Newyddion diweddaraf

 1. Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2021 i 2022: Ymunwch â’n rhestr bostio! 10-05-2021

  Rydym wedi’i gwneud yn haws i fyfyrwyr ac ymarferwyr gael gwybod pryd y bydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2021 i 2022!

  Drwy ymuno â’n rhestrau postio, byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod pryd y gall myfyrwyr wneud cais. Disgwylir y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau yn agor yn yr haf.

  Helpwch ni i ledaenu’r gair ac annog myfyrwyr i ymuno â’n rhestrau postio er mwyn iddynt allu gwneud cais am gyllid myfyrwyr cyn gynted ag sy’n bosibl!

  Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser

  Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud ceisiadau.

  Ceisiadau gan fyfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig

  Ymunwch â’n rhestr bostio er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod yn agor i fyfyrwyr Gradd Meistr a Doethuriaeth ôl-raddedig wneud ceisiadau.

  Anogwch fyfyrwyr i’n dilyn ar Facebook a Twitter er mwyn ymuno yn y sgwrs.

 2. Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr! 26-04-2021

  Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi agor erbyn hyn. Y ffordd hawsaf i fyfyrwyr wneud cais yw ar-lein drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Ni ddylai gymryd mwy na thua 30 munud iddynt wneud cais.

  Cofiwch ddweud wrth fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau y bydd angen iddynt wneud cais o’r newydd am eu cyllid myfyrwyr, a hynny hefyd drwy eu cyfrif ar-lein.

  Dylech annog myfyrwyr i wneud cais cyn y dyddiad cau er mwyn sicrhau bod eu cyllid yn barod ar gyfer dechrau eu cwrs:

  • Myfyrwyr newydd – 4 Mehefin
  • Myfyrwyr parhaus– 25 Mehefin

  Gall myfyrwyr wneud cais am gyllid hyd yn oed os nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer eto ar gwrs. Dylent roi manylion y cwrs y maent yn ei ffafrio i ni a’u newid yn nes ymlaen os oes angen.

  Bydd y cyfnod i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr rhan-amser wneud cais yn agor yn yr haf.

  Pa gyllid sydd ar gael yn 2021 i 2022?

  Rhannwch ein tudalen ar gyfer ymgyrch 2021 i 2022 a’n ffilm ‘Darganfod cyllid myfyrwyr’ er mwyn rhoi gwybod i fyfyrwyr pa gyllid y gallant wneud cais amdano.

  Helpwch ni i sicrhau bod ein negeseuon ar Facebook a Twitter a’n fideos ar YouTube yn cyrraedd mwy o fyfyrwyr drwy rannu ein negeseuon!

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 3. Diweddariad pwysig – ni fydd cwsmeriaid yn gallu cysylltu â ni rhwng 4 a 7 Rhagfyr 02-12-2020

  Byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol sy’n golygu na fydd modd i gwsmeriaid gysylltu â ni rhwng 8pm nos Wener 4 Rhagfyr a bore dydd Llun 7 Rhagfyr.

  Ni fyddant chwaith yn gallu mewngofnodi i’w cyfrifon ar-lein yn ystod y cyfnod hwn, boed er mwyn gwneud cais am gyllid myfyrwyr neu er mwyn rheoli ad-daliadau eu benthyciad. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

  Os bydd myfyrwyr yn chwilio am wybodaeth gyffredinol yn ystod y cyfnod hwn, mae llawer o wybodaeth am gyllid myfyrwyr ac am ad-dalu benthyciadau myfyrwyr ar gael ar www.gov.uk/student-finance

 4. Helpu myfyrwyr i gael taliad cyntaf eu cyllid myfyrwyr 31-08-2020

  Mae’n bwysig eich bod yn helpu myfyrwyr i wybod beth y dylent ei wneud er mwyn cael taliad cyntaf eu cyllid myfyrwyr yn brydlon.

  Dylai myfyrwyr ddilyn y camau hyn i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu talu’n brydlon:

  1. Dylent sicrhau eu bod wedi cyflwyno eu cais a’u bod wedi darparu unrhyw dystiolaeth y mae arnom ei hangen. Gallant fewngofnodi i’w cyfrif ar-lein i weld a oes angen unrhyw beth arnom.
  2. Dylent wirio bod eu manylion banc yn gywir yn eu cyfrif ar-lein. Os oes angen iddynt ddiweddaru eu manylion, dylent sicrhau eu bod yn gwneud hynny o leiaf 4 diwrnod cyn dyddiad eu taliad.
  3. Dylent gofrestru ar eu cwrs. Ni allwn eu talu nes y byddwn wedi cael cadarnhad gan eu prifysgol neu’u coleg eu bod wedi cofrestru.

  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalen am daliadau neu gwyliwch ein ffilm ar YouTube ynghylch cael taliadau.

  Os yw myfyriwr wedi gwneud cais ar ôl y dyddiad cau

  Dylech ddweud wrth y myfyrwyr hynny y byddant yn dal i gael eu talu ond y gallai eu taliad cyntaf fod yn hwyr. Byddwn yn rhoi’r swm sylfaenol o gyllid iddynt fel bod ganddynt rywfaint o arian cyn gynted ag sy’n bosibl.

  Efallai y bydd eu cyllid yn cynyddu pan fyddwn wedi cael manylion gan eu rhiant/rhieni neu’u partner am eu hincwm.

  Os oes gwybodaeth i’w gweld yng nghyfrif ar-lein y myfyriwr, sy’n nodi bod y taliad wedi’i atal, mae’n bosibl ein bod yn dal i wirio ei rif Yswiriant Gwladol. Gall gymryd hyd at bythefnos i gadarnhau’r rhif Yswiriant Gwladol.

  Astudio gartref

  Oherwydd COVID-19, mae’n bosibl y bydd rhai myfyrwyr yn astudio eu cwrs ar-lein yn hytrach na thrwy fynychu dosbarthiadau ar safle prifysgol neu goleg.

  Os byddant yn astudio gartref, byddant yn dal i gael eu talu yn ôl yr arfer. Bydd angen iddynt sicrhau eu bod wedi rhoi’r manylion cywir i ni ynghylch ble y byddant yn byw yn ystod y tymor.

  Os yw eu cynlluniau wedi newid ac os byddant yn awr yn byw gartref gyda’u rhieni, bydd angen iddynt ddiweddaru eu cais yn eu cyfrif ar-lein.

  Bydd hynny’n berthnasol hefyd os oeddent i fod i astudio dramor yn ystod 2020/2021 ond y byddant yn awr yn astudio ar-lein gyda’u darparwr tramor.

  Os na fyddant yn diweddaru eu manylion, gallent gael eu gordalu a bydd angen wedyn iddynt ad-dalu unrhyw gyllid myfyrwyr ychwanegol a gawsant.

  Caniatâd i rannu

  Mae’n bosibl y bydd rhai myfyrwyr yn ei chael yn anodd ymdrin â’u cais am gyllid myfyrwyr. Dylech eu hannog i drefnu ‘caniatâd i rannu’ yn eu cyfrif.

  Gallant ein ffonio er mwyn rhoi caniatâd i ymarferydd Darparwr Addysg Uwch ffonio ar eu rhan a’u helpu i ymdrin ag unrhyw broblemau y maent yn eu cael o ran cyllid myfyrwyr.

   

  Rhannwch ein negeseuon!

 5. Helpu myfyrwyr drwy’r System Glirio 21-07-2020

  Mae’n bwysig eich bod yn helpu eich myfyrwyr i fynd drwy’r System Glirio, drwy esbonio sut y gallant drefnu eu cyllid myfyrwyr. Bydd hynny’n helpu i sicrhau eu bod yn cael eu talu mor agos ag sy’n bosibl i ddechrau eu cwrs.

  Os ydynt eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr

  Anogwch unrhyw fyfyrwyr sydd eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i’w prifysgol neu’u coleg, neu’u cwrs drwy’r System Glirio. Dylent fewngofnodi i’w cyfrif, mynd i ‘Newid eich cais’ a diweddaru eu manylion.

  Bydd angen hefyd iddynt ddiweddaru eu cyfeiriad yn ystod y tymor os yw hwnnw wedi newid.

  Os nad ydynt wedi gwneud cais am gyllid myfyrwyr eto

  Dywedwch wrthynt fod angen iddynt wneud cais yn awr! Mae ond yn cymryd rhyw 30 munud i wneud cais.

   Efallai na fydd modd iddynt gael eu cyllid myfyrwyr i gyd mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs. Byddwn yn cynnal asesiad cychwynnol fel eu bod yn cael rhywfaint o arian mor agos ag sy’n bosibl i ddechrau eu cwrs.

  Ffilm am y System Glirio

  Rydym wedi creu ffilm fer i’w rhannu ar ein gwefan a’n sianelau ar gyfryngau cymdeithasol, sy’n esbonio beth y mae angen i fyfyrwyr sy’n mynd drwy’r System Glirio neu Addasu ei wneud er mwyn trefnu eu cyllid myfyrwyr.

  COVID-19

  Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan y llywodraeth ar COVID-19, bu rhaid i ni newid y ffordd y cyflwynwn ein gwasanaethau – ond gall myfyrwyr barhau i wneud cais ar-lein am gyllid i fyfyrwyr. Gallant ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen COVID-19

 6. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr wedi pasio – beth sy’n digwydd yn awr? 01-07-2020

  Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau wneud cais am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi pasio. Fodd bynnag, canllaw yn unig yw’r dyddiad cau hwn er mwyn cael arian mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor. Gall myfyrwyr wneud cais o hyd am gyllid myfyrwyr a dylent wneud hynny cyn gynted ag sy’n bosibl.

  Mae gwneud cais yn hwyr yn arwain at 2 brif ganlyniad:

  1. Mae’n bosibl na fyddant yn cael eu harian mewn pryd ar gyfer dechrau’r tymor
  2. Mae’n bosibl na fydd y cyllid myfyrwyr cychwynnol y bydd y myfyrwyr yn ei gael yn seiliedig ar incwm eu cartref, sy’n golygu y byddant yn cael yr isafswm (ac yn cael gweddill eu harian yn ddiweddarach os ydynt yn gymwys i gael mwy).

  Gall gymryd hyd at 6 wythnos i brosesu ceisiadau. Po gyntaf y bydd myfyrwyr yn gwneud cais, cyntaf y byddant yn cael eu harian pan fydd eu cwrs yn dechrau. Gallant wneud cais yn hawdd ac yn gyflym ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Rydym yn deall bod myfyrwyr yn wynebu llawer o ansicrwydd ar hyn o bryd, ond dylent barhau i wneud cais am gyllid myfyrwyr. Gall myfyrwyr newid eu cais ar-lein os byddant yn newid eu meddwl ynghylch mynd yn ôl i astudio neu ynghylch ble y byddant yn astudio.

  Dylech annog myfyrwyr i fynd i’n sianelau ar gyfryngau cymdeithasol lle byddwn yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi gwneud cais yn hwyr.

  Facebook

  Twitter

 7. Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr ôl-raddedig! 29-06-2020

  Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am Gyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig ar gyfer 2020/2021 wedi agor erbyn hyn!

  Y ffordd hawsaf i fyfyrwyr wneud cais yw ar-lein.

  Mae’n bwysig eu bod yn gwneud cais cyn gynted ag y bo modd neu mae’n bosibl na chânt eu talu mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

  Gall myfyrwyr wneud cais am gyllid hyd yn oed os nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer eto ar gwrs. Dylent roi manylion y cwrs y maent yn ei ffafrio i ni a’u newid yn nes ymlaen os oes angen.

