Newyddion diweddaraf

 1. Cael eich taliad cyllid myfyrwyr cyntaf mewn pryd! 06-09-2018

  Cyn i chi gael eich taliad cyllid myfyrwyr, bydd angen i chi gofrestru mewn prifysgol neu goleg - ni allwn eich talu hyd nes y gwnewch chi!

  Bydd unrhyw Fenthyciad Cynnal neu Grant Dysgu Llywodraeth Cymru rydych chi'n ei gael yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd unrhyw Fenthyciad Ffi Dysgu yn cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch prifysgol neu goleg.

  Fel arfer bydd eich taliadau yn eich cyfrif 3-5 diwrnod gwaith ar ôl i chi gofrestru.

  Gwyliwch ein rhestr chwarae ‘Cael Eich Talu’ am fwy o wybodaeth.

  Cofiwch aros yn ddiogel ar-lein!

  Yn ystod dyddiadau talu, bydd twyllwyr yn aml yn targedu myfyrwyr trwy we-rwydo, sydd wedi'i ddylunio i'ch twyllo chi i roi eich manylion personol y gallant eu defnyddio i gymryd eich arian. Rydym wedi creu ffilm 'Gwe rwydo' fel rhan o'n rhestr chwarae 'Cael eich talu' i chi wylio a chadw'n ddiogel ar-lein.

 2. Taliadau Benthyciadau Cynnal yn eich blwyddyn olaf o astudio 30-08-2018

  Os yr ydych ym mlwyddyn olaf eich cwrs efallai y byddwch wedi sylwi y cewch llai o gymorth tuag at eich costau byw na'r blynyddoedd eraill.

  Mae hyn oherwydd bod eich benthyciad cynnal ond yn talu fyny hyd at ddiwrnod olaf eich cwrs. Ym mlynyddoedd cynnar eu cwrs roeddent wedi cael cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn lawn yn cynnwys gwyliau'r haf.

  Mwy o wybodaeth

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cyllid myfyriwr pam na wnewch chi ofyn am gymorth gan un o'n harbenigwyr? Medrwch:

 3. Mynd trwy Glirio? Trefnwch eich cyllid myfyriwr nawr! 16-08-2018

  Os ydych wedi mynd trwy Glirio neu Addasu ar ôl cael eich canlyniadau arholiad, mae angen i chi roi gwybod i ni a yw eich manylion prifysgol, coleg neu gwrs wedi newid. Os na fyddwch yn rhoi gwybod i ni, efallai na fyddwch yn cael eich talu mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

  Mae'n hawdd ac yn gyflym rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau trwy fewngofnodi i mewn i'ch cyfrif.

  Ewch i 'Eich Cyfrif', yna 'Newid eich cais' a diweddarwch eich manylion. Peidiwch ag anghofio diweddaru eich cyfeiriad amser tymor os yw'n cael ei newid hefyd.

  Heb geisio am gyllid myfyriwr eto?

  Mae angen i chi wneud cais ar-lein cyn gynted ag y bod modd!

  Efallai na fyddwch chi'n cael eich holl gyllid myfyriwr mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs, ond byddwn yn ceisio sicrhau bod gennych o leiaf rywfaint o arian mor agos â phosibl ar ddechrau'ch cwrs.

 4. Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2019/20 05-07-2018

  Datganiad Ysgrifenedig gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

  02 July 2018

  Bydd gwladolion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru am y flwyddyn academaidd 2019/20 yn gymwys i dalu’r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant hefyd yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru – yn amodol ar y meini prawf sydd eisoes yn eu lle o ran cymhwystra.

  Mae hyn yn barhad o’r polisi presennol a bydd myfyrwyr yn parhau i dderbyn cymorth nes y byddant yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys amdano. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu (ar gyfer y rheiny sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd am dair blynedd), benthyciadau a grantiau cynnal (yn gyfyngedig i'r rhai sy'n byw yn y DU am dair blynedd o leiaf), a rhai grantiau a lwfansau eraill.

  Nid yw’r rheolau sy'n berthnasol i wladolion yr UE sydd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol ym mlwyddyn academaidd 2018/19 i astudio cwrs sy'n denu cymorth i fyfyrwyr wedi newid. Bydd CMC yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf presennol, a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu’n gymwys i gael grantiau a/neu fenthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedyn yn gymwys drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw.

