Sut mae cael eich taliad cyntaf os ydych yn gwneud cais yn hwyr


 

Peidiwch â phoeni os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser.

Gallwch wneud cais o hyd a chael rhywfaint o arian mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs.

Ewch i'n tudalen bwrpasol os ydych yn gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr rhan-amser neu ôl-raddedig.

Os nad ydych wedi gwneud cais eto neu os ydych newydd wneud cais am eich cyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser, bydd angen i’r canlynol ddigwydd i sicrhau eich bod yn cael rhywfaint o gyllid erbyn dechrau eich cwrs.

1. Gwneud cais am gyllid myfyrwyr

Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, mae’n bwysig eich bod yn creu cyfrif neu’n mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein ac yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl.

Mae gwneud cais ar-lein yn broses gyflym a hawdd – dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais gyda:

  • Manylion eich pasbort
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol
  • Eich manylion banc

Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg i chi wneud cais. Gallwch wneud cais yn awr a diweddaru eich manylion yn nes ymlaen os oes angen.

2. Gwirio eich cyfrif ar-lein

Fel rheol, mae’n cymryd 6 i 8 wythnos i ni brosesu cais. Nid oes angen i chi ein ffonio i gael diweddariad tra byddwn yn gwneud hynny.

Tra byddwch yn disgwyl am ddiweddariad, dylech wirio eich rhestr o bethau i’w gwneud yn eich cyfrif ar-lein rhag ofn y bydd arnom angen rhagor o wybodaeth neu dystiolaeth gennych. Os na fyddwch yn cwblhau’r camau gweithredu sydd yn eich rhestr o bethau i’w gwneud, ni fydd modd i’ch cais gael ei brosesu ymhellach.

3. Byddwn yn trefnu eich cyllid cychwynnol

Pan fyddwch wedi anfon eich cais, mae’n bosibl y byddwn yn dyfarnu Grant a Benthyciad Cynhaliaeth i chi nad ydynt yn seiliedig ar incwm eich cartref, er mwyn sicrhau bod gennych arian erbyn dechrau eich cwrs. Yna, byddwn yn prosesu’r manylion am incwm eich cartref ac yn addasu eich hawl i Grant a Benthyciad Cynhaliaeth.

4. Byddwn yn asesu gweddill eich cais

Yna, byddwn yn asesu’r rhan o’ch cais sy’n ymwneud â manylion eich cartref, os yw’n berthnasol.

Pan fyddwn wedi prosesu’r manylion am incwm eich cartref, ni fydd y cyfanswm a delir i chi’n newid ond gallai cymhareb y Grant a’r Benthyciad Cynhaliaeth newid. Os talwyd gormod o Fenthyciad Cynhaliaeth i chi, mae’n bosibl y bydd angen ei ad-dalu neu y bydd yn cael ei dynnu allan o unrhyw hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth yn y dyfodol.

Os bydd eich Grant Cynhaliaeth yn cynyddu, gallech gael taliad pellach. Nid oes angen ad-dalu grantiau.

Os ydych yn gwneud cais gyllid myfyrwyr ar sail incwm eich cartref, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’ch rhieni neu’ch partner ddarparu eu gwybodaeth ariannol cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn osgoi unrhyw oedi o safbwynt eich cais.

Bydd angen i’ch rhieni neu’ch partner fewngofnodi i gyfrif sy’n bodoli eisoes neu greu cyfrif newydd er mwyn anfon eu manylion. Ni fydd angen iddynt lanlwytho unrhyw dystiolaeth, yn enwedig ffurflenni P60, oni bai ein bod yn gofyn amdani. Bydd lanlwytho tystiolaeth nad ydym wedi gofyn amdani’n arafu’r cais.

Nid oes angen i chi ein ffonio i gael diweddariad, Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y cais wedi’i gymeradwyo yn llawn.

5. Beth y mae angen i chi ei wneud i gael eich taliad cyntaf

Er mwyn cael eich taliad cyllid myfyrwyr cyntaf, bydd angen hefyd i chi gofrestru yn eich prifysgol neu’ch coleg cyn bod eich cwrs yn dechrau, oherwydd ni fyddwn yn gallu eich talu nes eich bod yn gwneud hynny. Pan fyddwch wedi cwblhau’r camau hyn, byddwn yn cysylltu â chi ychydig ddiwrnodau cyn dechrau eich cwrs i gadarnhau dyddiad eich taliad cyntaf.

Nid oes angen i chi ein ffonio i wirio dyddiad eich taliad. Gallwch  fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein i weld dyddiad a swm eich taliad.

6. Pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo yn llawn

Pan fyddwn wedi asesu’r manylion am incwm eich cartref, byddwn yn anfon llythyr arall atoch i gadarnhau’r swm llawn y mae gennych hawl iddo.

I gael pob math o wybodaeth am gyllid myfyrwyr, ewch i dudalen ein hymgyrch a dilynwch ni ar: