Cam 1: Cyn i chi wneud cais
Myfyrwyr israddedig llawn-amser Cymreig

Beth sydd ar gael

Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2018 neu wedi hynny. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.


Benthyciad Ffïoedd Dysgu

Gallech gael hyd at £9,250 y flwyddyn, yn dibynnu ar faint y mae eich cwrs yn ei gostio. Ni fydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.

Byddwn yn talu eich benthyciad yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg. Rhaid i chi ei ad-dalu, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs.

Help gyda chostau byw

Gallech hefyd gael cymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref a’r man lle’r ydych yn byw ac yn astudio.

Mae’r tablau hyn yn dangos amcangyfrif o’r swm y gallech ei gael ar sail incwm eich cartref:

2021 i 2022

Incwm eich cartref Yn byw gyda’ch rhieni Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain
Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant
£18,370 ac o dan £1,905 £6,885 £2,250 £8,100 £2,806 £10,124
£25,000 £2,860 £5,930 £3,403 £6,947 £4,287 £8,643
£35,000 £4,302 £4,488 £5,142 £5,208 £6,522 £6,408
£45,000 £5,743 £3,047 £6,881 £3,469 £8,756 £4,174
£59,200 a thro £7,790 £1,000 £9,350 £1,000 £11,930 £1,000
Cyfanswm £8,790 £10,350 £12,930

2020 i 2021

Incwm eich cartref Yn byw gyda’ch rhieni Yn byw oddi cartref ac yn astudio y tu allan i Lundain Yn byw oddi cartref ac yn astudio yn Llundain
Benthyciad Grant Benthyciad Grant Benthyciad Grant
£18,370 ac o dan £1,450 £6,885 £1,710 £8,100 £2,136 £10,124
£25,000 £2,405 £5,930 £2,836 £6,947 £3,617 £8,643
£35,000 £3,847 £4,488 £4,602 £5,208 £8,852 £6,408
£45,000 £5,288 £3,047 £6,341 £3,469 £8,086 £4,174
£59,200 a thro £7,388 £1,000 £8,810 £1,000 £11,260 £1,000
Cyfanswm £8,335 £9,810 £12,260

At ddibenion esboniadol yn unig y mae’r ffigurau yn y tablau.

Byddwn yn talu eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch grant yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, ar ddechrau pob tymor fel rheol.

Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs. Nid oes angen i chi ad-dalu eich grant.

Help ychwanegol

Os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl

 

Os oes gennych blant neu oedolion dibynnol

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am:

 

Os ydych yn astudio dramor

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Grant Teithio.

 

Os ydych yn cael budd-daliadau neu os ydych dros 60 oed

Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Grant Cymorth Arbennig.