  Dylai myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd ymgynghori â swyddog cyllid myfyrwyr eu prifysgol neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 5. Medrwch nawr geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig! 25-06-2018

  Os yr ydych yn dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig o 1 Awst 2018 medrwch geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig nawr! Medrwch fenthyg fyny hyd at £25,000 tuag at eich cwrs a chostau byw wrth astudio.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd i geisio ar-lein yn Cyllid myfyrwyr Cymru

   Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosibl i sicrhau bod eich arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs.

   Darganfod mwy

  Mae gennym dipyn o wybodaeth ar gael am y Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig. Rydym hefyd wedi creu tair ffilm i’ch helpu chi i esbonio’r Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig, yn cynnwys gwybodaeth ar sut mae ceisio ac i ad-dalu eich benthyciad.

 6. Yn ystyried astudio rhan-amser? Ymgeisiwch am gyllid myfyrwyr nawr! 11-06-2018

  Os ydych chi'n fyfyriwr newydd yn dechrau cwrs rhan-amser yn 2018/19 byddwch yn cael mwy o help gyda’ch costau byw. Yn ogystal â Benthyciadau Ffioedd Dysgu, gallwch nawr ymgeisio am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth.

  Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n parhau a ddechreuodd gwrs ar neu wedi 1 Medi 2014 hefyd nawr ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer 2018/19.

  Mae’n gyflym a hawdd i ymgeisio ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Os dechreuoch eich cwrs cyn 1 Medi 2014 dylech ymgeisio ar bapur o ddechrau Gorffennaf.

  Mae faint allwch chi ei gael yn ddibynnol ar pryd y dechreuoch eich cwrs, felly ewch i’r adran ‘Myfyrwyr rhan-amser’ ar ein gwefan i gael gwybod mwy.

  Dysgwch fwy am beth allech chi ei gael trwy ein dilyn ar Twitter, ein hoffi ar Facebook a gwylio ein ffilmiau ar YouTube

 7. Ceisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig nawr! 14-05-2018

  Os yr ydych yn dechrau cwrs Meistr ôl -raddedig yn 2018/19, gallwch geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig. Medrwch gael fyny hyd at £13,000 i helpu tuag at eich cwrs a chostau byw. raddedig. Medrwch gael fyny hyd at £13,000 i helpu tuag at eich cwrs a chostau byw.

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ar-lein yw drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosib i wneud yn sicr eich bod yn cael eich arian mewn amser i ddechrau eich cwrs. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael lle wedi ei gadarnhau mewn prifysgol - dylech ddefnyddio eich dewis dewisedig ac yn syml newid hyn yn hwyrach os oes angen.

  Darganfod mwy

  Mae gennym dipyn o wybodaeth ar gael i chi. Gwiriwch ‘Myfyrwyr Ôl-raddedig’ i ddarganfod popeth sydd angen ei wybod am ariannu eich cwrs Meistr. Byddwch hefyd yn darganfod tair ffilm sy’n esbonio beth fedrwch ei gael, sut mae ceisio a beth, pryd a sut y byddwch yn ad-dalu.

 8. Negeseuon testun iaith Gymraeg yn dod i ffÙn symudol ger y chi cyn hir!

  Fel cwsmer Cyllid Myfyrwyr Cymru, rydych siŵr o fod yn gyfarwydd ‚ derbyn negeseuon testun oddi wrthym. Anfonwn negeseuon drwy gydol y flwyddyn i’n holl gwsmeriaid i wneud yn sicr ein bod yn eich cadw chi wedi ei diweddaru gyda’ch ceisiadau a thaliadau cyllid myfyriwr.

  Fel rhan o ddyletswydd Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a rhoi hawl i siaradwyr Cymraeg i fyned gwybodaeth a gwasanaethu yn y Gymraeg, rydym yn barod yn darparu'r mwyaf o’ch gwybodaeth a gwasanaeth Cyllid Myfyriwr yn y Gymraeg. Cyn hir, fe fydd hyn yn cynnwys negeseuon testun rheolaidd y byddwn yn eu hanfon atoch, gyda fersiwn yr iaith Gymraeg yn gyntaf.

  Yn ddiweddar, fe wnaethom holi grŵp o gwsmeriaid yng Nghymru wnaeth fynegi hoffter mawr i dderbyn y negeseuon yn yr iaith Gymraeg a’r Saesneg mewn un neges destun, yn hytrach na dwy neges ar wah‚n, felly fe fyddwn yn eu hadeiladu yn y ffordd yma.

