Delwedd o: myfyrwragedd

Cymorth gyda chostau byw


Mae benthyciadau a grantiau ar gael i'ch helpu chi yn ystod eich cwrs.

Benthyciad Cynnal

Wedi ei selio ar incwm eich cartref

Mae’r uchafswm o Fenthyciad Cynnal y gallwch ei gael yn cael ei effeithio gan eich incwm neu incwm eich rhieni neu bartner os ydych yn ceisio am fenthyciad incwm wedi ei asesu.

Uchafswm o Fenthyciad Cynnal ar gyfer myfyrwyr newydd ydy:

Eich trefniadau byw yn ystod amser y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18Benthyciad ar gael ar gyfer 2016/17
Byw yn y cartref rhieniol £5,358 £4,786
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £6,922 £6,183
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £9,697 £8,662
Astudio tramor £8,253 £7,372

Heb ei selio ar incwm eich cartref

Uchafswm Benthyciad Cynnal heb ei seilio ar incwm cartref ar gyfer myfyrwyr newydd ydy:

Eich trefniadau byw yn ystod amser y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18Benthyciad ar gael ar gyfer 2016/17
Byw yn y cartref rhieniol £4,019 £3,590
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £5,191 £4,637
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £7,273 £6,497
Astudio tramor £6,190 £5,529

Cyrsiau hirach

Os mae eich cwrs yn hirach na 30 wythnos amser tymor a 3 diwrnod, gallwch dderbyn swm ychwanegol o fenthyciad yn wythnosol i’ch helpu gyda chostau byw:

Eich trefniadau byw yn ystod amser y tymorBenthyciad ar gael ar gyfer 2017/18Benthyciad ar gael ar gyfer 2016/17
Byw yn y cartref rhieniol £80 £62
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg tu allan i Lundain. £120 £93
Byw oddi cartref ac yn astudio mewn prifysgol neu goleg yn Llundain £153 £119
Astudio tramor £166 £129

Ffurflen Gais Benthyciad Cynnal

Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr, y ffordd cyflymaf a’r hawsaf i newid swm Benthyciad Cynnal yr ydych am ei fenthyg yw mewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Ar yn ail gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma.

Llog ar eich Benthyciad Cynnal

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Cynnal o’r diwrnod cyntaf y mai’r arian yn cael ei dalu i’ch cyfrif hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa fath o log y bydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Benthyciad Cynnal ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd wedi i chi gofrestru ar eich cwrs ac mae eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Canslad Rhannol Benthyciad Cynnal Cymraeg

Os yr ydych yn cymryd Benthyciad Cynnal drwy Gyllid Myfyrwyr Cymru yn y flwyddyn academaidd 2016/17 neu 2017/18, fe allech gael fyny hyd at £1,500wedi ei ganslo oddi ar eich balans benthyciad myfyriwr gan Lywodraeth Cymru pan fyddwch yn dechrau ad-dalu.

Unwaith y byddwch yn gwneud eich ad-daliad cyntaf, byddwn yn canslo hyd at £1,500 oddi ar eich Benthyciad Cynnal yn awtomatig.

Ni fyddwch yn gymwys am gansliad rhannol os oes gennych unrhyw gostau, treuliau neu gosbau sy’n weddill mewn perthynas â’ch benthyciad neu os ydych wedi torri eich cytundeb benthyciad.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru

Gallwch wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru os mae eich incwm cartref trethadwy yn £50,020 neu’n is. Byddwch yn gymwys am yr uchafswm os mae eich incwm cartref yn £18,370 neu’n llai.

Incwm CartrefGrant ar gael ar gyfer 2016/17 a 2017/18
£18,370 £5,161
£20,000 £4,715
£25,000 £3,347
£26,500 £2,936
£30,000 £2,099
£34,000 £1,142
£40,000 £734
£45,000 £393
£50,020 £50
£50,573 £0

A oes rhaid ei dalu yn ôl?

Nac oes, onid y byddwch yn gadael eich cwrs neu fod newid yn eich amgylchiadau sy’n golygu bod ad-daliad.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Grant Dysgu Llywodraeth Cymru ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor. Bydd hyn ond yn digwydd unwaith i chi gofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

Grant Cefnogaeth Arbennig

Y cyfanswm o Grant Cefnogaeth Arbennig ar gael yn y flwyddyn academaidd 2016/17 a 2017/18 ydy £5,161 pob blwyddyn.

Mae’r Grant Cefnogaeth Arbennig yn bwriadu eich cynorthwyo gyda chostau megis llyfrau, cyfarpar cwrs a theithio. Er hynny, yn annhebyg i Grant Dysgu Llywodraeth Cymru, ni fydd hyn yn effeithio ar swm y Benthyciad Cynnal efallai y byddwch yn gymwys i’w dderbyn. Yn ychwanegol, nid yw’r grant yn cyfrif fel incwm pan fyddwch yn datrys unrhyw fudd-daliadau sy’n ymwneud â’ch incwm neu Gredydau Treth.

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer derbyn Grant Cefnogaeth Arbennig os bod un o’r canlynol yn berthnasol i chi:

 • Os ydych yn rhiant sengl;
 • Mae eich partner hefyd yn fyfyriwr ac mae un neu’r ddau ohonoch yn gyfrifol am blentyn, neu berson ifanc o dan 2- sydd mewn addysg llawn-amser ac o dan lefel addysg uwch;
 • mae gennych anabledd ac rydych yn gymwys ar gyfer derbyn Premiwm Anabledd neu Bremiwm Anabledd Difrifol;
 • rydych yn fyddar ac yn gymwys ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl;
 • rydych wedi cael eich trin fel analluog i weithio am o leiaf 28 wythnos;
 • Mae gennych anabledd ac rydych yn gymwys ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy’n berthnasol i incwm;
 • Yr ydych yn gymwys ar gyfer Budd-dal Tai
 • Yr ydych yn gymwys ar gyfer elfen Tai o Gredyd Cyffredinol
 • Yr ydych yn gymwys ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (PIP)
 • yr ydych yn gymwys ar gyfer Taliad Annibynnol y Lluoedd Arfog (AFIP)
 • yr ydych yn gymwys ar gyfer Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
 • yr ydych yn aros i ddychwelyd i’ch cwrs wedi i chi gytuno cymryd hoe o’r cwrs oherwydd afiechyd neu gyfrifoldeb gofal sydd nawr wedi dod i ben; neu
 • yr ydych yn 60 neu’n hŷn.

Byddwch ond yn gymwys ar gyfer naill ai Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Grant Cefnogaeth Arbennig. Os nad ydych yn siŵr pa grant i wneud cais amdano, gallwch gysylltu gyda ni.

A oes rhaid ei dalu yn ôl?

Nac oes, onid i chi adael eich cwrs neu mae newid yn eich amgylchiadau sy’n arwain at or-daliad.

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Grant Cefnogaeth Arbennig ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc ar ddechrau pob tymor.Bydd hyn ond yn digwydd pan fyddwch wedi cofrestru ar eich cwrs a bod eich presenoldeb wedi ei gadarnhau gan eich prifysgol neu goleg.

^ Nôl i’r brig