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Ewch i’n tudalennau i gael gwybod pwy sy’n gymwys, faint o arian y gall myfyrwyr ei gael a pha help ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anabledd.

  I gael rhagor o wybodaeth, gwyliwch ein ffilmiau sy’n esbonio Cyllid Graddau Meistr Ôl-raddedig a Benthyciadau Graddau Doethur Ôl-raddedig.

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 8. Mae’n bryd i fyfyrwyr rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr! 15-06-2020

  Mae’r cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr rhan-amser ar gyfer 2020/2021 wedi agor erbyn hyn. Mae’n gyflym ac yn hawdd gwneud cais ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylech annog eich myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

  Dylent wneud cais yn awr, hyd yn oed os nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer mewn prifysgol neu goleg – dylent nodi eu dewis cyntaf a newid y manylion yn nes ymlaen os oes angen.

  Beth am rannu ein ffilm fer ar eich sianelau ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn rhoi gwybod i’ch myfyrwyr rhan-amser pa help sydd ar gael?

  Gallant hefyd fynd i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk i gael gwybod mwy am beth y gallant ei gael a sut mae gwneud cais.

 9. Sicrhewch fod eich myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig yn barod i wneud cais ar gyfer 2020/2021 08-06-2020

  Sicrhewch fod eich myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig yn barod i wneud cais ar gyfer 2020/2021

  Mae disgwyl y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig yn agor ddiwedd mis Mehefin, felly rydym am sicrhau bod eich myfyrwyr yn barod ar gyfer yr adeg honno.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf iddynt wneud cais yw ar-lein drwy eu cyfrif cyllid myfyrwyr.

  Pan fyddant yn gwneud cais, bydd arnynt angen:

  • eich pasport
  • eich rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eich cwrs prifysgol neu goleg

  Cofrestrwch er mwyn cael ebost pan fydd y cyfnod i wneud ceisiadau’n agor

  Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021 yn agor! Ymunwch â’n rhestr bostio ac fe anfonwn ni ebost atoch pan fydd modd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr Gradd Meistr a Doethur ôl-raddedig.

  Dylech annog y myfyrwyr i ymuno hefyd er mwyn iddynt allu gwneud cais mor gynnar ag sy’n bosibl!

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Gwyliwch ein ffilmiau ynghylch Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig a Benthyciad Gradd Doethur Ôl-raddedig i gael gwybod sut y byddwn yn cyfrifo eu cyllid a sut y caiff ei dalu.

  Gallwch fynd i’n tudalennau hefyd i gael gwybod pwy all gael cyllid, faint o gyllid y gallant ei gael a pha help ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr ag anabledd.

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 10. Ymunwch am rybudd drwy e-bost pan fydd y ceisiadau’n agor! 20-05-2020

  Rydym wedi gwneud pethau’n haws i fyfyrwyr ac ymarferwyr ddarganfod pryd bydd ceisiadau israddedig, Meistr a Doethurol ôl-raddedig rhan -amser yn agor ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021!

  Trwy ymuno â’n rhestrau postio, chi fydd y cyntaf i wybod pryd y gall myfyrwyr wneud cais, mae disgwyl i geisiadau agor ar ddiwedd mis Mehefin.

  Ceisiadau israddedig rhan-amser

  Mewngofnodwch i’n rhestr bostio a byddwn yn anfon rhybudd e-bost atoch pan fydd ceisiadau israddedig rhan-amser yn agor.

  Ceisiadau Meistr a Doethurol Ôl-raddedig

  Ymunwch â’n rhestr bostio a byddwn yn anfon rhybudd e-bost atoch pan fydd ceisiadau Meistr a Doethurol ôl-raddedig yn agor.

  Dylech annog myfyrwyr i ymuno â’n rhestrau postio er mwyn iddynt allu gwneud cais am gyllid i fyfyrwyr cyn gynted â phosibl!

  Dilynwch ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn peidio â cholli unrhyw ddiweddariadau pwysig.

 11. Mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol 08-04-2020

  Yn dilyn cau dros dro i helpu staff i addasu i ffordd newydd o weithio, mae ein canolfannau cyswllt wedi ailagor yn rhannol. Ond oherwydd bod gennym lai o staff ar gael, rydym yn disgwyl y bydd ein llinellau ffôn fod yn brysur iawn. Byddwn yn parhau i weithio i adfer mwy o ein gwasanaethau dros yr wythnosau nesaf.

  Ar hyn o bryd rydym yn blaenoriaethu achosion cyllid myfyrwyr brys. Dylai myfyrwyr ffonio am faterion brys yn unig. Ni ddylent ffonio am ymholiadau cyffredinol.

  Cyn i fyfyrwyr ffonio, dylent ddarllen ein cwestiynau cyffredinol am myfyrwyr arfaethedig, myfyrwyr presennol a chwsmeriaid ad-dalu. Gallant hefyd gysylltu â ni ar Twitter a Facebook.

  Gall myfyrwyr fynd i ein tudalen gyswllt i gael gwybodaeth am rhifau ffôn ac amseroedd agor.

  Gall myfyrwyr israddedig newydd a sy’n dychwelyd barhau i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr. Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw trwy eu cyfrif ar-lein.

  Rydym yn prosesu taliadau Benthyciad Cynhaliaeth a Benthyciad Ffioeddd Dysgu am myfyrwyr presennol fel arfer. Os ydyn yn disgwyl taliad, dylent wirio eu amserlen talu yn eu cyfrif ar-lein.

  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Rydyn ni'n gobeithio bod chi'n deall y rhesymau am y newidiadau hyn a pham roedden nhw'n bwysig.

 12. Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!! 09-03-2020

  Mae’n bryd i fyfyrwyr wneud cais am gyllid myfyrwyr!

  Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser wedi agor. Y ffordd hawsaf i fyfyrwyr wneud cais yw ar-lein drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

   

  Dylech annog myfyrwyr i wneud cais cyn y dyddiad cau er mwyn gwneud yn siŵr bod eu cyllid ar gael ar gyfer dechrau eu cwrs:

  • Myfyrwyr newydd – 15 Mai
  • Myfyrwyr sy’n dychwelyd – 12 Mehefin

  Gall myfyrwyr wneud cais am gyllid hyd yn oed os nad oes ganddynt le wedi’i gadarnhau eto ar gwrs. Dylent roi manylion y cwrs y maent yn ei ffafrio i ni a’u newid yn nes ymlaen os oes angen.

  Pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Rhannwch ein tudalen sy’n crynhoi’r wybodaeth ar gyfer 2020/2021 a’n ffilm sy’n egluro cyllid myfyrwyr er mwyn rhoi gwybod i fyfyrwyr pa gyllid y gallant wneud cais amdano.

  Cofiwch rannu ein negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol

  Helpwch ni i sicrhau bod myfyrwyr yn gweld ein negeseuon Facebook a Twitter drwy eu rhannu!

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 13. Paratowch eich myfyrwyr ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr 24-02-2020

  Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor ddiwedd mis Mawrth, ac rydym am wneud yn siŵr bod eich myfyrwyr yn gwybod beth mae angen ei wneud er mwyn gwneud cais!

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein drwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

  Wrth wneud cais, bydd arnynt angen:

  • eu pasbort
  • eu rhif Yswiriant Gwladol
  • manylion eu cwrs yn y brifysgol neu’r coleg.

  Os nad oes ganddynt le wedi’i gadarnhau eto ar gwrs, dylent roi manylion eu dewis cyntaf i ni. Gallant newid y manylion yn nes ymlaen os oes angen!

  Cael gwybod pa gyllid sydd ar gael yn 2020/2021

  Darllenwch ein tudalen sy’n crynhoi’r wybodaeth ar gyfer 2020/2021 neu gwyliwch ein ffilm sy’n egluro cyllid myfyrwyr i gael gwybod pa gyllid y gall myfyrwyr wneud cais amdano. Sicrhewch hefyd fod eich prifysgol neu’ch coleg wedi rhannu ein negeseuon ar Facebook a Twitter, oherwydd gallent helpu i ateb cwestiynau eich myfyrwyr.

  Cofiwch gofrestru i gael neges pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor!

  Gallwch gofrestru i fod ar ein rhestr bostio a byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd yn bryd i’ch myfyrwyr wneud cais!

  Cofrestrwch yn awr er mwyn i chi allu eu helpu i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl.

   

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 14. Helpwch eich myfyrwyr i baratoi ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr! 05-02-2020

  Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer cael ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor ddiwedd mis Mawrth!

  Rydym wedi creu pecyn cymorth i’ch helpu i baratoi eich myfyrwyr ar gyfer gwneud cais am gyllid myfyrwyr. Byddwch yn gallu ymgorffori cynnwys y pecyn cymorth ar eich sianelau chi.

  Mae’r pecyn cymorth ar gael i’w lawrlwytho’n awr o adran ‘Adnoddau’ gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i Ymarferwyr. Mae’r pecyn cymorth yn cynnwys:

  • ein ffilm sy’n egluro cyllid myfyrwyr
  • negeseuon allweddol i’w defnyddio ar eich sianelau ar gyfryngau cymdeithasol
  • botwm sy’n cyfeirio myfyrwyr at ein rhestr bostio

   

  Cofiwch gofrestru i gael neges pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau’n agor!

  Dylech annog myfyrwyr i gofrestru i gael ebost pan fydd y cyfnod ar gyfer cael ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor! Gallant wneud hynny ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

  Twitter - @SF_Wales

  Facebook - @SFWales

  YouTube -  Cyllid Myfyrwyr Cymru | Student Finance Wales

 15. Cofrestrwch i gael ebost pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor 23-01-2020

  Rydym wedi ei gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig llawn-amser yn agor!

  Gall myfyrwyr ac ymarferwyr gofrestru’n awr i fod ar ein rhestr bostio a byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau yn agor. Mae disgwyl i hynny ddigwydd ddiwedd mis Mawrth.

  Dilynwch ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol fel na fyddwch yn colli unrhyw ddiweddariadau pwysig!

 16. Mae’r broses ar gyfer gwneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl wedi newid – cael gwybod mwy 23-09-2019

  Os oes unrhyw rai o’ch myfyrwyr yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn 2019/20, mae’n bosibl hefyd y gallent gael cymorth ychwanegol ar ffurf Lwfansau Myfyrwyr Anabl.

  Mae’n bwysig gwybod bod y broses ar gyfer gwneud cais wedi newid yn ddiweddar, ac erbyn hyn gall myfyrwyr newydd wneud cais ar-lein am eu Lwfansau Myfyrwyr Anabl. 

  Gall y broses o wneud cais gymryd hyd at 14 wythnos, felly mae’n bwysig bod myfyrwyr yn gwneud cais yn gynnar er mwyn sicrhau bod y cymorth ar gael iddynt erbyn i’w cwrs ddechrau.

  Grantiau yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl i helpu i dalu’r costau hanfodol ychwanegol a allai fod gan fyfyriwr o ganlyniad uniongyrchol i anabledd, anhwylder iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol megis dyslecsia.