  Byddwch yn siŵr eich bod yn cadw derbyn diweddariadau pwysig a nodiadau atgoffa oddi wrthym drwy gadw eich manylion cyswllt wedi eu diweddaru!

 9. Mae amser yn dirwyn i ben i geisio am gyllid myfyriwr! 17-04-2018

  Mynd i brifysgol neu goleg yn 2018/19? Os yr ydych yn fyfyriwr is-raddedig llawn-amser newydd dylech geisio am gyllid myfyriwr cyn 11 May i sicrhau bod gennych arian mewn amser i ddechrau eich cwrs!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ar- lein yw drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Beth fedrwch ei gael?

  Mae tipyn o gymorth ar gael i’ch cefnogi tra eich bod yn astudio. Efallai y medrwch chi gael benthyciad i dalu costau llawn eich ffioedd benthyciad, yn ogystal â chymorth gyda’ch costau byw.

  Mae hefyd cymorth ychwanegol ar gael os oes gennych anabledd yn cynnwys cyflwr iechyd hir dymor, iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu blant neu oedolyn sy’n dibynnu arnoch yn ariannol.

  Mae’n bwysig ceisio mor gynnar ag sy’n bosibl i sicrhau y byddwch yn derbyn eich arian ar ddechrau eich cwrs. Felly am beth yr ydych yn aros? Ceisiwch nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio am eich cyllid myfyriwr erbyn 11 Mai i sicrhau bod gennych arian mewn amser i ddechrau eich cwrs.

 10. Facebook C&A – ymuno yn y drafodaeth! 26-03-2018

  Bydd ein harbenigwyr yn ateb cwestiynau o 1-4pm ar ddydd Iau 29 Mawrth gan eich myfyrwyr a’u rhieni am yr holl bethau yn ymwneud â chyllid myfyriwr.

  Felly pa un ai a ydych chi am wybod faint o arian y cewch, pryd fyddwch yn derbyn eich arian neu sut yr ydych yn talu eich ffioedd dysgu, rydym yma i’ch helpu.

  Rydym yn ymwybodol pa mor bwysig ydyw i chi gael y wybodaeth sydd ei angen arnoch am gyllid myfyriwr – felly hoffwch ni ar Facebook ac ymunwch yn ein trafodaeth!

  A pheidiwch ag anghofio – dylech ceisio am eich cyllid myfyriwr erbyn 11 Mai i sicrhau bod gennych arian mewn amser i ddechrau eich cwrs.

  Hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube ar gyfer y newyddion diweddaraf a’r diweddariadau.

 11. Mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr! 12-03-2018

  Mynd i brifysgol neu goleg yn 2018/19? Gallwch geisio am gyllid myfyriwr nawr!

  Ar-lein yw’r ffordd gyflymaf a’r hawsaf i geisio i wneud cais drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Beth fedra i i'w gael?

  Mae tipyn o gymorth ar gael i’ch cefnogi tra eich bod yn astudio. Fe allech gael Benthyciad Ffi Dysgu i dalu’r holl gost eich ffioedd dysgu, yn ogystal â chymorth gyda’ch costau byw sy’n gyfartal i’r Cyflog Byw Cenedlaethol.

  Mae hefyd cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

  Pryd dylwn geisio?

  Mae’n bwysig ceisio mor gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich arian ar ddechrau eich cwrs.

  Felly am beth yr ydych yn aros? Ceisiwch nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Ble fedraf ddarganfod rhagor?

  Mae digon o wybodaeth a chanllaw cam wrth gam ar ein gwefan i helpu chi i ddeall beth y medrwch ei gael, sut mae ceisio a sut mae ad-dalu.

  Mae hefyd gennym restr-chwarae You Tube sy’n esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am daith gyllid myfyriwr o’r dechrau tan ei diwedd.

  Ac ar gyfer yr holl newyddion a diweddariadau, cofiwch ein hoffi ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 12. Ffilmiau cyllid myfyriwr ar gyfer 2018/19 ar gael i’w gwylio nawr! 11-12-2017

  Yn chwilio am wybodaeth cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19? Gwyliwch ein cyfres o ffilmiau byr – ar gael ar-lein nawr!

