Asesiadau i derfynu incwm blwyddyn bresennol


Gan fod y flwyddyn dreth wedi dod i ben, rydym nawr yn cyflawni'r asesiadau i derfynu incwm blwyddyn bresennol ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Fodd bynnag, os na allwch chi ddarparu'r hyn rydym ei angen, rydym wedi creu rhywfaint o gyngor allai fod yn berthnasol i’ch sefyllfa isod.

Os nad ydych wedi cael eich ffurflen P60 eto neu os na allwch gael gafael arni

Rydym yn deall ei bod yn bosibl nad ydych eto wedi cael eich tystiolaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22 neu’ch bod yn ei chael yn anodd darparu’r dystiolaeth yr ydym wedi gofyn amdani.

Peidiwch â phoeni os na allwch ddarparu eich ffurflen P60. Gallwn dderbyn copi o’ch slip cyflog ar gyfer mis Mawrth 2022, cyhyd â’i fod yn cynnwys y ffigurau ar gyfer y flwyddyn hyd hynny.

Os nad ydych wedi cael hysbysiad ynghylch cwblhau’r asesiad o incwm y flwyddyn gyfredol a/neu os nad ydych yn siŵr sut mae gwneud hynny

Rydym wedi ceisio anfon ebost at rieni a phartneriaid myfyrwyr i ofyn iddynt gadarnhau eu gwybodaeth ariannol a darparu tystiolaeth, er mwyn cwblhau’r asesiad o incwm y flwyddyn gyfredol. Roedd y neges ebost hefyd yn darparu gwybodaeth ynghylch sut mae gwneud hynny. Os na chawsoch y neges ebost dan sylw, dilynwch y camau isod er mwyn cael gwybod sut mae gwneud.

  • Lawrlwythwch a chadwch y Ffurflen Cadarnhau Gwybodaeth Ariannol. Llenwch y ffurflen, yna lanlwythwch hi’n ddigidol yn eich cyfrif ar-lein drwy glicio ar y botwm gwyrdd ‘Lanlwytho tystiolaeth’ sydd ar y dudalen gyntaf a welwch ar ôl mewngofnodi.
  • Dychwelwch y ffurflen hon ynghyd â’ch tystiolaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22. Mae’r ffurflen yn esbonio pa dystiolaeth ariannol y gallwch ei darparu.
  • Nid oes angen i chi lofnodi’r ffurflen os byddwch yn ei lanlwytho drwy eich cyfrif ar-lein. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis lanlwytho’r ffurflen drwy gyfrif rhywun arall, dylai’r ffurflen gael ei llofnodi a’i dyddio yn llawn mewn inc. Fel arall, ni fyddwn yn gallu ei derbyn.

Os na allwch lanlwytho eich ffurflen, dylech ei hanfon yn ôl gyda llungopïau clir o’ch tystiolaeth i’r cyfeiriad canlynol:

Cyllid Myfyrwyr Cymru
Blwch Post 211
Cyffordd Llandudno
LL30 9FU

Os yw’r incwm sydd gennych i’w ddatgan yn sero

Rydym dal angen i chi ddychwelyd y ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol a chynnwys nodyn yn datgan eich incwm o sero. Unwaith y byddwn yn derbyn eich ffurflen, byddwn yn anfon llythyr atoch ynghyd â ffurflen i esbonio sefyllfa ariannol y cartref gyda manylion unrhyw incwm di-dreth a dderbyniwyd. Byddwn hefyd yn gofyn am dystiolaeth i gadarnhau sut wnaethoch chi gynnal eich hun trwy gydol y flwyddyn ariannol.

Os ydych chi wedi bod ar ffyrlo oherwydd y pandemig COVID-19

Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol a dychwelyd hyn ynghyd â’ch tystiolaeth ariannol ar gyfer blwyddyn dreth 2021-22. Er enghraifft, gallwch anfon eich P60, slip cyflog mis 12 neu wythnos olaf.

Os bu gennych gyflogwyr lluosog yn ystod blwyddyn dreth 2021-22

Mae angen i chi gwblhau’r ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol yn cadarnhau pob ffynhonnell incwm trethadwy a dychwelyd hyn ynghyd â thystiolaeth ariannol gan bob un o’ch cyflogwyr.
Er enghraifft, gallwch gyflwyno copi o’ch P60 diweddaraf. Ond, os nad oes gennych chi hyn eto, gallwch gyflwyno copi o’ch slip cyflog mis 12 neu wythnos olaf ac os bu gennych chi fwy nag un swydd yn y flwyddyn, gallwch gyflwyno copi o’ch P45.

Os, wedi dyfarnu'r asesiad incwm blwyddyn bresennol, y bydd noddwr yn marw, mewn blynyddoedd academaidd ble mae’r ffigurau incwm blwyddyn bresennol yn cael eu defnyddio byddwn angen cyfrannu incwm y noddwr (neu noddwyr) nad yw bellach yn cefnogi'r cais.

Bydd angen i chi gyflwyno tystysgrif marwolaeth eich noddwr a thystiolaeth ariannol i derfynu’r incwm blwyddyn bresennol. Os oes gan y myfyriwr fwy nag un noddwr, byddai angen i'r noddwr sy'n weddill ddarparu tystiolaeth ariannol ar gyfer y noddwr ymadawedig. Os na all ddarparu'r dystiolaeth hon, yna byddwn yn cyfrannu ffigurau incwm blwyddyn bresennol amcangyfrifiedig y noddwr ymadawedig.

Os yw’r myfyriwr yn dychwelyd i'w astudiaethau yn ystod blwyddyn Academaidd 2022/23 a bod eich incwm wedi gostwng o 15% neu fwy

Gallwch gwblhau ffurflen Incwm Blwyddyn Bresennol arall ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y broses yr un fath ag o'r blaen. Bydd angen i chi roi gwybod i ni beth fydd eich incwm amcangyfrifiedig ar gyfer blwyddyn dreth 2022-23 ac ar ddiwedd y flwyddyn dreth, llenwi'r ffurflen Cadarnhad Gwybodaeth Ariannol ac anfon eich tystiolaeth ariannol pan fyddwn yn gofyn am hyn.

Incwm y flwyddyn bresennol

Gallwch lawrlwytho a llenwi’r ffurflen Incwm Blwyddyn Bresennol yna ei lanlwytho trwy eich cyfrif ar-lein.