  Nid yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn dibynnu ar incwm eu cartref, ond maent yn dibynnu ar eu hanghenion unigol. Fel rheol, nid oes angen eu had-dalu.  Rhowch wybod i’ch myfyrwyr ei bod yn hawdd gwneud cais ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Mae’n bwysig eu bod yn darparu unrhyw dystiolaeth y byddwn yn gofyn amdani wrth iddynt wneud cais. Os na fyddant yn gwneud hynny, gallai olygu eu bod yn cael eu harian yn hwyrach na’r disgwyl.

  I gael rhagor o wybodaeth am Lwfansau Myfyrwyr Anabl a sut mae gwneud cais amdanynt, cyfeiriwch eich myfyrwyr at ein rhestr chwarae ar YouTube

 17. Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar gyfer gradd Doethur ôl-raddedig wedi cychwyn! 24-06-2019

  Gall myfyrwyr sy’n astudio cwrs Doethur yn 2019-2020 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr yn awr!

  Mae modd gwneud cais yn hawdd ac yn hwylus ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk 

  Beth sydd ar gael?

  Gall myfyrwyr cymwys gael benthyciad o hyd at £25,700 yn ystod eu cwrs Doethur ôl-raddedig. Mae cymorth ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr sydd ag anabledd.

  Adnoddau

  Gall myfyrwyr wylio ein ffilm fer sy’n esbonio pa gyllid myfyrwyr allai fod ar gael iddynt.

  Rydym ar gael ar ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol i ateb unrhyw gwestiynau am gyllid myfyrwyr:

 18. Cyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig: y cyfnod ar gyfer gwneud cais ar gyfer 2019/20 wedi cychwyn ! 26-06-2019

  Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr wedi cychwyn ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig ym mlwyddyn academaidd 2019/20!

  Beth sydd ar gael?

  Mae yna newidiadau mawr eleni ar gyfer myfyrwyr sy’n gwneud cais am gyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig.

  O’r blaen, byddai myfyrwyr yn gwneud cais am fenthyciad o hyd at £13,000. Yn awr, gallant wneud cais am gyfuniad o fenthyciad a grant, sy’n werth hyd at £17,000, i’w helpu i dalu eu ffïoedd dysgu a’u costau byw.

  Gall pob myfyriwr gael grant o £1,000 o leiaf. Yn dibynnu ar incwm eu cartref, gallent gael hyd at £6,885. Bydd gweddill y £17,000 yn fenthyciad.

  Mae hynny’n golygu y gofynnir i rieni a phartneriaid myfyrwyr gefnogi ceisiadau am gyllid i fyfyrwyr ôl-raddedig am y tro cyntaf. I wneud hynny, bydd angen i’r myfyriwr argraffu’r Ffurflen Asesiad o Amgylchiadau Ariannol, o’i gyfrif ar-lein.

  Rhannu’r neges

  Dylech annog myfyrwyr i wneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu harian mewn pryd ar gyfer dechrau’r cwrs. Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer mewn prifysgol – gallant ddefnyddio’r cwrs y maent yn ei ffafrio, a newid y manylion yn nes ymlaen os oes angen.

  Rydym wedi creu rhestr o 3 ffilm newydd sy’n rhoi i fyfyrwyr yr holl wybodaeth y bydd arnynt ei hangen er mwyn gwneud cais mewn pryd ac yn hyderus. Gallwch rannu’r ffilmiau hyn ar eich sianelau ar gyfryngau cymdeithasol, neu hyd yn oed eu gosod ar eich gwefan.

 19. Mae’n bryd i fyfyrwyr rhan-amser ymgeisio am eu cyllid! 10-06-2019

  Mae ceisiadau cyllid i fyfyrwyr rhan-amser ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 ar agor.

  Dylai myfyrwyr ymgeisio nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Adnoddau y gallwch eu rhannu gyda myfyrwyr!

  Rydym ar gael ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 5pm ac ar ddydd Sadwrn o 9am i 4pm i ateb unrhyw gwestiwn am gyllid i fyfyrwyr:

 20. Mae amser o hyd i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr! 28-05-2019

  Mae’r dyddiad cau i fyfyrwyr israddedig amser llawn gael eu harian mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs wedi mynd heibio, ond nid yw’n rhy hwyr i wneud cais!

  Gallan nhw orfod talu am ddeunyddiau eu cwrs neu lety eu hunain os na chânt eu cyllid i fyfyrwyr mewn pryd, felly mae’n bwysig iawn gwneud cais cyn gynted â phosibl. Os gwnânt gais yn awr, fe wnawn ni ein gorau i wneud yn siŵr eu bod o leiaf yn cael rhywfaint o arian yn barod i ddechrau eu hastudiaethau.

  Nid oes angen iddynt gael lle wedi’i gadarnhau mewn prifysgol neu goleg – dylent wneud cais nawr a newid y manylion yn nes ymlaen os bydd angen. Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud hyn yw trwy wneud cais ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Ac os ydyn nhw eisoes wedi dechrau eu cais, anogwch nhw i gofnodi’n ôl i mewn i’w cyfrif cyllid i fyfyrwyr a’i orffen yn awr.

  Os ydych chi eisoes wedi dechrau eich cais, dylech gofnodi’n ôl i mewn i’ch cyfrif cyllid i fyfyrwyr a’i orffen yn awr.

  Mae gennym ddigon o wybodaeth am bopeth y mae angen iddynt ei gwybod ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru – felly anogwch eich myfyrwyr i gael golwg a gwneud cais yn awr!

 21. Helpwch i baratoi myfyrwyr sy’n ystyried astudio’n rhan-amser yn 2019/20! 16-04-2019

  Mae bron yn bryd i fyfyrwyr sy’n ystyried astudio’n rhan-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr!

  Rydym wedi creu tudalen adnoddau ddefnyddiol sy’n cynnwys crynodeb o’r cyllid myfyrwyr a allai fod ar gael iddynt. Ceir gwybodaeth am fenthyciadau a grantiau sydd ar gael i helpu gyda ffïoedd dysgu a chostau byw tra byddant yn astudio. Ceir gwybodaeth hefyd am y cymorth ychwanegol sydd ar gael i’r sawl sydd ag anabledd neu sydd â phlentyn neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt yn ariannol.

  Cofiwch gyfeirio eich myfyrwyr at ein gwybodaeth fel y gallant gael gwybod mwy am yr hyn sydd ar gael iddynt ac ystyried a yw astudio’n rhan-amser yn addas iddyn nhw!

  Cofiwch ein bod ar gael ar ein holl sianelau ar gyfryngau cymdeithasol os oes gan eich myfyrwyr unrhyw gwestiynau ynghylch gwneud cais am gyllid myfyrwyr! Rydym ar-lein o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 9am a 4pm.

  Gallant:

 22. Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyllid i fyfyrwyr israddedig llawn-amser yn nesáu’n gyflym! 16-04-2019

  Ydych chi’n gwybod pa mor agos yw’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr?

  Ond yn bwysicach na dim, yw eich myfyrwyr yn gwybod?

  Mae’r broses o wneud cais am gyllid wedi hen ddechrau ar gyfer myfyrwyr israddedig llawn-amser, a dylai eich myfyrwyr fod yn gwneud cais yn awr!

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am gyllid myfyrwyr yw 10 Mai 2019. Os byddant yn gwneud cais ar ôl y dyddiad cau, mae’n bosibl na fyddant yn cael eu harian mewn pryd erbyn dechrau eu cwrs.

  Dylai myfyrwyr nad oes lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer mewn prifysgol neu goleg wneud cais yn awr hefyd. Gallant ddefnyddio’r cwrs y maent yn ei ffafrio a’i newid yn nes ymlaen ar-lein os oes angen.

  Gallant wneud cais ar-lein yn awr ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

 23. Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr! 11-03-2019

  Dylai myfyrwyr sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol neu goleg yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr yn awr! Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein.

  Mae’n bwysig eu bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau y byddant yn cael eu harian yn brydlon erbyn dechrau eu cwrs.

  Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eu cyfer mewn prifysgol neu goleg cyn iddynt wneud cais – dylent ddefnyddio’r cwrs y maent yn ei ffafrio a’i newid yn nes ymlaen os oes angen.

  Dylech annog eich myfyrwyr i fynd i’n gwefan – mae digon o wybodaeth yno iddynt am bopeth, o faint o arian y gallant ei gael i sut y dylent wneud cais a sut y byddant yn ad-dalu’r arian. Mae yno restr chwarae YouTube hefyd sy’n esbonio popeth y mae angen iddynt ei wybod am gyllid myfyrwyr, o ddechrau’r daith i’w diwedd.

  Yn ogystal, mae gennym ystod o adnoddau i’ch helpu i esbonio cyllid myfyrwyr i’ch myfyrwyr a’u rhieni.

  A chofiwch, mae’n bosibl o hyd i chi archebu copïau am ddim o’n canllawiau cyflym sydd wedi’u hargraffu, er mwyn eu rhannu â’ch myfyrwyr a’u rhieni.

  Cofiwch ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a gwylio ein ffilmiau ar YouTube i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf.

 24. CMC 2019/20 – mae ein canllawiau cyflym wedi’u hargraffu ar gael i’w harchebu nawr! 04-02-2019

  Helpwch eich myfyrwyr i baratoi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 gyda’n canllawiau cyflym newydd eu hargraffu .

  Mae ein canllawiau defnyddiol, sy’n cwmpasu popeth o’r broses ymgeisio i sut a phryd byddan nhw’n ad-dalu, yn darparu gwybodaeth fanwl am becyn cyllid i fyfyrwyr 2019/20. Gellir rhannu’r rhain gyda darpar fyfyrwyr a’u rhieni mewn unrhyw ddiwrnod agored neu ddigwyddiad.

  • Mae Ffeithiau a ffigurau allweddol yn rhoi gwybodaeth fanwl am y swm y gall myfyrwyr cyllid i fyfyrwyr ei gael.
  • MaeSut i wneud cais ac ad-dalu yn becyn deuol defnyddiol sy’n esbonio sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr a sut a phryd i ad-dalu.
  • MaeEsbonio cyllid i fyfyrwyr i rieni yn esbonio’r hyn y gall myfyrwyr ei gael, sut mae gwneud cais ac ad-dalu a beth allwch chi ei wneud i gefnogi eu cais.
  • EsboniaLwfansau i Fyfyrwyr Anabl y cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, sy’n cynnwys cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol fel dyslecsia.
  • Mae’rGrant i Blant ac Oedolion Dibynnol yn esbonio’r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt.

  Cyflwynwch eich archeb ac fe anfonwn ninnau’r canllawiau cyflym dwyieithog i’ch ysgol, coleg neu brifysgol yn rhad ac am ddim.

  Gallant gymryd hyd at bythefnos i’w danfon, ac roedden nhw mor boblogaidd llynedd, aeth y stoc i gyd. Felly am beth ydych chi’n aros? Manteisiwch ac archebwch eich canllawiau cyflym heddiw!

  Byddwn yn ychwanegu rhagor o adnoddau a gwybodaeth at yr adran adnoddau adran adnoddau dros yr wythnosau nesaf, felly dewch yn ôl yn fuan i edrych</p

 25. Helpu myfyrwyr i gael eu taliad cyllid myfyrwyr cyntaf! 06-09-2018

  Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn gwybod yn union beth i'w wneud a chael yr holl gymorth sydd ei angen arnynt i sicrhau eu bod yn cael eu taliad cyllid myfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

  Mae pob Benthyciad Cynnal a Grantiau Dysgu Llywodraeth Cymru yn cael eu talu'n uniongyrchol i gyfrif banc y myfyriwr - ond bydd angen iddynt gofrestru yn eu prifysgol neu goleg yn gyntaf. Byddwn yn talu unrhyw Fenthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i'w prifysgol neu goleg unwaith y byddant yn cofrestru.

