Undergraduate part-time

Ffurflenni ar gyfer 2023 i 2024

Ymgeisio am fenthyciadau a grantiau

PTMN Cais - Ffurflen gais ar gyfer myfyrwyr rhan-amser newydd.

PTMN Nodaidau - Nodiadau ymgeisio i myfyrwyr rhan-amser newydd.

Tystiolaeth hunaniaeth

Ffurflen Manylion Pasbort y DU - Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU.

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Cadarnhau ymddieithrio

Ffurflen Cadarnhau Ymddieithrio – Os nad ydych mewn cysylltiad â’ch rhiant/rhieni, bydd angen i chi lenwi ffurflen cadarnhau ymddieithrio er mwyn cadarnhau eich bod wedi ymddieithrio oddi wrtho/oddi wrthi/oddi wrthynt ac nad oes modd i chi gymodi â’ch gilydd..

Ceisio am gefnogaeth ariannol penodol os oes gennych blant, oedolion sy’n ddibynnol neu anabledd

PTGFD Cais - Ffurflen gais am Grantiau i Ddibynyddion ar gyfer myfyrwyr rhan-amser.

PTCCG1 Cais - Cais am gymorth gyda chostau gofal plant.

DSA1 Cais – Ffurflen gais DSA1.

DSA1 Nodiadau - Nodiadau cais DSA1.

Ffurflen Gais DSA - Hawlio ad-daliad costau trwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA). Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ffurflen ‘Ffurflen Gais am Ad-daliad drwy gostau Lwfansau Myfyrwyr Anabl'.

Newidiadau i'ch cais

CO2 Cais - Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu- Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Cynhaliaeth - Os yr ydych am newid y swm o Benthyciad Cynnal y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Cadarnhad o fuddion

CB1 Cais - Cadarnhau Budd-daliadau ar gyfer Myfyrwyr Rhan-amser - Os yr ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddion gwladol ac nid ydych yn gallu anfon tystiolaeth i gadarnhau hyn gyda’ch cais, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.