Cyrsiau dynodedig


Caiff penderfyniadau ynghylch ceisiadau am ddynodiad penodol eu gwneud yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru.

Ers 1 Ebrill 2018, mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn gyfrifol am reoli’r broses o ddyfarnu dynodiadau penodol, sy’n cynnwys prosesu ceisiadau a monitro’n barhaus ddarparwyr cyrsiau yr oedd Gweinidogion Cymru wedi dyfarnu dynodiad penodol iddynt cyn y dyddiad hwnnw. Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru hefyd yn cynghori Gweinidogion Cymru ynghylch a ddylent ddyfarnu dynodiad penodol i gyrsiau ai peidio.

Mae’r rhestr o gyrsiau y dyfarnwyd dynodiad penodol iddynt ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd, a bydd yn cael ei diweddaru’n fuan. Cliciwch yma i weld y cyrsiau sydd wedi cael dynodiad penodol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

View the specifically designated courses for academic year 2020 to 2021

Dynodi Cyrsiau Penodol i Israddedigion, Cyrsiau Ôl-radd a Chyrsiau Ôl-radd penodol at Ddibenion Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Bu Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch trefniadau diwygiedig ar gyfer dyfarnu dynodiad penodol i gyrsiau yn 2015. Gellir lawrlwytho polisi Llywodraeth Cymru, a ddiweddarwyd yn 2020, isod. Mae’r polisi yn berthnasol i’r broses o ddynodi cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig a dynodi cyrsiau ôl-raddedig er mwyn galluogi myfyrwyr i gael Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Mae’r polisi yn berthnasol i’r broses o ddynodi cyrsiau a ddechreuodd ar 1 Medi 2017 neu wedi hynny.

Welsh Government Policy for Specific Course Designation

Please note that specific designation only applies to eligible students who meet the residency criteria for Wales. Institutions wishing to apply for courses to be designated for eligible students ordinarily resident in:

Scotland should apply to the Students Awards Agency for Scotland (SAAS)

Northern Ireland should apply to the Department for the Economy (DfE)

England should apply to the Department for Education via the Office for Students.

Who to contact

Os byddwch am gyflwyno cais i ddynodi cwrs neu os oes gennych ymholiadau am y canllawiau a’r broses, cysylltwch â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru: regulationadvice@hefcw.ac.uk

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am ddynodi cwrs, cysylltwch â HECourseDesignation@gov.wales