  Gwyliwch a rhannu ein rhestr chwarae, ‘Cael eich Talu’ sy’n esbonio sut caiff myfyrwyr eu talu.

  Helpwch gadw myfyrwyr yn ddiogel ar-lein

  Yn ystod dyddiadau talu, mae twyllwyr yn aml yn targedu myfyrwyr trwy we-rwydo, sydd wedi'i ddylunio twyllo hwy i roi eu manylion personol a gall hyn arwain at arian yn cael ei gymryd.

  Rydym wedi creu ffilm 'Gwe rwydo' fel rhan o'n rhestr chwarae 'Cael eich talu' i chi i’w rhannu ar eich gwefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol i helpu eich myfyrwyr i aros yn ddiogel ar-lein.

 26. Pam fod llai o Fenthyciad Cynnal ar gyfer myfyrwyr blwyddyn olaf 30-08-2018

  Efallai bydd myfyrwyr ym mlwyddyn olaf eu cwrs yn sylwi eu bod yn cael llai o gymorth tuag at eu costau byw na'r blynyddoedd eraill.

  Mae hyn oherwydd bod eu benthyciad cynnal ond yn talu fyny hyd at ddiwrnod olaf eu cwrs. Mewn blynyddoedd cynharach eu cwrs, byddant wedi cael cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn lawn, yn cynnwys gwyliau'r haf.

  Mwy o wybodaeth

  Os oes gan eich myfyrwyr unrhyw gwestiynau am gyllid myfyriwr, pam na wnewch chi eu hannog i ofyn un o'n harbenigwyr am gymorth? Medrant:

 27. Helpwch gefnogi myfyrwyr sy'n mynd trwy Glirio 16-08-2018

  Helpwch eich myfyrwyr i fynd trwy Glirio neu Addasu trwy esbonio'r hyn y mae angen iddynt ei wneud i ddatrys eu cyllid myfyrwyr a chael eich talu mewn pryd ar gyfer cychwyn eu cwrs.

  Os maent eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr

  Mae angen iddynt roi gwybod i ni cyn gynted ā phosibl o unrhyw newidiadau i'w manylion prifysgol, coleg neu gwrs. Dylent fewngofnodi i'w cyfrif ewch i 'Newid eich cais' a diweddaru eu manylion.

  Bydd angen iddynt hefyd ddiweddaru eu cyfeiriad amser tymor os yw hyn wedi newid.

  Os nad ydynt wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr

  Gadewch iddyn nhw wybod bod angen iddynt wneud cais nawr

  Efallai na fyddant yn cael eu cyllid myfyriwr cyfan mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs. Byddwn yn gwneud asesiad cychwynnol fel eu bod yn cael rhywfaint o arian mor agos â phosibl ar ddechrau eu cwrs.

  Ffilm clirio

  Rydym wedi creu ffilm fer i'w rhannu ar eich gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol sy'n esbonio beth mae angen i fyfyrwyr sy'n mynd trwy Glirio neu Addasu ei wneud i ddatrys eu cyllid myfyrwyr.

 28. Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2019/20 05-07-2018

  Datganiad Ysgrifenedig gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

  02 July 2018

  Bydd gwladolion yr UE sy’n bwriadu astudio yng Nghymru am y flwyddyn academaidd 2019/20 yn gymwys i dalu’r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant hefyd yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru – yn amodol ar y meini prawf sydd eisoes yn eu lle o ran cymhwystra.

  Mae hyn yn barhad o’r polisi presennol a bydd myfyrwyr yn parhau i dderbyn cymorth nes y byddant yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys amdano. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu (ar gyfer y rheiny sy'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd am dair blynedd), benthyciadau a grantiau cynnal (yn gyfyngedig i'r rhai sy'n byw yn y DU am dair blynedd o leiaf), a rhai grantiau a lwfansau eraill.

  Nid yw’r rheolau sy'n berthnasol i wladolion yr UE sydd wedi gwneud cais am le mewn prifysgol ym mlwyddyn academaidd 2018/19 i astudio cwrs sy'n denu cymorth i fyfyrwyr wedi newid. Bydd CMC yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf presennol, a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu’n gymwys i gael grantiau a/neu fenthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedyn yn gymwys drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw.

  Dylai myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd ymgynghori â swyddog cyllid myfyrwyr eu prifysgol neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru i gael gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 29. Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig newydd 25-06-2018

  Gall myfyrwyr yng Nghymru sy’n dechrau cwrs Doethurol ôl-raddedig o 1 Awst 2018 geisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig nawr! Gall myfyrwyr cymwys fenthyg fyny hyd at £25,000 tuag at eu cwrs a chostau byw wrth astudio.

  Mae’n gyflym ac yn hawdd i geisio ar-lein drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

   Dylai myfyrwyr geisio mor gynted ag sy’n bosibl i sicrhau bod eu harian yn barod am ddechrau eu cwrs.

   

  Darganfod mwy

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau i’ch helpu chi i roi gwybodaeth i fyfyrwyr am yr hyn medrant ei gael, sut maent yn ceisio a pha dystiolaeth sydd eu hangen arnynt i gwblhau eu cais.

   

  Mae hyn yn cynnwys tair ffilm sydd ar gael mewn rhestr chwarae i chi i’w rhannu ar eich sianeli cyfrwng cymdeithasol neu eu mewnosod ar eich gwefan.

 30. Mae ceisiadau benthyciadau CMC rhan-amser nawr ar agor! 11-06-2018

  Gall myfyrwyr sy'n ystyried dechrau cwrs rhan-amser eleni ymgeisio i Gyllid Myfyrwyr Cymru am gyllid i fyfyrwyr nawr.

  Bydd myfyrwyr newydd cymwys yn cael mwy o help gyda’u costau byw o 1 Awst 2018. Yn ogystal â Benthyciadau Ffioedd Dysgu, gallant nawr ymgeisio am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynhaliaeth.

  Gall myfyrwyr rhan-amser sy'n parhau a ddechreuodd gwrs ar neu wedi 1 Medi 2014 hefyd nawr ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

  Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Dylai myfyrwyr sy’n parhau a dechreuodd eu cwrs cyn 1 Medi 2014 dylech ymgeisio ar bapur o ddechrau Gorffennaf.

  Am ragor o wybodaeth

  I’ch helpu i esbonio beth all myfyrwyr rhan-amser ei gael a sut i ymgeisio, mae gennym amrywiaeth o adnoddau, yn cynnwys prif ganllawiau, ffilmiau a chanllawiau cyflym, sydd ar gael yn yr adran adnoddau

 31. Canllawiau cyflym SFW newydd ar gael nawr i fyfyrwyr rhan-amser - archebwch nawr! 15-05-2018

  Ewch ati i helpu myfyrwyr sy’n meddwl am astudio’n rhan-amser i fod yn barod ar gyfer ceisio am gyllid myfyriwr gyda’n canllawiau cyflym argraffedig rhad ac am ddim newydd.

  Mae ‘Sut mae ceisio am gyllid myfyriwr ar gyfer cyrsiau rhad ac am ddim’ a ‘Beth, pryd a sut mae ad-dalu ar gyfer myfyrwyr rhan-amser’ ar gael i’w harchebu nawr!

  Mae’r canllawiau cyflym yma yn rhoi gwybodaeth lefel -uchel ar sut mae myfyrwyr rhan-amser yn ceisio am gyllid myfyriwr a sut byddant yn ad-dalu.

  A gallwch barhau i archebu ein canllaw cyflym ‘Ffeithiau a ffigyrau allweddol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser’ sy’n cynnwys faint o gymorth gall myfyrwyr rhan-amser cael gyda’u ffioedd dysgu a chostau byw, yn ogystal â pha gymorth ychwanegol medrant gael os oes ganddynt anabledd.

  Mae ein canllawiau cyflym yn berffaith ar gyfer eu rhannu gyda myfyrwyr arfaethedig mewn unrhyw ddigwyddiad neu drafodaethau am gyllid myfyriwr.

  Gall gymryd fyny hyd ar ddwy wythnos i’ch canllawiau cyflym eich cyrraedd gan eu bod yn aml yn mynd allan o stoc, felly sicrhewch eich bod yn archebu eich copïau nawr!

 32. Mae ceisiadau Benthyciad Meistr Ôl-raddedig ar gyfer ar gyfer 2018/19 ar agor! 14-05-2018

  Gall myfyrwyr yng Nghymru sy’n dechrau cwrs meistr ôl-raddedig yn 2018/19 nawr geisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig.

  Medrant gael fyny hyd at £13,000 i helpu tuag at eu cwrs a chostau byw.

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ar-lein yw drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Anogwch hwy i geisio mor gynted ag sy’n bosib i wneud yn sicr eu bod yn cael eu harian mewn amser i ddechrau eu cwrs. Nid oes angen iddynt gael lle wedi ei gadarnhau mewn prifysgol ¬- dylent ddefnyddio eu dewis dewisedig o gwrs ac yn syml newid hyn yn hwyrach os oes angen.

  Darganfod mwy

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau i’ch helpu chi i roi gwybodaeth i fyfyrwyr am yr hyn y gallant eu cael, sut mae ceisio a pha dystiolaeth sydd ei angen arnynt i gwblhau eu cais.

  Mae hyn yn cynnwys tair ffilm sydd ar gael mewn rhestr chwarae i chi i’w rannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol neu fewnosod ar eich gwefan.

 33. Beth yw barn y myfyrwyr am y pecyn cyllid myfyriwr newydd 19-04-2018

  Ar gyfer ein ffilm ddiweddaraf, fe siaradom gyda myfyrwyr yng Nghymru i gael gwybod eu barn am y pecyn cyllid myfyrwyr newydd.

  Buom yn sgwrsio gyda nhw yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn dilyn cyflwyniad ar pa gymorth ariannol y gallent ei gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

  Gyda’r rhan fwyaf o fyfyrwyr newydd yn 2018/19 yn gallu cael help tuag at eu costau byw yn gyfartal i’r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn ogystal â chefnogaeth i dalu cost lawn eu ffioedd, roeddem eisiau gwybod beth allai ei olygu iddyn nhw.

  Mae’r ffilm yn rhoi trosolwg gwych o'r pecyn cyllid myfyrwyr newydd, yn ogystal â helpu disodli rhai mythau a ffeithiau ynglŷn â chyllid myfyrwyr – felly cofiwch wylio a’i rhannu ar eich ffrydiau cyfryngau cymdeithasol!

  Gallwch gael gwybod mwy am y pecyn cyllid myfyrwyr newydd ar gyfer 2018/19 ar ein gwefan i ymarferwyr

  Ac i gael y newyddion a diweddariadau i’r funud, cofiwch ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a thanysgrifio i ni ar YouTube

 34. Mae’n amser ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr! 18-04-2018

  Dylai myfyrwyr sy'n ymgeisio ar gyfer prifysgol neu goleg yn 2018/19 ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr nawr. Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Mae’n bwysig eu bod yn ymgeisio cyn gynted â phosibl i wneud yn siŵr eu bod yn cael eu harian mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

  Does dim angen lle wedi ei gadarnhau yn y brifysgol neu’r coleg arnynt i wneud cais – defnyddiwch eu dewis cyntaf o gwrs a’i newid yn hwyrach os oes angen.