  Ein rhestr chwarae defnyddio rhestr chwarae yn dangos ein holl ffilmiau diweddar, yn cynnwys:

  • what you can get
  • how to apply
  • repayment and interest

  Mae ein holl ffilmiau ar gael yn y Gymraeg rhestr chwarae.

 13. Newyddion Erthygl Pum 05-08-2013

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sed iaculis libero. Nam eget justo ante. Suspendisse potenti. Aliquam tempus suscipit metus vitae tincidunt. Vivamus ac eros lectus. Vivamus a dolor libero. Nam ullamcorper iaculis tristique. Nullam volutpat dictum velit nec sollicitudin. Morbi porttitor egestas imperdiet.

 14. Bydd uchafswm y ffi dysgu yng Nghymru yn 2018/19 yn parhau yn £9,000 19-10-2017

  Mae hefyd newidiadau pellach ar y gweill ar gyfer myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser sy’n dechrau ar gwrs israddedig o 1 Awst 2018. Mae rhagor wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru

 15. Cael eich taliad ar amser! Beth sydd angen i chi wybod 07-09-2017

  A oeddech chi’n gwybod bod yn rhaid i chi gofrestru yn eich prifysgol neu goleg cyn y gallwch dderbyn cyllid myfyriwr? Bydd eich Benthyciad Cynhaliaeth ag unrhyw Grant Dysgu Llywodraeth Cymru eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor, gydag unrhyw Fenthyciad Ffioedd Dysgu a Grant Ffioedd yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg. Fel arfer, bydd eich taliadau yn cyrraedd at eich cyfrif 3-5 diwrnod gwaith ar ôl i chi gofrestru.

  Gwyliwch ein ffilm 'Cael eich Talu yn' am fwy o wybodaeth.

  Aros yn ddiogel!

  Yn ystod dyddiadau talu, mae twyllwyr yn aml yn targedu myfyrwyr drwy e-byst gwe-rwydo sydd wedi eu cynllunio i’ch twyllo chi i roi eich manylion personol. Rydym wedi creu ffilm ‘Gwe-rwydo’ besydd yn esbonio beth y gallwch ei wneud i gadw’n ddiogel.

 16. Mynd drwy Glirio? Trefnu eich cyllid myfyriwr 17-08-2017

  Os yr ydych yn mynd drwy Glirio, sicrhewch eich bod yn cael eich arian mor gynted ag sy’n bosibl.

  Os yr ydych eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Mae’n rhaid i chi rhoi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosib os ydy unrhyw un o’r canlynol wedi newid:

  • Eich cwrs
  • Eich prifysgol neu goleg

  Gallwch ddiweddaru eich manylion ar-lein.

  • Mewngofnodwch i’ch cyfrif yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.
  • Ewch i Eich Cyfrif > Newid eich cais > Cwrs Prifysgol/Coleg.
  • Diweddaru eich manylion.

  Os and ydych wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Gwnewch gais ar-lein nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Efallai na fyddwch yn cael eich holl gyllid myfyriwr mewn amser i’ch cwrs ddechrau.

  Byddwn yn gwneud asesiad cychwynnol fel y gallant gael peth arian mor agos â phosibl i ddechrau eu cwrs.

 17. Myfyrwyr rhan-amser – mae’n amser gwneud cais am gyllid myfyriwr! 10-07-2017

  Os yr ydych yn fyfyriwr newydd neu’n rhan-amser sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eich cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014, mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd ceisio ar-lein am y ddau, eich Benthyciad Ffi Dysgu a’ch Grant Cwrs –y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud ydy mynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Os gwnaethoch chi gychwyn ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gallwch hefyd wneud cais nawr.

  Darganfyddwch mwy am yr hyn yr allech ei gael a llwythwch ffurflen a’r nodiadau canllaw i lawr drwy ymweld ag adran Myfyrwyr sy’n parhau o’r wefan yma.

  Am y wybodaeth mwyaf diweddar, dilynwch ni ar Twitter, hoffwch ni ar Facebook a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 18. Ceisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr! 12-06-2017

  Os yr ydych yn dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017 gallwch geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech geisio mor gynted ag sy’n bosib i sicrhau eich bod yn derbyn eich arian mewn amser i’ch cwrs ddechrau. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych le wedi ei gadarnhau mewn prifysgol – gallwch ddefnyddio eich lle dewis ac yn syml newid y manylion yn hwyrach os oes angen i chi.

