Delwedd o: llyfrgell

Cyrsiau dynodedig

Caiff penderfyniadau ar geisiadau ar gyfer dynodiadau penodol eu gwneud yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru.

O 1 Ebrill 2018 ymlaen, bydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn gyfrifol am reoli’r broses o ddynodi cyrsiau penodol, gan gynnwys prosesu ceisiadau ac, yn y dyfodol, monitro darparwyr y cafodd eu cyrsiau eu dynodi’n benodol gan Weinidogion Cymru cyn y dyddiad hwn. Bydd CCAUC hefyd yn cynghori Gweinidogion Cymru wrth benderfynu a ddylid dynodi cyrsiau penodol ai peidio.

Mae’r rhestr o gyrsiau dynodedig penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20 yn cael ei adolygu ar hyn o bryd a chaiff ei diweddaru’n cyn bo hir.

Dynodi Cyrsiau Penodol i Israddedigion, Cyrsiau Ôl-radd a Chyrsiau Ôl-radd penodol at Ddibenion Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl


Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar y trefniadau diwygiedig ar gyfer dynodi cyrsiau'n benodol yn 2015. Gellir lawrlwytho polisi Llywodraeth Cymru a gafodd ei ddiwygio yn 2019, isod. Mae’r polisi yn ymwneud â dynodi cyrsiau i israddedigion a chyrsiau i ôl-raddedigion a hefyd yn dynodi cyrsiau ôl-radd er mwyn i fyfyrwyr allu manteisio ar Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl. Mae’r polisi yn berthnasol i gyrsiau a ddechreuodd ar 1 Medi 2017 neu wedi hynny.

Polisi Llywodraeth Cymru ar Ddynodi Cyrsiau Penodol

Sylwch fod y dynodiad penodol ond yn berthnasol i fyfyrwyr cymwys sy’n bodloni’r meini prawf preswylio i Gymru. Dylai sefydliadau sy’n dymuno gwneud cais i ddynodi cyrsiau i fyfyrwyr cymwys sydd fel arfer yn byw yn:

Yr Alban wneud cais i’r Students Awards Agency for Scotland (SAAS)

Gogledd Iwerddon wneud cais i’r Department for the Economy (DfE)

Lloegr wneud cais i’r Adran Addysg drwy’r Swyddfa Fyfyrwyr

Cysylltu

Os byddwch am gyflwyno cais i ddynodi cwrs neu os oes gennych ymholiadau am y canllawiau a’r broses, cysylltwch â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru:

regulationadvice@hefcw.ac.uk

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am ddynodi cwrs, cysylltwch â DynodiadCwrsAU@llyw.cymru^ Nôl i’r brig