Nodweddion Cyfrif Newydd wedi'u hesbonio!


Y peth cyntaf y byddwch chi'n sylwi arno yw bod cynllun eich cyfrif wedi newid, sy'n golygu efallai nad yw pethau lle roedden nhw'n arfer bod. Rydym wedi creu'r canllaw hwn i'ch helpu i ddeall y newidiadau hyn a chwblhau unrhyw gamau gweithredu a allai fod gennych.

Sut i wirio cynnydd eich cais

Pan fyddwch wedi gwneud cais, byddwch am gael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd eich cais. Rydym wedi gwneud gwelliannau sy'n eich galluogi i wirio cynnydd eich cais ac egluro beth sy'n digwydd nesaf.

Mae yna nifer o wahanol fathau o statws. Rydym wedi rhestru pob statws a beth mae'n ei olygu yn y tabl canlynol:

Statws Newydd Beth mae hyn yn ei olygu nawr

Prosesu cais

Rydym yn prosesu eich cais. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy e-bost ac yn eich cyfrif ar-lein. Arferai'r statws hwn fod yn 'cais wedi ei gyflwyno'.

Wrthi'n cadarnhau'r holl fanylion

Mae eich cais wedi'i gymeradwyo ac rydym yn aros am gadarnhad o gofrestriad gan eich prifysgol/coleg. Pan fyddwn wedi cadarnhau popeth, byddwch yn barod i dderbyn eich taliadau. Arferai'r statws hwn fod yn 'wedi ei gymeradwyo'.

Derbyn taliadau

Rydym wedi derbyn cadarnhad o gofrestriad gan eich prifysgol neu goleg. Arferai'r statws hwn fod yn 'taliadau wedi'u hamserlennu'.

I weld eich traciwr cais:

 1. mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein
 2. cliciwch ar 'Ceisiadau cyllid myfyriwr israddedig’
 3. dewiswch y cais yr hoffech ei weld
 4. dewiswch 'Eich statws' lle gallwch weld y traciwr

Sut i weld a deall eich statws talu

Er mwyn eich helpu i gyllidebu a pharatoi ar gyfer eich taliad nesaf, bydd yn helpu i wybod faint a phryd y cewch eich talu. Unwaith y bydd eich statws cais yn symud i 'cadarnhau'r holl fanylion', byddwch yn gallu gweld eich dyddiadau talu.

I weld eich amserlen taliadau, dilynwch y camau hyn:

 1. mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein
 2. cliciwch ar 'Ceisiadau cyllid myfyriwr israddedig’
 3. dewiswch y cais yr hoffech ei weld
 4. sgroliwch i lawr i 'Amserlen Eich Taliadau' lle byddwch yn gweld eich taliadau Benthyciad Cynhaliaeth. Gallwch hefyd glicio ar y ddolen 'Gweld eich taliadau' os ydych am weld dadansoddiad manylach o'ch holl gyllid, gan gynnwys Benthyciad Cynhaliaeth, Benthyciad Ffioedd Dysgu ac unrhyw Grantiau y mae gennych hawl iddynt.

Mae yna nifer o wahanol fathau o statws. Rydym wedi rhestru pob statws a beth mae'n ei olygu yn y tabl canlynol:

Statws Newydd Beth mae hyn yn ei olygu

Mynegol

Bydd eich statws talu yn dangos fel 'mynegol' nes i chi roi eich manylion banc i ni. Pan wneir hyn, bydd y statws yn newid i 'aros am gadarnhad'. Arferai'r statws hwn fod yn 'yn aros am fanylion talu'.

Aros am gadarnhad

Rydym yn aros am gadarnhad o gofrestriad gan eich prifysgol neu goleg. Byddant yn anfon hwn atom ar ôl i chi gofrestru ar eich cwrs. Mae'n arferol cael y statws taliad hwn barhau am sawl mis, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Pan gawn gadarnhad, bydd y statws yn newid i 'barod i'w dalu'. Arferai'r statws hwn fod yn 'gwirio manylion talu'.

Yn barod i dalu

Mae eich cofrestriad wedi'i gwblhau ac rydych ar y trywydd iawn i gael eich taliad tymor cyntaf ar y dyddiad a ddangosir yn eich cyfrif. Arferai'r statws hwn fod yn 'wedi'i amserlennu'.

Talwyd

Mae'ch taliad wedi'i wneud i'ch cyfrif banc. Arferai'r statws hwn fod yn 'taliad ar y gweill'.

Sut i wneud newidiadau i'ch cais

Efallai y bydd angen i chi ddiweddaru manylion eich prifysgol, coleg neu gwrs. Er enghraifft, os byddwch yn newid eich meddwl am ble neu beth rydych am ei astudio, neu os bydd eich amgylchiadau'n newid ar ôl y system glirio. I wneud newid, dilynwch y camau hyn:

 1. mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein
 2. cliciwch ar 'Ceisiadau cyllid myfyriwr israddedig’
 3. dewiswch y cais rydych chi'n ei ddymuno ei newid
 4. o dan y pennawd 'Rheoli eich cyllid myfyriwr', cliciwch ar 'Gweld a rheoli eich ceisiadau’
 5. cliciwch ar 'Newid eich cais' ac yna cliciwch ar 'Newid eich cais' eto ar y dudalen nesaf
 6. cliciwch ar 'Prifysgol/coleg a chwrs’
 7. cliciwch ar 'Cyflwyno' unwaith i chi nodi a chadarnhau eich newidiadau

Mae'n bwysig gwneud unrhyw newidiadau cyn gynted ag y gallwch. Gall gymryd hyd at 6 wythnos i gymeradwyo unrhyw newidiadau. Peidiwch â chysylltu â ni yn ystod yr amser hwn, i sicrhau y gallwn brosesu eich newidiadau cyn gynted â phosibl.

Sut i ddiweddaru eich manylion personol neu fanc

Mae'n bwysig eich bod yn cadw eich manylion cyswllt fel eich cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn symudol yn gyfredol rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â gwybodaeth bwysig am eich cyfrif. Dylech hefyd sicrhau bod eich manylion banc yn gyfredol er mwyn bod yn siŵr eich bod yn derbyn eich taliadau. Mae'n gyflym ac yn hawdd diweddaru'r rhain yn eich cyfrif, dilynwch y camau hyn:

 1. mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein
 2. cliciwch ar 'Eich manylion personol' o'r ddewislen ar frig y dudalen
 3. cliciwch ar 'Newid' wrth ymyl pa fanylion bynnag yr hoffech eu diweddaru
 4. rhowch eich manylion newydd a chliciwch ar 'Parhau' i gadarnhau

Sut i wirio'ch rhestr Tasgau i'w cyflawni neu'ch gweithredoedd i'w cwblhau

Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyriwr neu’n cefnogi cais, efallai y bydd yn rhaid i chi gwblhau'r camau gweithredu sy'n weddill i sicrhau bod y cais yn cael ei gymeradwyo. Rydym wedi gwneud newidiadau i'r adran hon a byddwch nawr yn gweld “Eich gweithredoedd i'w cwblhau”. I weld eich gweithredoedd heb eu cwblhau, dilynwch y camau hyn:

 1. mewngofnodwch i'ch cyfrif ar-lein
 2. cliciwch ar 'Ceisiadau cyllid myfyriwr israddedig’
 3. dewiswch y cais yr hoffech ei weld
 4. ewch i “Eich gweithredoedd i'w cwblhau”