Hawl i rannu


Nid yw Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gallu trafod unrhyw agwedd o gyfrif neu gais y myfyriwr gydag unrhyw un ar wahân i’r myfyriwr heb ganiatâd y myfyriwr.

Mae hyn yn cynnwys rhieni neu bartner myfyriwr, cynrychiolydd cyfreithiol neu rywun o’u prifysgol neu goleg.

Fodd bynnag, gallai llawer o fyfyrwyr ei chael hi’n ddefnyddiol gadael i rywun arall ein ffonio ni ar eu rhan hwy yn achlysurol.

Beth yw caniatâd i rannu?

Awdurdod ysgrifenedig neu lafar yw caniatâd i rannu sy’n ein galluogi ni i roi gwybodaeth am gyfrif, ac eithrio’ch manylion banc, i drydydd parti rydych chi wedi’i enwi.

Sut mae sefydlu caniatâd i rannu i rywun?

Ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad isod gan ddarparu’r canlynol:

 • eich (h.y. y myfyriwr) Cyfeirnod Cwsmer, enw a chyfeiriad
 • eu henw llawn
 • eu cyfeiriad llawn, gan gynnwys cod post
 • eu dyddiad geni
 • eu perthynas â chi
 • cyfrinair a fydd yn gofyn iddynt wirio pwy ydyn nhw. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod beth yw’r cyfrinair hwn
 • dyddiad sy’n penodi tan pryd y bydd y caniatâd i rannu hwn yn ddilys (neu os ydyw’n amhenodol)

Os mae'r trydydd parti yn berson o brifysgol/coleg (HEI) neu sefydliad byddwn yn gofyn i'r myfyriwr i ddarparu:

 • Enw'r HEI neu sefydliad.
 • Cyfrinair – ni chaiff unrhyw wybodaeth ei roi oni bai y caiff ei gadarnhau gan y trydydd parti.
 • Dyddiad yn nodi pryd dylai caniatâd ei roi i rannu yn dibennu neu, i gadarnhau os ydy'n amhendant.

Gall fod uchafswm o ddau trydydd parti a enwir ar unrhyw un cyfrif. Gall caniatâd ei roi drwy alw ein canolfan cefnogaeth cwsmer ar 0300 200 4050 neu drwy ysgrifennu at Gyllid Myfyrwyr Cymru at y cyfeiriad canlynol:

Student Finance Wales
c/o Student Loans Company Ltd
11 Carnegie Road
Hillington
Glasgow
G52 4WH

Fax: 0141 306 2005

Gall y myfyriwr hefyd ddarparu’r wybodaeth hon trwy ein ffonio ni ar 0300 200 4050.

Ffonio Cyllid Myfyrwyr Cymru os bydd gennych ganiatâd i rannu

Bob tro y byddwch yn cysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru dros y ffôn, bydd angen i chi roi:

 • Cyfeirnod Cwsmer ac enw’r myfyriwr
 • eich enw llawn
 • eich cyfeiriad llawn, gan gynnwys cod post
 • eich dyddiad geni
 • eich perthynas â’r myfyriwr
 • y cyfrinair a ddewiswyd gan y myfyriwr ac a roddodd i chi.

Pŵer Atwrnai

Dogfen gyfreithiol swyddogol yw Pŵer Atwrnai sy’n eich caniatáu i roi atwrnai i drydydd parti ryddhau neu ddiweddaru gwybodaeth sy’n ymwneud â’ch cyfrif.

Er mwyn rhoi Pŵer Atwrnai i rywun, mae angen i chi lenwi ffurflen yn rhoi eu henw, y cyfnod penodol y gallant weithredu ar eich rhan, a’r tasgau penodol y gallant eu perfformio.

Bydd angen i’r person sy’n meddu ar Bŵer Atwrnai gadarnhau eu manylion cyn i unrhyw wybodaeth gael ei rhyddhau iddynt.

Dylech gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050 i gael rhagor o wybodaeth am Bŵer Atwrnai.