Delwedd o: myfyrwyr mewn ystafell ddosbarth

Llog ac ad-dalu benthyciadau

Bydd llog yn cael ei godi ar fenthyciadau myfyrwyr y myfyriwr o’r diwrnod cyntaf y telir yr arian iddynt hwy neu i’w prifysgol neu goleg hyd nes i’r benthyciad gael ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gallwch gael gwybod beth yw’r cyfraddau llog presennol a sut cânt eu penderfynu drwy ar www.gov.uk/ad-dalu-eich-benthyciad-myfyrwyr.

Pryd mae ad-daliad yn dechrau?

Daw’r myfyriwr yn gymwys i ddechrau ad-dalu ei fenthyciadau yn yr Ebrill wedi iddyn nhw orffen neu adael eu cwrs. Er enghraifft, os mae myfyriwr yn dechrau ar gwrs 3 blynedd yn 2019/20 ac yn cwblhau’r cwrs, maent yn gymwys i ddechrau ad-dalu yn Ebrill 2023.

Sut maent yn ad-dalu?

Bydd Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) yn casglu ad-daliadau oddi wrth eich cyflog, ynghyd â threth incwm ac Yswiriant Cenedlaethol, drwy Gynllun Talu wrth Ennill (PAYE).

Os maent yn hunan gyflogedig, bydd Cyllid a Thollau ei Mawrhydi yn casglu ad-daliadau drwy’r system dreth hunan-asesiad.

Gallwch hefyd wneud ad-daliadau gwirfoddol ar unrhyw adeg.

A oes gennych unrhyw atebolrwydd dros ad-dalu?

Y myfyriwr yw’r unig berson sydd yn gymwys ar gyfer ad-dalu ei fenthyciad myfyriwr. Fel rhiant neu bartner myfyriwr efallai y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ariannol i sicrhau bod y myfyriwr â’r hawl i hyn, ond nid yw hyn yn eich gwneud yn atebol am unrhyw ddyled ganlyniadol.

Mae hyn yr un peth hyd yn oes os:

  • bod y myfyriwr yn didynnu o’i gwrs cyn ei orffen;
  • nad yw ei enillion yn cwrdd â’r swm gofynnol ar gyfer ad-daliadau i’w cychwyn;
  • mae’r myfyriwr yn marw tra’n ddyledus yn ariannol i Gwmni Benthyciadau Myfyriwr.^ Nôl i’r brig