  Darganfod rhagor

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau, yn cynnwys ffilmiau a chanllawiau manwl, i helpu i esbonio beth y gallwch ei dderbyn, sut mae ceisio a beth, pryd a sut y byddwch yn ad-dalu. Byddwch yn darganfod y rhain a mwy o wybodaeth yn adrannau ‘Myfyrwyr Ol-raddedig’

  Am ddiweddariadau rheolaidd, hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube

 19. Bwriadu dechrau ar gwrs is-raddedig ym 2018/19? 26-05-2017

  Mae newidiadau ar droed i fyfyrwyr llawn neu rhan-amser sy'n dechrau ar gwrs is-raddedig ar neu wedi Medi 2018. Am wybodaeth pellach, ymwelwch â Gwefan Llywodraeth Cymru.

 20. Canllaw rhiant i gyllid i fyfyrwyr – rhannwch ein cyfres ffilmiau CMC newydd! 25-04-2017

  Helpwch rieni i gael gwybod popeth sydd ei angen am gyllid i fyfyrwyr gyda'n cyfres newydd, trylwyr o ffilmiau!

  Mae ein cynghorwyr cyllid i fyfyrwyr arbenigol yn cwmpasu popeth o sut all rhieni gefnogi cais eu plentyn i pa dystiolaeth fydd angen iddynt ei anfon atom.

  Rhannwch y rhestr chwarae ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol nawr.

  A gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i'ch rheini y gallant gael mwy o wybodaeth am gyllid i fyfyrwyr ar

  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

  Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr Cofiwch gadw'r wefan ymarferwyr i gael mynediad hwylus i amrywiaeth o adnoddau i'ch helpu i esbonio cyllid i fyfyrwyr i fyfyrwyr.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd.

  Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube:

 21. Datganiad i'r wasg: Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2018-2019 24-04-2017

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys i gael cymorth ariannol yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19. Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 'yr wyf yn falch o gadarnhau y bydd cymorth yn parhau i fod ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE. Mae gan Gymru sector addysg uwch sy'n cael ei glodfori ar draws y byd, ac mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddenu myfyrwyr disglair o bob cwr o'r byd i astudio a chynnal ymchwil yn ein prifysgolion'.

 22. Ymgeisiwch am eich cyllid myfyrwyr nawr! 22-02-2017

  Ymgeisio ar gyfer y brifysgol neu goleg yn 2017/18? Ydych chi wedi meddwl sut fyddwch chi’n talu amdano eto? Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yma i helpu.

  Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn wasanaeth a ddarperir gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr. Rydym yn darparu cymorth ariannol ar ran Llywodraeth Cymru i fyfyrwyr o Gymru sy'n cychwyn ar gwrs addysg uwch yn y DU.

  Beth allaf i ei gael?

  Mae yna amrywiaeth eang o gymorth ariannol ar gael i’ch cefnogi wrth i chi astudio. Gallech gael grantiau a bwrsariaethau (nad oes rhaid i chi eu talu yn ôl) a benthyciadau (y bydd rhaid i chi eu talu yn ôl). Os ydych chi angen arian i dalu eich ffioedd dysgu, gallwch ymgeisio am Grant Ffioedd i helpu talu cost eich cwrs. Does dim rhaid talu hyn yn ôl.

  Mae help ychwanegol hefyd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn dibynnol.

  Dylech ymgeisio nawr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian cyn dechrau eich cwrs.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wirio eich cymhwyster ac ymgeisio yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Cyngor arbenigol am gyllid i fyfyrwyr

  Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru amrywiaeth o offer a chanllaw cam wrth gam i’ch helpu i ddeall cyllid i fyfyrwyr – beth allwch chi gael a sut allwch chi ei gael. Mae’r rhain yn cynnwys canllawiau ar ymgeisio, ad-dalu, Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a chanllaw i rieni.

  Gallwch hefyd wylio ein ffilmiau i gael cyngor arbenigol ar gyllid i fyfyrwyr, o sut galwch ymgeisio i sut byddwch yn ad-dalu.

  Cofiwch gofnodi ein gwefan www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael mynediad ar unwaith i'n hadnoddau defnyddiol.

