Delwedd o: myfyrwyr a thiwtor

Rhieni a phartneriaid

Fel rhiant neu bartner i fyfyriwr efallai cewch eich holi am fanylion eich incwm os mae’r myfyriwr yn ceisio am gyllid myfyriwr wedi ei selio ar eich incwm cartref. Defnyddir y wybodaeth yma i weld lefel y cyllid myfyriwr gall y myfyriwr ei dderbyn.

Rydym wedi llunio canllaw cyflym a ffeithlenni i rieni myfyrwyr.

Blwyddyn academaidd 2017/18

Blwyddyn academaidd 2016/17

Faint y mae prifysgol neu goleg yn ei gostio?

Dylai pob myfyriwr wneud yn siwr ei fod wedi paratoi’n dda ar gyfer y gost o brifysgol neu goleg, a’r mathau o gyllid sydd ar gael.

Sut mae incwm cartref yn effeithio ar gais?

Mae pob myfyriwr cymwys â’r hawl i lefel sylfaenol o gyllid myfyriwr difater eu hamgylchiadau ariannol. Er hynny, efallai bod modd cael cymorth ariannol ychwanegol os bod eich incwm cartref yn is na swm penodol.

Sut mae cefnogi cais myfyriwr llawn-amser

Y dull cyflymaf o gefnogi cais myfyriwr yw ar-lein.

Tystiolaeth

Wrth ddarparu eich rhif Yswiriant Gwladol gallwn wirio eich manylion gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC). Golyga hyn na fydd yn rhaid i chi anfon unrhyw dystiolaeth o’ch incwm.

Mewn rhai amgylchiadau, ni fydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yn gallu dilysu eich manylion incwm; os dyna’r achos byddwn yn ysgrifennu atoch a gofyn i chi anfon tystiolaeth o’ch incwm

Rydym yn argymell eich bod yn cadw eich rhif Yswiriant Cenedlaethol wrth law pan fyddwch yn gosod eich gwybodaeth ariannol.

Darganfyddwch y mathau gwahanol o dystiolaeth y gallwch anfon.

Gwybodaeth am log ac ad-dalu

Gallwch ddarganfod gwybodaeth bwysig am log ar fenythyciadau myfyrwyr a phwy sydd yn gyfrifol am eu had-dalu hwy.^ Nôl i’r brig