  Anogwch eich myfyrwyr i fynd i'n gwefan – mae digonedd o wybodaeth yno yn trafod popeth o beth allant ei gael a sut i ymgeisio ac ad-dalu. Mae yna hefyd restr chwarae YouTube yn esbonio popeth maent angen ei wybod am y daith cyllid i fyfyrwyr o'r dechrau i’r diwedd.

  Hefyd mae gennym ddetholiad o adnoddau ar ein gwefan i ymarferwyr i’ch helpu i esbonio cyllid i fyfyrwyr i’ch myfyrwyr a’u rhieni, gan gynnwys:

  • dalenni ffeithiau i'w lawrlwytho yn trafod y pecyn cyllid i fyfyrwyr,
  • prif ganllawiau manwl yn rhoi gwybodaeth fanwl,
  • cyflwyniadau parod i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu mewn digwyddiadau eraill, a
  • ffilmiau i chi eu rhannu ar eich gwefan neu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

  A pheidiwch ag anghofio, byddwch yn dal i allu archebu copïau am ddim o'n canllawiau cyflym wedi eu hargraffu i’w rhannu gyda’ch myfyrwyr a’u rhieni.

  Cofiwch ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube i gael newyddion a diweddariadau i’r funud.

 35. Facebook C&A - annog eich myfyrwyr i ymuno yn y drafodaeth! 26-03-2018

  Bydd ein harbenigwyr yn ateb cwestiynau o 1-4pm ar ddydd Iau 29 Mawrth gan eich myfyrwyr a’u rhieni am yr holl bethau yn ymwneud â chyllid myfyriwr.

  Felly pa un ai a ydych chi am wybod pa dystiolaeth mae angen iddynt anfon, pryd fyddan nhw’n cael eu harian neu sut maent yn talu eu ffioedd dysgu, rydym yma i’ch helpu.

  Rydym yn ymwybodol pa mor bwysig ydyw i’ch myfyrwyr gael y wybodaeth sydd eu hangen arnynt am y newidiadau i gyllid myfyriwr eleni - ewch ati i annog hwy i’n hoffi ni ar Facebook ac ymunwch yn ein trafodaeth!

  A pheidiwch ag anghofio - dylai hwy geisio am eu cyllid myfyriwr erbyn 11 Mai i sicrhau bod ganddynt arian mewn amser ar gyfer dechrau eu cwrs.

  Hoffwch ni ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube i gael newyddion a diweddariadau i’r funud.

 36. Helpu myfyrwyr mewn caledi ariannol 09-03-2018

  Os oes gennych fyfyriwr sydd mewn caledi ariannol oherwydd ei bod wedi derbyn gormod o fenthyciad neu grant ac mae ei gyllid myfyriwr wedi ei leihau, dylid chwilio am gymorth mor gynted ag sy’n bosibl.

  Efallai y byddwn yn gallu dod o hyd i ffordd fwy fforddiadwy iddynt dalu’n ôl y swm y cawsant eu gordalu.

  Os mae myfyriwr yn dweud wrthych ei bod mewn caledi ariannol dylech lwytho i lawr y ‘Ffurflen Cadarnhad Caledi Ariannol’ a’i helpu i’w llenwi. Bydd angen iddynt gwblhau a’i dychwelyd mor gynted ag sy’n bosibl i’r cyfeiriad ar y ffurflen. Bydd angen iddynt anfon peth dogfennau gyda’r ffurflen, yn cynnwys cyfriflenni ar gyfer ei holl gyfrifon banc.

  Edrychwn ar bob cais ar sail unigol.

  Rydym yn deall y gall hyn fod yn gyfnod anodd i fyfyrwyr. Rydym am iddynt fod yn dawel eu meddwl y byddwn yn ceisio edrych ar eu cais am galedi o fewn 2-3 wythnos.

  Os mae angen unrhyw gyngor diduedd arnynt, dylent ymweld â www.citizensadvice.org.uk/debt-and-money

 37. SFW 2018/19 - gwybodaeth ac adnoddau newydd ar gael ar safle ymarferwr nawr! 16-01-2018

  Rydym wedi diweddaru ein gwefan ymarferwr gyda gwybodaeth yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am y pecyn cyllid myfyriwr newydd ar gyfer 2018/19.

  Rydym wedi newid ein dull eleni i gynnwys mwy o wybodaeth nag erioed o’r blaen. Peidiwch â phoeni, mae popeth sydd ei angen arnoch dal yno - rydym ond wedi ei wneud yn rhwyddach i’w ddarganfod! Mae tudalennau manwl yn cynnwys popeth o’r hyn y gall myfyriwr ei gael, sut maent yn ceisio, pa dystiolaeth mae angen iddynt ei anfon a sut maent yn ad-dalu. Mae hefyd gennym:

  • taflenni ffaith i’w llwytho i lawr yn cynnwys y pecyn cyllid myfyriwr, a
  • ffilmiau i chi eu rhannu ar eich gwefan neu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Byddwch yn darganfod y cyfan yma yn yr adran adnoddau o’n gwefan.

  A pheidiwch ag anghofio, gallwch dal archebu copïau o’n canllawiau cyflym argraffedig rhad ac am ddim i’w dosbarthu mewn unrhyw drafodaeth neu ddigwyddiadau a drefnir.

  Gall eich myfyrwyr ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk uk i ddarganfod mwy am gyllid myfyriwr - ac annog hwy i gadw llygad gan y byddwn yn ychwanegu mwy o wybodaeth iddynt cyn hir.

 38. Adnoddau CMC newydd ar gyfer 2018/19 ar gael nawr! 11-12-2017

  Chwilio am wybodaeth cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19? Mae ein hystod o adnoddau diweddaraf ar gael ar-lein nawr.

  Rydym wedi cynhyrchu dwy daflen ffaith ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rheiny sy’n parhau yn dangos faint o gyllid myfyriwr gallant ei gael yn 2018/19 wedi ei seilio ar incwm eu cartref a ble maent yn byw tra eu bod yn astudio.

  Mae ein rhestr chwarae YouTube yn dangos cyfres o ffilmiau byr sy’n cynnwys popeth o geisio am gyllid myfyriwr i ad-dalu. Gall hyn cael ei rhannu’n hawdd ar eich gwefan neu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Ac oherwydd galw mawr, rydym yn ail-argraffu ein canllawiau cyflym argraffedig poblogaidd rhad ac am ddim i chi archebu a rhannu gyda’ch darpar fyfyrwyr a’u rhieni yn eich diwrnodau agored neu unrhyw ddigwyddiadau eraill y byddwch yn eu trefnu.

  Byddwn yn ychwanegu mwy o adnoddau cyn hir, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ddalen nodi ein gwefan.

 39. SFW 2018/19 - mae ein canllawiau printiedig cyflym rhad poblogaidd ar gael i’w harchebu o flaen llaw nawr! 13-11-2017

  Mae ein canllawiau cyflym printiedig yn eu hôl i helpu eich myfyrwyr i baratoi ar gyfer 2018/19!

  Yn cynnwys popeth o’r broses cais i sut a phryd byddant yn ad-dalu, mae ein canllawiau defnyddiol yn rhoi gwybodaeth lefel-uchel ar becyn cyllid myfyriwr 2018/19 , gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer rhannu gyda darpar fyfyrwyr a’u rhieni ar unrhyw ddiwrnod agored neu ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu.

  • Ffeithiau a ffigyrau allweddol yn rhoi gwybodaeth fanwl am y swm o gyllid myfyriwr sydd ar gael iddynt.
  • Sut mae ceisio ac ad-dalu yn becyn dwbl sy’n esbonio sut mae ceisio am gyllid myfyriwr a sut a phryd mae ad-dalu.
  • Cyllid myfyriwr wedi ei esbonio ar gyfer rhieni yn esbonio beth gall myfyrwyr dderbyn a sut maent yn gwneud cais ac yn ad-dalu.
  • Lwfansau Myfyrwyr Anabl Anabl yn esbonio am y cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir dymor, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia neu ddyspracsia.
  • Dibynyddion yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt.

  Byddwn yn cyflwyno canllawiau cyflym dwyieithog i’ch ysgol, coleg neu brifysgol yn rhad ac am ddim.

  Gall hyn gymryd hyd at ddwy wythnos cyn y byddant yn cael eu dosbarthu, ac roeddent mor boblogaidd y llynedd fel i ni orffen ein stoc. Felly pam yr ydych yn aros? Achubwch ar y cyfle ac ewch ati i archebu eich canllawiau cyflym heddiw!

  Anogwch eich myfyrwyr i ddarganfod mwy am yr hyn y gallant eu derbyn yn 2018/19 drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  A byddwn yn ychwanegu mwy o adnoddau a gwybodaeth i’n gwefan ymarferydd dros yr wythnosau sydd i ddod, felly gwnewch yn sicr eich bod yn cadw llygad ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ymarferwyr.

 40. Canllaw i rieni am gyllid myfyriwr – diweddariad ar gyfer 2018/19! 08-11-2017

  Cymorth i rieni i ddarganfod popeth sydd angen iddynt wybod am gyllid myfyriwr ar gyfer 2018/19 gyda’n fersiwn diweddaraf o gyfres o ffilmiau fersiwn diweddaraf o gyfres o ffilmiau.

  Mae ein harbenigwyr cyllid myfyriwr yn cynnwys popeth o sut gall rieni gefnogi cais eu plentyn i ba dystiolaeth efallai sydd angen iddynt anfon atom ni.

  Rhannwch y rhestr chwarae ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol nawr!

  A gwnewch yn siwr eich bod yn gadael i’ch rhieni wybod eu bod yn gallu darganfod mwy o wybodaeth am gyllid myfyriwr drwy ymweld â www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid.

 41. Ffilm taliad CMC ar gael nawr! 07-09-2017

  Mae’n bwysig bod myfyrwyr yn gwybod beth maent angen ei wneud i sicrhau eu bod yn derbyn eu cyllid myfyriwr mewn amser ar gyfer dechrau eu cwrs.

  Caiff yr holl fenthyciadau cynnal a grantiau eu talu’n uniongyrchol i gyfrif banc y myfyriwr, ond caiff hynny ond ei wneud wedi iddynt gofrestru yn eu prifysgol neu goleg. Caiff benthyciadau ffi dysgu a grantiau eu talu’n uniongyrchol i’w prifysgol neu goleg.

  Gwyliwch a rhannwch ein ffilm ‘Cael eich Talu’ sydd yn esbonio sut caiff myfyrwyr eu talu.

  Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Gwe-rwydo

  Yn aml, mae twyllwyr yn targedu myfyrwyr o amgylch dyddiadau talu ar ddechrau’r tymor ac rydym am helpu myfyrwyr i edrych am e-byst sydd efallai’n dwyllodrus ac sydd yn hawlio eu bod o Gyllid Myfyrwyr Cymru. Dylai myfyrwyr wybod na fyddwn byth yn gofyn iddynt roi eu manylion banc neu wybodaeth mewngofnodi drwy e-bost.

  Rhannwch ein Ffilm Gwe-rwydo a chadwch ein myfyrwyr yn ddiogel!

 42. Helpwch gefnogi myfyrwyr sy’n mynd drwy Glirio 17-08-2017

  Os oes gennych chi fyfyrwyr sy’n mynd drwy Glirio, gallwch eu helpu hwy drwy esbonio beth sydd angen iddynt eu wneud i gael eu talu’n gywir a mor gynted ag sy’n bosib.

