgais, ac yswiriant bywyd. Nid yw biliau gwasanaeth a bwyd yn cyfrif fel ymrwymiadau ariannol ar gyfer pwrpasau cyllid myfyriwr.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Tystiolaeth o incwm a enillwyd

Os ydych yn cael eich gofyn i anfon tystiolaeth o’r incwm, mae angen i chi gyflwyno copïau o un o'r canlynol:

 • P60 (dros gyfnod y flwyddyn dreth gywir)
 • Slipiau cyflog (12 mis neu slipiauu talu o 53 wythnos dros gyfnod o’r flwyddyn dreth ariannol gywir)
 • Dychweliad treth.

Tystiolaeth o incwm anenilledig

Mae incwm anenilledig yn cynnwys:

 • Llog oddi wrth gynilion (ond crynodeb blynyddol sydd ei angen)
 • budd-daliadau
 • pensiynau
 • rhent o eiddo neu ystafell.

Os ydych yn cael eich gofyn i anfon tystiolaeth o’r incwm, mae angen i chi gyflwyno copïau o un o'r canlynol:

 • dychweliad treth hunan asesiad
 • cyfrifon yn dangos llog neu fuddsoddiadau
 • manylion incwm oddi wrth gyfrifydd
 • llyfr pensiwn neu lythyr
 • P60au
 • Llyfr budd-dal (tri thudalen gyntaf) neu lythyr swyddogol.

Tystiolaeth os ydych wedi ysgaru neu wahanu

Os ydych yn cael eich gofyn i anfon tystiolaeth o’r incwm, mae angen i chi gyflwyno copïau o un o'r canlynol:

 • ysgariad - Archddyfarniad Cyntaf neu Archddyfarniad Absoliwt. Rhaid i’r cyfenw gydweddu yr hyn sydd ar y ffurflen gais. Os nad hyn yw’r achos, bydd hefyd angen newid enw gweithred, oddi wrth gyfreithiwr;
 • diddymiad o bartneriaeth sifil – gorchymyn diddymu partneriaeth sifil;
 • cadarnhad oddi wrth gyfreithwr am eich statws priodasol; neu
 • Bill Treth Cyngor yn dangos gostyngiad o 25 y cant ar gyfer preswylydd sengl (fel tystiolaeth eich bod bellach wedi gwahanu).

Os yr ydych yn briod neu’n byw gyda phartner nid oes angen i chi anfon tystiolaeth o hyn.^ Nôl i’r brig