Cymhwyster - 2020 i 2021


Os yr ydych chi'n astudio cwrs rhan-amser newydd ar neu ar ôl 1 Awst 2018, gallech gael Benthyciad Ffi Dysgu, Grant Dysgu Llywodraeth Cynulliad Cymru a Benthyciad Cynnal

Mae gallu cael cyllid i fyfyrwyr yn dibynnu ar y canlynol:

Ble yr ydych yn byw

Byddychchi'n gallu cael cyllid myfyrwyr os:

 • heb fod wedi symud i Gymru ar gyfer pwrpas addysg yn unig;
 • fod wedi byw yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am dair blynedd yn syth cyn dyddiad dechrau eich cwrs;
 • fod yn breswylydd ‘arferol’ yng Nghymru.

Efallai y byddwch hefyd yn gymwys os yr ydych yn cwrdd ag anghenion un o gategorïau preswylfa y DU sydd wedi eu rhestru yn y Rheoliad addas megis fel ffoadur yn byw yn y DU.

Os nad ydych chi’n cwrdd â’r tri amod, gallwch barhau i wneud cais am gefnogaeth os yr ydych yn cwrdd ag anghenion un o’r categorïau preswyl a restrwyd:

 • rydych chi'n wladolyn yr Undeb Ewropeaidd, neu'n aelod o deulu gwladolyn yr Undeb Ewropeaidd
 • rydych chi'n ffoadur
 • rydych chi dan ddiogelwch dyngarol (o ganlyniad i gais am loches aflwyddiannus)
 • wedi cael caniatâd i aros am resymau’n ymwneud â bywyd teuluol neu breifat
 • rydych chi'n weithiwr mudol
 • hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU, neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael yr hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU
 • rydych chi'n blentyn i wladolyn y Swistir
 • rydych chi'n blentyn i weithiwr Twrcaidd
 • rydych yn berson diwladwriaeth neu’n aelod o’r teulu o berson diwladwriaeth
 • wedi cael caniatâd i aros (neu fynd i mewn ac aros yn dibynnu ar gartref) dan adran 67 Deddf Mewnfudo 2016

I fod yn gymwys i fod yn berson diwladwriaeth rhaid ei bod wedi byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd eu cwrs.

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs arwain at gymhwyster mewn un o’r canlynol:

   • Gradd Baglor gydag Anrhydedd, e.e BA, BSc neu BEd
   • Gradd Baglor heb Anrhydedd
   • Gradd Sylfaen
   • Tystysgrif Addysg Uwch (CertHE)
   • Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE)
   • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
   • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)
   • Tystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg (PGCE)
   • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)
   • Gradd Meistr Integredig
   • Diploma i Raddedigion
   • Tystysgrif i Raddedigion

Rhaid i'ch cwrs barhau am o leiaf blwyddyn ac mae'n rhaid i chi ei chwblhau mewn dim mwy na phedair gwaith hyd cyfwerth llawn-amser.

Os yr ydych wedi cael eich derbyn ar y rhaglen gyfnewid Erasmus, ni fyddwch yn gymwys cael Benthyciad Ffi Dysgu.

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i'r brifysgol neu goleg rydych chi’n bwriadu astudio ynddi/ynddo fod yn y Deyrnas Unedig a gall fod yn un wedi’i (h)ariannu’n gyhoeddus (y llywodraeth yn talu) neu wedi’i (h)ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sy’n cael cyllid cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru.

Gall prifysgolion a cholegau osod lefel ffioedd dysgu eu hun ac nid oes cyfyngiad i'r swm y gallant godi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei ddynodi'n benodol gan Lywodraeth Cymru i chi fod yn gallu cael cyllid myfyriwr.

Cymhwyster personol

Nid oes terfyn oedran i fod yn gymwys ar gyfer Grant Dysgu Llywodraeth rhan-amser. Rhaid i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn gyntaf eich cwrs i gael Benthyciad Cynnal rhan amser.

Nid ydych yn gymwys ar gyfer cefnogaeth rhan-amser:

   • os oes eisoes gennych radd Anrhydedd (er ni fydd hyn yn effeithio ar eich cymhwysedd ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl)
   • ar gyfer mwy nag un cwrs rhan-amser ar y tro.

Incwm cartref

I geisio am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal byddwn angen manylion eich incwm ac incwm eich partner os oes gennych un.

Dwyster Cwrs

Dwyster cwrs yw pa mor hir mae’n ei gymryd i gwblhau eich cwrs rhan-amser o’i gymharu gyda chwrs cyfatebol llawn-amser.

Mae pob modiwl rydych chi'n ei astudio werth nifer o gredydau. Dylech gytuno faint o gredydau y byddwch chi'n eu hastudio gyda’ch prifysgol neu goleg.

Pan fyddwch yn ceisio, bydd angen i chi wybod faint o gredydau y byddwch chi'n eu hastudio am y flwyddyn. Byddwn yn defnyddio hyn i weithio allan eich dwyster ar gyfer pob blwyddyn academaidd.

I geisio am Fenthyciad Ffi Dysgu, Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a / neu Benthyciad Cynnal, bydd angen i chi gael dwyster cwrs o leiaf 25% yn y flwyddyn academaidd.

Astudio blaenorol

Gall unrhyw astudiaeth blaenorol, yn cynnwys y blynyddoedd wnaethoch ddechrau ond na wnaethoch eu cwblhau, eu cymryd i ystyriaeth wrth i ni ddatrys sawl blwyddyn o’ch cwrs newydd y gallwch gael cyllid myfyriwr.

Ni fyddwch fel arfer yn gallu cael cyllid myfyriwr os yr ydych eisoes yn dal gradd Anrhydedd y DU. Er hynny, os yr ydych yn fyfyriwr newydd yn dechrau cwrs gradd rhan-amser o 1 Medi 2017 yn un o’r ardaloedd pwnc canlynol, efallai bydd hawl gennych i gyllid myfyriwr:

   • Pynciau perthynol i Feddygaeth
   • Gwyddor Fiolegol a Gwyddor Chwaraeon
   • Seicoleg
   • Gwyddorau Milfeddygol
   • Gwyddorau amaethyddol, gwyddorau bwyd a gwyddorau cysylltiedig
   • Gwyddorau ffisegol
   • Gwyddorau mathemategol
   • Peirianneg a thechnoleg
   • Cyfrifiadureg
   • Y Gymraeg

Os nad ydych yn sicr a fyddwch chi’n gymwys, cysylltwch gyda ni i drafod hyn ymhellach.

^ Nôl i’r brig