  Os maent eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Mae’n rhaid iddynt rhoi gwybod i ni mor gynted ag sy’n bosib os ydy unrhyw un o’r canlynol wedi newid:

   • Eu cwrs
   • Eu prifysgol neu goleg

  Gallant ddiweddaru eu manylion ar-lein. Annogwch hwy i fewngofnodi i’w cyfrif yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ ac ewch i Eich Cyfrif > Newid eich cais > Cwrs Prifysgol/Coleg

  Os and ydynt wedi ceisio am gyllid myfyriwr

  Dylai hwy wneud cais ar-lein nawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Efallai na fyddant yn cael eu holl cyllid myfyriwr mewn amser i’w cwrs ddechrau.

  Byddwn yn gwneud asesiad cychwynnol fel y gallant gael peth arian mor agos â phosibl i ddechrau eu cwrs.

  Adnoddau i’w rhannu gyda myfyrwyr

  Rydym wedi creu ffilm fer y gellir ei rhannu ar eich gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol yn esbonio beth sydd angen i fyfyrwyr sy’n mynd drwy Glirio eu i drefnu eu cyllid myfyriwr.

 43. Gall myfyrwyr grant rhan-amser CMC geisio nawr! 10-07-2017

  Gall myfyrwyr grant rhan-amser CMC geisio nawr am eu cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18.

  Gall myfyrwyr sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu cyn 1 Medi 2012 wneud cais nawr. Gall myfyrwyr newydd neu’r rheiny sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi 1 Medi 2012 hefyd wneud cais nawr.

  I’ch helpu chi i esbonio beth y gallant ei gael a sut mae gwneud cais, mae gennym ystod o adnoddau, yn cynnwys:

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i fyfyrwyr i geisio ydy www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Am y wybodaeth mwyaf diweddar, dylai myfyrwyr ddalen nodi ein gwefan: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Gallant hefyd ein dilyn ar Twitter a’n hoffi ar Facebook am rybuddion.

 44. Gall myfyrwyr Ol-raddedig geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr! 12-06-2017

  Gall myfyrwyr sy’n dechrau ar gwrs Meistr ôl-raddedig o 1 Awst 2017 geisio am Fenthyciad Ol-raddedig nawr!

  Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais ydy ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Mae angen i chi eu hannog iddynt wneud cais mor gynted ag sy’n bosib i sicrhau eu bod yn derbyn eu harian mewn amser i’w cwrs ddechrau. Peidiwch â phoeni os nad oes ganddynt le wedi ei gadarnhau mewn prifysgol – gallant ddefnyddio eu lle dewis ac yn syml newid y manylion yn hwyrach os oes angen iddynt.

  Darganfod rhagor

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau i chi a’ch myfyrwyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth am yr hyn y gallant eu dderbyn, sut maent yn gwneud cais a pha dystiolaeth sydd ei angen i gwblhau eu cais. Mae’r rhain ar gael yn yr adran ‘Adnoddau’.

  Gallwch chi a’ch myfyrwyr hefyd ein hoffi ar Facebook, ein dilyn ar Twitter a gwylio ein ffilmiau ar YouTube

 45. Datganiad i'r wasg: Llywodraeth yn cadarnhau cyllid ar gyfer myfyrwyr yr UE ar gyfer 2018-2019 24-04-2017

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd myfyrwyr o'r UE sy'n astudio yng Nghymru yn gymwys i gael cymorth ariannol yn ystod y flwyddyn academaidd 2018/19. Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, 'yr wyf yn falch o gadarnhau y bydd cymorth yn parhau i fod ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE. Mae gan Gymru sector addysg uwch sy'n cael ei glodfori ar draws y byd, ac mae'n hanfodol ein bod yn parhau i ddenu myfyrwyr disglair o bob cwr o'r byd i astudio a chynnal ymchwil yn ein prifysgolion'.

 46. Adnoddau Benthyciad Ol-raddedig SFW Newydd ar gael nawr! 13-03-2017

  Rydym wedi creu ystod o adnoddau i’ch helpu chi i esbonio’r Benthyciad Ol-raddedig newydd i fyfyrwyr yng Nghymru sy’n meddwl dechrau ar gwrs Meistr ol-raddedig o Awst 2017.

  Ar gyfer y myfyrwyr rydym wedi creu tair ffilm sy’n esbonio beth maent yn gallu derbyn, sut mae gwneud cais a beth, pryd a sut maent yn ad-dalu. Gall y rhain cael eu rhannu ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol neu wedi eu mewnosod ar eich gwefan. Maent ar gael mewn rhestr defnyddiol sef neu fel ffilmiau unigol.

  Dylai myfyrwyr ymweld â’n gwefan am fwy o wybodaeth.

  Ar eich cyfer chi rydym wedi creu tair daflen ffaith sy’n esbonio pwy sy’n gymwys am Fenthyciad Ol-raddedig, sut maent yn gwneud cais a sut a phryd maent yn ad-dalu eu benthyciad. Mae’r rhain ar gael yn yr adran o wefan yr ymarferydd sef adnoddau o wefan yr ymarferydd sef.

  Gallwch hefyd ddarganfod gwybodaeth am Fenthyciad Ol-raddedig yn yr adran gynnyrch o’r wefan yma sef.

  Ac yn olaf, cofiwch dalen nodi’r safle yma a gwiriwch yn ôl cyn hir gan y byddwn yn ychwanegu mwy o wybodaeth yn agosach at lansiad y cais.

 47. Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer 2017/18 – amser i fyfyrwyr ymgeisio 22-02-2017

  Dylai myfyrwyr sy'n ymgeisio am gyrsiau prifysgol neu goleg yn 2017/18 ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr nawr.

  Does dim angen lle wedi ei gadarnhau yn y brifysgol neu goleg arnynt – gallant ddefnyddio eu prif ddewis o gwrs a’i newid yn hwyrach.

  Anogwch eich myfyrwyr i ymgeisio nawr er mwyn sicrhau fod eu harian yn barod ar ddechrau eu cwrs. Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

  Cyngor arbenigol am gyllid i fyfyrwyr

  Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru ardal ar gyfer ymarferwyr sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu i roi cyngor arbenigol i fyfyrwyr ynglŷn â’r opsiynau sydd ar gael iddynt.

  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • dalenni ffeithiau i roi gwybod popeth yr ydych angen ei wybod am gyllid i fyfyrwyr;
  • canllawiau cyflym y gallwch archebu fel copïau wedi eu hargraffu neu eu lawrlwytho i rannu gyda’ch myfyrwyr a’u rhieni;
  • canllawiau manwl sydd wedi eu cynllunio i helpu myfyrwyr ym mhob amgylchiad;
  • cyflwyniadaui'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu mewn digwyddiadau eraill;
  • cyfres o ffilmiau i’w rhannu ar eich gwefan neu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol i esbonio pa gyllid i fyfyrwyr sydd ar gael a sut i ymgeisio ac ad-dalu.

  Cofiwch gofnodi ein gwefan i weld yr wybodaeth ac adnoddau diweddaraf.

  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ymarferwyr

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd. Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube

 48. CMC 2017/18 – Mae ein canllawiau cyflym argraffedig poblogaidd rhad ac am ddim ar gael i’w harchebu o flaen llaw nawr! 16-11-2016

  Helpwch eich myfyrwyr i fod yn barod ar gyfer y FA 2017/18 gyda’n canllawiau cyflym argraffedig rhac ac am ddim.

  Yn cynnwys pob dim o’r broses gwneud cais i wybodaeth ar sut a phryd mae myfyrwyr yn ad-dalu, mae ein canllawiau cyflym defnyddiol yn darparu gwybodaeth lefel uchel ar y pecyn cyllid myfyriwr 2017/18, gan eu gwneud yn ddelfrydol am rannu gyda darpar myfyrwyr a’u rhieni yn eich diwrnod agored ac unrhyw ddigwyddiad arall sydd wedi ei drefnu. Gallwch nawr archebu y canllawiau cyflym yma o flaen llaw:

      
  • Cyllid myfyriwr –ffeithiau allweddol a ffigyrauyn rhoi gwybodaeth am y swm o gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr yn y FA 2017/18.
  •    
  • Sut i wneud cais ac ad-dalu – pecyn dwbl defnyddiol yn esbonio sut mae gwneud cais am gyllid myfyriwr a sut a phryd mae ad-dalu.
  •    
  • Cyllid myfyriwr yn cael ei esbonio ar gyfer rhieni – yn esbonio beth mae myfyrwyr yn gallu ei gael a sut maent yn gwneud cais ac yn ad-dalu.
  •    
  • Lwfansau Myfyrwyr Anabl – yn esbonio’r cyllid ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, yn cynnwys cyflwr iechyd hir-dymor, cyflwr iechyd-meddwl neu anhawster dysgu penodol, fel dyslecsia neu dyspraxia.
  •    
  • Grantiau Dibynyddion – yn esbonio y cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â  phlant neu oedolyn sydd yn ddibynnol arnynt.

     

  Gall gymryd hyd at ddwy wythnos i’ch canllawiau cyflym cael eu dosbarthu i’ch ysgolion, prifysgolion a cholegau. Roedd y rhain mor boblogaidd y llynedd fe wnaethant orffen yn gynnar felly rhaid i chi gymryd mantais ac archebu eich canllawiau cyflym o flaen llaw heddiw! Mae hefyd fersiynau ar-lein ar gael i’w llwytho i lawr:

  Bydd adran adnoddau gwefan ymarferydd yn cael ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth newydd ac adnoddau, felly gwiriwch yma yn rheolaidd.

 49. Adnoddau SFW (CMC) newydd 2017/18 ar gael nawr! 11-01-2017

  Chwilio am wybodaeth cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18? Mae ein hystod o adnoddau diweddar ar gael ar-lein nawr!

  I’ch helpu chi i gael y wybodaeth mwyaf cywir a diweddar am gyllid myfyriwr, mae gennym:

  • daflenni ffaith yn cynnwys y pwyntiau allweddol y byddwch am eu rhannu gyda’ch myfyrwyr, o wneud cais i’r broses ad-dalu,
  • cyflwyniadau wedi eu paratoi’n barod ar eich cyfer i chi i’w defnyddio pan fyddwch yn siarad gyda’ch myfyrwyr a’u rhieni,
  • canllawiau cyflym yn amlygu gwybodaeth hanfodol i’w llwytho i lawr a’u dosbarthu,
  • ffilmiau sy’n gallu cael eu rhannu ar eich gwefan neu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  Byddwch yn darganfod y cyfan yma yn yr adran adnoddau ar ein gwefan.
  Byddwn yn ychwanegu mwy o adnoddau cyn hir, felly gwnewch yn sicr eich bod yn dalen nodi ein gwefan a chadwch gwirio yn ôl.

