Asesiadau i derfynu incwm blwyddyn bresennol


Gan fod y flwyddyn dreth wedi dod i ben, rydym nawr yn cyflawni'r asesiadau i derfynu incwm blwyddyn bresennol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Fodd bynnag, os na allwch chi ddarparu'r hyn rydym ei angen, rydym wedi creu rhywfaint o gyngor allai fod yn berthnasol i’ch sefyllfa isod.

Os yw’r incwm sydd gennych i’w ddatgan yn sero

Rydym dal angen i chi ddychwelyd y ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol a chynnwys nodyn yn datgan eich incwm o sero. Unwaith y byddwn yn derbyn eich ffurflen, byddwn yn anfon llythyr atoch ynghyd â ffurflen i esbonio sefyllfa ariannol y cartref gyda manylion unrhyw incwm di-dreth a dderbyniwyd. Byddwn hefyd yn gofyn am dystiolaeth i gadarnhau sut wnaethoch chi gynnal eich hun trwy gydol y flwyddyn ariannol.

Os ydych chi wedi bod ar ffyrlo oherwydd y pandemig COVID-19

Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol a dychwelyd hyn ynghyd â’ch tystiolaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2020-21. Er enghraifft, gallwch anfon eich P60, slip cyflog mis 12 neu wythnos olaf.

Os bu gennych gyflogwyr lluosog yn ystod blwyddyn dreth 2020-21

Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol yn cadarnhau pob ffynhonnell incwm trethadwy a dychwelyd hyn ynghyd â thystiolaeth ariannol gan bob un o’ch cyflogwyr.
Er enghraifft, gallwch gyflwyno copi o’ch P60 diweddaraf. Ond, os nad oes gennych chi hyn eto, gallwch gyflwyno copi o’ch slip cyflog mis 12 neu wythnos olaf ac os bu gennych chi fwy nag un swydd yn y flwyddyn, gallwch gyflwyno copi o’ch P45.

Os yw noddwr wedi marw yn dilyn dyfarnu’r asesiad incwm blwyddyn bresennol

Os, wedi dyfarnu'r asesiad incwm blwyddyn bresennol, y bydd noddwr yn marw, mewn blynyddoedd academaidd ble mae’r ffigurau incwm blwyddyn bresennol yn cael eu defnyddio byddwn angen cyfrannu incwm y noddwr (neu noddwyr) nad yw bellach yn cefnogi'r cais.

Bydd angen i chi gyflwyno tystysgrif marwolaeth eich noddwr a thystiolaeth ariannol i derfynu’r incwm blwyddyn bresennol. Os oes gan y myfyriwr fwy nag un noddwr, byddai angen i'r noddwr sy'n weddill ddarparu tystiolaeth ariannol ar gyfer y noddwr ymadawedig. Os na all ddarparu'r dystiolaeth hon, yna byddwn yn cyfrannu ffigurau incwm blwyddyn bresennol amcangyfrifiedig y noddwr ymadawedig.

Os yw’r myfyriwr yn dychwelyd i'w astudiaethau yn ystod blwyddyn Academaidd 2021/22 a bod eich incwm wedi gostwng o 15% neu fwy

Gallwch gwblhau ffurflen Incwm Blwyddyn Bresennol arall ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Bydd y broses yr un fath ag o'r blaen. Bydd angen i chi roi gwybod i ni beth fydd eich incwm amcangyfrifiedig ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22 ac ar ddiwedd y flwyddyn dreth, llenwi'r ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol ac anfon eich tystiolaeth ariannol pan fyddwn yn gofyn am hyn.

Incwm y flwyddyn bresennol

Gallwch lawrlwytho a llenwi’r ffurflen Incwm Blwyddyn Bresennol yna ei lanlwytho trwy eich cyfrif ar-lein.