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd

 23. Gwladolion yr UE a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru 11/10/2016 11-10-2016

  Mae'r datganiad canlynol yn gymwys i wladolion yr Undeb Ewropeaidd (UE) sydd ar hyn o bryd yn derbyn benthyciadau i fyfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (CMC), ac i’r gwladolion hynny sy’n perthyn i’r UE sy'n bwriadu dechrau astudio yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2017 yn cael eu drafftio ar hyn o bryd ac, o’u pasio, byddant yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n gymwys. Bydd y rheoliadau’n gymwys i gymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys gwladolion yr UE neu aelodau o’u teulu, mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny (‘Blwyddyn Academaidd 2017/18’). Nid oes unrhyw newid i’r rheoliadau sy’n berthnasol i wladolion yr UE, neu aelodau o’u teulu, sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol o 1 Medi 2017 i astudio cwrs sy’n denu cymorth i fyfyrwyr fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2015 .

  Bydd gwladolion yr UE neu aelodau o'u teulu, sydd ar hyn o bryd mewn addysg uwch, ac sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn grantiau a'r benthyciadau hyn nes eu bod yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys ar ei gyfer. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau cynnal , a rhai grantiau a lwfansau eraill os yw unigolyn yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys ar gyfer pob elfen o’r cymorth sydd ar gael.

  Unwaith y bydd y cylch ceisiadau arferol yn dechrau yn 2017 bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael grantiau a benthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn derbyn cymorth drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw os byddant yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys.

  Dylai myfyrwyr ymgynghori â Swyddfa Cyllid myfyrwyr eu prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 24. Cefnogaeth ol-raddedig yn y flwyddyn academaidd (BA) 2016/17 16-09-2016

  Ym Mai 2016, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gynigion i weithredu cynllun benthyciad ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Cymru.

  Tra nad oedd hi’n bosib i weithredu cynllun yng Nghymru ar gyfer BA 2016/17, y bwriad yw y dylai cefnogaeth ôl-raddedig fod ar gael i fyfyrwyr Cymru o Fedi 2017. Mae hyn yn unol â’r rheoliadau priodol yn cael eu dwyn ymlaen.

  Mae rhai prifysgolion yn cynnig bwrsari ôl-raddedig yn dibynnu ar yr ardal pwnc. Mae hefyd ymddiriedolaethau addysgiadol ac elusennau a fyddai efallai yn barod i gynorthwyo drwy ffyrdd o rantiau bychain neu fenythyciadau. Mae rhestrau safonol yn y mwyafrif o lyfrgelloedd cyfeirnod cyhoeddus yn cynnwys Geiriadur Grantiau Addysgiadol.

  Gallai myfyrwyr hefyd ystyried opsiwn rhan-amser yn 2016/17 a fydd efallai gyda ffioedd gostyngedig.

  Os nad oes ariannu pellach ar gael, ac yn unol â chymhwysedd, gall Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PDGP) eich helpu chi i dalu am ffioedd cwrs ac unrhyw gostau perthnasol eraill. Rhaid i’r darparwr cwrs a’r cwrs fod wedi eu rhestru ar gofrestr PDGP. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â: https://www.gov.uk/career-development-loans/overview neu drwy gysylltu â chynghorydd gyrfa ar 0800 100 900.

 25. Clirio: Ffilm a rhestr chwarae ar eich cyfer! 11-08-2016

  Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr ond yr ydych wedi newid eich cwrs, neu eich prifysgol neu goleg drwy Glirio, rhaid i chi roi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosibl oherwydd fe allai hyn effeithio’r swm o gyllid myfyriwr y byddwch yn gallu ei gael. 

  Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi wneud cais nawr. Os nad ydych wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr eto, mae angen i chi geisio nawr. Y cyntaf yn y byd y dechreuwch, y cyntaf yn y byd y dechreuwn brosesu eich cais.

  Mae ein ffilm Clirio yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud pa un ai a ydych chi wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr neu beidio.

  Rydym hefyd wedi creu rhestr chwarae Mynd drwy Glirio?  i helpu ateb unrhyw gwestiynau eraill efallai sydd gennych am gyllid myfyriwr.

  Mae ein holl ffilmiau ar gael ar ein sianel YouTube, youtube.com/sfwfilm.

 26. Cenedlaethwyr UE a chyllid myfyrwyr yng Nghymru 07-07-2016

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau hysbysiad i'r wasg ynglyn â myfyrwyr UE.

^ Nôl i’r brig