 50. Oriau agor Gwyliau’r Nadolig 22-12-2016

  Oriau agor ein ganolfan gyswllt dros wyliau’r Nadolig fydd:

  Gwener 23 Rhagfyr 08:00 – 13:00
  Sadwrn 24 Rhagfyr Ar Gau
  Sul 25 Rhagfyr Ar Gau
  Llun 26 Rhagfyr Ar Gau
  Mawrth 27 Rhagfyr Ar Gau
  Mercher 28 Rhagfyr 08:00 – 18:00
  Iau 29 Rhagfyr 08:00 – 18:00
  Gwener 30 Rhagfyr 08:00 – 13:00
  Sadwrn 31 Rhagfyr Ar Gau
  Sul 1 Ionawr Ar Gau
  Llun 2 Ionawr Ar Gau
  Mawrth 3 Ionawr ymlaen@ dychwelyd i oriau arferol'

 51. Gwladolion yr UE a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru 11/10/2016 11-10-2016

  Mae'r datganiad canlynol yn gymwys i wladolion yr Undeb Ewropeaidd (UE) sydd ar hyn o bryd yn derbyn benthyciadau i fyfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (CMC), ac i’r gwladolion hynny sy’n perthyn i’r UE sy'n bwriadu dechrau astudio yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2017 yn cael eu drafftio ar hyn o bryd ac, o’u pasio, byddant yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n gymwys. Bydd y rheoliadau’n gymwys i gymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys gwladolion yr UE neu aelodau o’u teulu, mewn perthynas â blwyddyn academaidd sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu ar ôl hynny (‘Blwyddyn Academaidd 2017/18’). Nid oes unrhyw newid i’r rheoliadau sy’n berthnasol i wladolion yr UE, neu aelodau o’u teulu, sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol o 1 Medi 2017 i astudio cwrs sy’n denu cymorth i fyfyrwyr fel y nodir yn Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr)(Cymru) 2015 .

  Bydd gwladolion yr UE neu aelodau o'u teulu, sydd ar hyn o bryd mewn addysg uwch, ac sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru, yn parhau i dderbyn grantiau a'r benthyciadau hyn nes eu bod yn gorffen eu cwrs. Mae hyn yn berthnasol i holl gyllid myfyrwyr gan Gyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru y mae gwladolion yr UE yn gymwys ar ei gyfer. Mae hyn yn cynnwys grantiau a benthyciadau i dalu am ffioedd dysgu, benthyciadau a grantiau cynnal , a rhai grantiau a lwfansau eraill os yw unigolyn yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys ar gyfer pob elfen o’r cymorth sydd ar gael.

  Unwaith y bydd y cylch ceisiadau arferol yn dechrau yn 2017 bydd Cyllid Myfyrwyr Cymru yn asesu'r ceisiadau hyn yn erbyn y meini prawf a bydd yn darparu benthyciadau a/neu grantiau yn y ffordd arferol. Bydd gwladolion yr UE, neu aelodau o'u teulu, sy'n cael eu hasesu yn gymwys i gael grantiau a benthyciadau gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn derbyn cymorth drwy gydol eu hastudiaethau ar y cwrs hwnnw os byddant yn parhau i fodloni’r gofynion o ran bod yn gymwys.

  Dylai myfyrwyr ymgynghori â Swyddfa Cyllid myfyrwyr eu prifysgol, neu wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, am wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

 52. Cefnogaeth ol-raddedig yn y flwyddyn academaidd (BA) 2016/17 16-09-2016

  Ym Mai 2016, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gynigion i weithredu cynllun benthyciad ôl-raddedig ar gyfer myfyrwyr Cymru.

  Tra nad oedd hi’n bosib i weithredu cynllun yng Nghymru ar gyfer BA 2016/17, y bwriad yw y dylai cefnogaeth ôl-raddedig fod ar gael i fyfyrwyr Cymru o Fedi 2017. Mae hyn yn unol â’r rheoliadau priodol yn cael eu dwyn ymlaen.

  Mae rhai prifysgolion yn cynnig bwrsari ôl-raddedig yn dibynnu ar yr ardal pwnc. Mae hefyd ymddiriedolaethau addysgiadol ac elusennau a fyddai efallai yn barod i gynorthwyo drwy ffyrdd o rantiau bychain neu fenythyciadau. Mae rhestrau safonol yn y mwyafrif o lyfrgelloedd cyfeirnod cyhoeddus yn cynnwys Geiriadur Grantiau Addysgiadol.

  Gallai myfyrwyr hefyd ystyried opsiwn rhan-amser yn 2016/17 a fydd efallai gyda ffioedd gostyngedig.

  Os nad oes ariannu pellach ar gael, ac yn unol â chymhwysedd, gall Benthyciad Datblygu Gyrfa Proffesiynol (PDGP) eich helpu chi i dalu am ffioedd cwrs ac unrhyw gostau perthnasol eraill. Rhaid i’r darparwr cwrs a’r cwrs fod wedi eu rhestru ar gofrestr PDGP. Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy ymweld â: https://www.gov.uk/career-development-loans/overview neu drwy gysylltu â chynghorydd gyrfa ar 0800 100 900.

 53. Clirio: Ffilm a rhestr chwarae ar gyfer myfyrwyr 10-08-2016

  Rydym wedi creu ffilm newydd a rhestr chwarae newydd yn cynnwys negeseuon allweddol ar gyfer myfyrwyr yn ceisio am brifysgol neu goleg drwy Glirio ac angen datrys eu cyllid myfyriwr.

  Mae ein ffilm Glirio yn esbonio beth sydd angen i fyfyrwyr ei wneud pa un ai a ydynt wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr yn barod neu beidio. Rydym hefyd wedi creu rhestr chwarae Mynd drwy Glirio? i helpu ateb unrhyw gwestiwn arall sydd efallai gan eich myfyrwyr am gyllid myfyriwr.

  Defnyddiwch y cod i fewnosod y ffilm ar eich gwefan.

  <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/watch?v=flnR2-3xj9E&list=PLbRuPgpyODof1UPGf6EAQGhAIRfrPchjs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  Mae ein holl ffilmiau ar gael ar ein sianel Adnoddau 2016/17 neu ar ein sianel YouTube,youtube.com/sfwfilm.

 54. Gall myfyrwyr benthyciad rhan-amser CMC geisio nawr! 16-05-2016

  Gall myfyrwyr benthyciad rhan-amser CMC geisio nawr am eu cyllid myfyriwr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016/17.

  Gall myfyrwyr newydd a’r rheiny sy’n parhau wnaeth ddechrau are u cwrs ar neu wedi 1 Medi 2012 wneud cais nawr. Gall myfyrwyr sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs cyn 1 Medi 2012 wneud cais o’n gynnar yng Ngorffennaf.

  I’ch helpu chi i esbonio beth maent yn gallu cael a sut mae gwneud cais, mae gennym ystod o adnoddau, yn cynnwys:

  Y ffordd cyflymaf a’r hawsaf i fyfyrwyr i wneud cais ar lein yw yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Am y wybodaeth ddiweddaraf, dylai myfyrwyr rhoi nod tudalen ar ein gwefan: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Gallant hefyd ein dilyn ar Trydar a’n hoffi ar Facebook am rybudd newyddion.

  Facebook

  Twitter

  YouTube

 55. Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer 2016/17 – amser i fyfyrwyr ymgeisio 29-02-2016

  Dylai myfyrwyr sy'n ymgeisio am gyrsiau prifysgol neu goleg yn 2016/17 ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr nawr.

  Does dim angen lle wedi ei gadarnhau yn y brifysgol neu goleg arnynt – gallant ddefnyddio eu prif ddewis o gwrs a’i newid yn hwyrach.

  Anogwch eich myfyrwyr i ymgeisio nawr er mwyn sicrhau fod eu harian ar gael ar ddechrau eu cwrs. Y ffordd gyflymaf a hawsaf i ymgeisio yw ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Cyngor arbenigol am gyllid i fyfyrwyr

  Mae gan wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru ardal ar gyfer ymarferwyr sy’n cynnig amrywiaeth o adnoddau i chi i’ch helpu i roi cyngor arbenigol i fyfyrwyr ynglŷn â’r opsiynau sydd ar gael iddynt.

  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • dalenni ffeithiau i roi gwybod popeth yr ydych angen ei wybod am gyllid i fyfyrwyr;
  • canllawiau cyflym y gallwch archebu fel copïau wedi eu hargraffu neu eu lawrlwytho i rannu gyda’ch myfyrwyr a’u rhieni;
  • canllawiau manwl sydd wedi eu cynllunio i helpu myfyrwyr ym mhob amgylchiad;
  • cyflwyniadau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu mewn digwyddiadau eraill;
  • Cyfres o ffilmiau defnyddiol i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu ar eich gwefan i esbonio pa gyllid i fyfyrwyr sydd ar gael a sut i ymgeisio.

  Gwyliwch ein ffilm i weld beth arall sydd gan ein gwefan ymarferwyr i'w gynnig.

  Cofiwch gofnodi ein gwefan i weld yr wybodaeth ac adnoddau diweddaraf.

  www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ymarferwyr

  Hoffwch ni ar Facebook a'n dilyn ar Twitter i dderbyn diweddariadau rheolaidd.

  Gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.

 56. SFW 2016/17 canllawiau cyflym wedi eu hargraffu ar gael i’w harchebu nawr! 24-11-2015

  Mae ein canllawiau cyflym rhad ac am ddim sydd wedi eu hargraffu yn ôl ac ar gael i chi eu harchebu nawr! Yn cynnwys popeth o’r broses gwneud cais i wybodaeth am ad-dalu, maent yn wych ar gyfer rhannu gyda darpar myfyrwyr a’u rheini pan rydych yn trafod cyllid myfyriwr.

  Mae gennym:

  • Becyn dwbl defnyddiol yn esbonio sut mae gwneud cais am gyllid myfyriwr a beth, sut a phryd mae ad-dalu
  • Cyllid myfyriwr wedi ei esbonio
  • Cyllid myfyriwr wedi ei esbonio i rieni
  • Lwfansau Myfyrwyr Anabl - i esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd - yn cynnwys cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol, megis dyslecsia neu ddyspracsia
  • Grantiau Dibynyddion - i esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn sydd yn dibynnu arnynt.

  Maent ar gael i’w harchebu’n Saesneg a Chymraeg nawr a chaiff hwy eu trosglwyddo i’ch ysgol, prifysgol neu goleg yn gynnar ym mis Rhagfyr. Archebwch yn gyflym cyn iddynt oll fynd!

  Yr adran adnoddau ar gyfer gwefan ymarferydd -

  Caiff www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ymarferwyr - ei diweddaru’n rheolaidd gyda gwybodaeth newydd ac adnodau felly dewch 'nôl yma’n aml!

 57. Pecynnau cais ar gyfer myfyrwyr rhan-amser 2015/16 ar gael i’w archebu nawr. 08-06-2015

  Mae’n amser i’n myfyrwyr rhan-amser i geisio am gyllid myfyriwr, felly sicrhewch eich bod yn archebu ein pecynnau cais parod heddiw.

  Gall myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi Medi’r 1af 2014 geisio am Fenthyciad Ffi a Chwrs Grant i’w helpu hwy dalu am eu ffioedd dysgu a chostau byw. Gallant nawr lawr lwytho ffurflen gais oddi ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk neu gysylltu gyda’u prifysgol neu goleg i ofyn am becyn cais.

  Pecynnau’n cynnwys ffurflen gais a gwybodaeth ar sut mae ceisio ac ad-dalu. Gallwch archebu hwy nawr

  Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o adnoddau i chi eu defnyddio ar gyfer myfyrwyr rhan-amser, sydd ar gael i’w lawr lwytho oddi ar wefan yr ymarferydd. Byddwch yn darganfod canllaw cyflym a thaflen ffaith yn esbonio pa fenthyciadau a grantiau sydd ar gael ar gyfer astudio’n rhan amser a phrif ganllaw mwy manwl.

  A, chofiwch rannu ein ffilm am Fenthyciadau ar gyfer astudio’n rhan-amser gyda’ch myfyrwyr, sydd ar gael ar ein sianel YouTube.

 58. Hysbysiadau Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru 2016/17 25-03-2015

  Mae Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl yn rhan o'r pecyn cymorth statudol i fyfyrwyr y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru. Yn sgil y cyhoeddiad y bydd newidiadau i'r trefniadau cymorth yn Lloegr, rydym yn adolygu'r polisi ar gyfer Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyllid y Lwfansau'n cael ei dargedu'n effeithiol. Gwahoddir eich sylwadau ar y newidiadau arfaethedig i Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl a weithredir o flwyddyn academaidd 2016/17, fel y'u nodir yn Hysbysiad Gwybodaeth Cyllid Myfyrwyr Cymru (SFWIN 01/2015). Gweld manylion

 59. Cyllid myfyriwr ar gyfer 2015/16 - mae nawr yn amser i fyfyrwyr newydd i wneud cais 23-02-2015

  Gall myfyrwyr sydd yn gwneud cais ar gyfer cyrsiau prifysgol neu goleg yn 2015/16 wneud cais ar gyfer cyllid myfyriwr nawr.

  Nid oes angen iddynt gadarnhau lle mewn prifysgol neu goleg - gallant ddefnyddio eu man dewisol lle maent am wneud eu cwrs a’i newid yn hwyrach.

  Anogwch eich myfyrwyr i wneud cais nawr er mwyn sicrhau bod eu harian ar gael ar gychwyn eu cyrsiau. Y ffordd gyflymaf a’r hawsaf o wneud cais yw ar -lein www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

  Cyngor Arbenigol ar gyllid myfyriwr

  • dalen ffeithiau i ddweud popeth oddi wrthych yr ydych angen ei wybod am gyllid myfyrwyr;
  • canllawiau cyflym y gallwch eu lawr lwytho ac archebu copïau wedi eu hargraffu i rannu gyda’ch myfyrwyr a’u rhieni;
  • canllawiau manwl wedi eu cynllunio i helpu myfyrwyr ym mhob amgylchiad;
  • Cyfres o ffilmiau defnyddiol ar gyfer y dosbarth neu ar eich gwefan i esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael a sut mae gwneud cais.

  Cofiwch lyfrnodi ein gwefan i gael mynediad i’r wybodaeth a’r adnoddau mwyaf diweddar.

 60. Cyflwyniadau Cyllid Myfyrwyr - newydd ar gyfer 2015/16 25-11-2014

  Rydym wedi cyhoeddi cyfres o gyflwyniadau, wedi'u hanelu at wahanol gynulleidfaoedd, i'ch helpu chi i esbonio'r cyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd sy'n dechrau yn 2015/16.

  Rydym wedi cynnwys cyflwyniad yn esbonio'r broses ymgeisio ac mae hyd yn oed templed o gyflwyniad y gellir ei ddefnyddio i wneud eich cyflwyniadau cyllid myfyrwyr pwrpasol eich hun.

  Edrychwch ar ein cyflwyniadau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16.

 61. Adnoddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16 – ar gael yn awr! 19-11-2014

  Mae'n bryd dechrau paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd newydd. Rydym wedi creu ystod o offer ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i esbonio wrth eich myfyrwyr pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.

  Mae taflenni ffeithiau ar gael i esbonio popeth y mae angen i chi ei wybod ynglŷn ag ystod eang o bynciau, er enghraifft, ymgeisio am gyllid myfyrwyr, cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr gydag anableddau neu blant dibynnol a threfniadau ad-dalu. Mae adran wedi'i chynllunio hefyd i'ch helpu chi i ateb cwestiynau gan rieni.
  Yn ychwanegol rydym wedi datblygu animeiddiadau a ffilmiau y gallwch eu rhannu gyda'ch myfyrwyr i helpu i esbonio cyllid myfyrwyr a'r broses ymgeisio.

  Mae ystod o ganllawiau cyflym defnyddiol i'w dosbarthu i fyfyrwyr, i roi gwybodaeth iddynt am ba gymorth sydd ar gael iddynt; ac mae gwybodaeth ar gymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr gydag anabledd, gan gynnwys cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol neu fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolion dibynnol. Mae canllaw cyflym hefyd yn benodol i rieni.
  Gallwch archebu copïau print o'r rhain i'w dosbarthu i'ch myfyrwyr a'u teuluoedd.

  Fe welwch ddetholiad o gyflwyniadau PowerPoint, ynghyd â'r nodiadau y bydd eu hangen arnoch chi i gyflwyno'r rhain i'ch myfyrwyr a'u teuluoedd.

  Mae gennym hefyd dudalennau Facebook, Twitter ac YouTube ble y gall eich myfyrwyr gael mynediad at wybodaeth a chymorth diweddar wrth iddynt ymgeisio am gyllid myfyrwyr.

 62. Rheoliadau Cymorth i Fyfyrwyr ar gyfer 2015/16 24-10-2014

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymarfer ymgysylltu â rhanddeiliaid ar nifer o newidiadau technegol arfaethedig i'w cynnwys yn y Rheoliadau Cymorth i Fyfyrwyr ar gyfer 2015/16 ac maen nhw eisiau eich adborth. Dylid dychwelyd yr ymatebion at yr Isadran Addysg Uwch yn ddim hwyrach na 3 Rhagfyr 2014.

  Mae'r ffurflen rheoliadau ac ymateb yma.

 63. Gwirio incwm y cartref 27-08-2014

  Os bydd noddwyr yn darparu eu rhif Yswiriant Gwladol, gallwn wirio manylion eu hincwm gyda Chyllid a Thollau EM. Mae hyn yn golygu na fydd rhaid iddynt anfon unrhyw dystiolaeth o’u hincwm, sy’n ei gwneud hi’n haws cadarnhau manylion eu hincwm.

  Mewn rhai achosion, ni fydd Cyllid a Thollau EM yn gallu gwirio manylion eu hincwm; os dyna yw’r achos, byddwn yn ysgrifennu at y noddwyr ac yn gofyn iddynt anfon tystiolaeth o’u hincwm atom.

  Argymhellwn fod rhieni a phartneriaid yn sicrhau bod eu rhif Yswiriant Gwladol wrth law pan fyddwn yn cofnodi eu gwybodaeth ariannol.

  Bydd angen i rieni a phartneriaid myfyrwyr newydd (sy’n dechrau ym mlwyddyn academaidd 2013/14) barhau i ddarparu tystiolaeth o incwm eu cartref.

 64. Cadarnhau hunaniaeth trwy Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi 27-08-2014

  O'r flwyddyn academaidd 2014/15 gall myfyrwyr llawn amser gadarnhau eu hunaniaeth trwy nodi eu rhif pasbort ar eu cais. Os na fyddant yn cynnwys manylion pasbort ar eu cais bydd angen iddynt anfon Ffurflen Manylion Pasbort y DU atom. Dylid cynghori myfyrwyr i beidio ag anfon eu pasbort atom ni.

  Os nad oes ganddynt basbort dilys, bydd angen iddynt anfon eu Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu yn lle hynny ynghyd â ffurflen Dystysgrif Geni/Mabwysiadu.
  Gellir lawrlwytho Ffurflen Manylion Pasbort y DU a ffurflen Tystysgrif Geni/Mabwysiadu o www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

 65. Clirio: fideos Cyngor Cadarn newydd i fyfyrwyr 15-08-2014

  Rydym wedi creu fideoes newydd yn ymdrin â negeseuon allweddol i fyfyrwyr sy'n ymgeisio am brifysgol neu goleg trwy glirio ac sydd angen cyllid i fyfyrwyr.

  Mae ein system Glirio, yn esbonio beth mae'r broses yn ei golygu a sut i wneud yn siŵr y bydd unrhyw gais am gyllid myfyrwyr yn cael ei asesu cyn gynted â phosibl. Mae'r fideo Taliad yn pwysleisio beth i'w wneud i wneud yn siŵr bod yr arian yn cael ei dalu ar amser.

  Mae hefyd yn eich atgoffa o beryglon sgamiau Gwe-rwydo. Mae'r fideo yn esbonio pa ragofalon i'w cymryd a sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

  Ac i'w gwneud yn haws i chi rannu'ch fideos newydd gyda'ch myfyrwyr rydym wedi'u dwyn ynghyd, gyda rhai o'n fideos perthnasol eraill, o fewn rhestr chwarae Mynd trwy Clirio?.

  Mae ein holl fidoes ar gael ar-lein yn Adnoddau 2014/15 neu ar ein sianel YouTube, youtube.com/sfwfilm.

 66. Mae pecynnau gwybodaeth myfyrwyr rhan amser newydd bellach ar gael 26-06-2014

  Mae pecynnau gwybodaeth cyn-lansio Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer myfyrwyr rhan amser newydd bellach ar gael i Sefydliadau Addysg Uwch eu harchebu.

  Mae'r pecynnau yn cynnwys dwy o ganllawiau cyflym defnyddiol sy'n rhoi arweiniad fesul cam ar sut i ymgeisio ac ad-dalu. Maen nhw ar gael i'w harchebu yma.

  Anogir Sefydliadau Addysg Uwch i ddosbarthu pecynnau i ddarpar fyfyrwyr rhan amser. Dewch yn ôl yma ar ddiwedd mis Gorffennaf pan fydd pecynnau ymgeisio ar gael i'w harchebu.

  Yn y cyfamser, ewch amdani, archebwch eich pecyn gwybodaeth heddiw!

 67. Gwefan newydd addysgwyr Cyllid Myfyrwyr Cymru 29-03-2014

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru newydd i ymarferwyr. Mae’r wefan hon yn ymroddedig i gefnogi ymarferwyr ledled Cymru.

  Rydym wedi creu cyfres o adnoddau y gallwch eu defnyddio wrth roi cyngor ar gyllid i fyfyrwyr. Mae’r safle hefyd yn cynnal cyfoeth o wybodaeth am bolisïau cyllid i fyfyrwyr mewn un lle.

  Gobeithio y bydd y safle o gymorth i chi, yn hawdd ei ddefnyddio ac yn llawn gwybodaeth.

 68. Diweddariad am COVID-19: Mae ein canolfannau cyswllt wedi cau dros dro 26-03-2020

  Yn dilyn arweiniad diweddaraf y llywodraeth am COVID-19, mae rhaid i ni wneud newidiadau i sut rydyn ni’n gweithio. Dyna pam rydyn ni wedi penderfynu cau ein canolfannau cyswllt dros dro. Mae hyn yn golygu na fyddwn yn gallu ateb galwadau ffôn neu ateb cwestiynau ar gyfryngau cymdeithasol nes bydd rhybudd pellach. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

  Gall myfyrwyr barhau i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr israddedig amser llawn am flwyddyn academaidd 2020 i 2021. Dylent fewngofnodi i’w cyfrif ac ymgeisio ar-lein nawr.

  Ewch i ein tudalen coronafeirws (COVID-19) am mwy o wybodaeth am sut mae cyllid i fyfyrwyr yn cael ei effeithio.

  Os gwelwch yn dda, dilynwch ni ar Facebook a Twitter am diweddariadau.

  Diolch am eich amynedd yn ystod yr amser hwn.

^ Nôl i’r brig