Sut mae gwneud cais

Mae ond angen i fyfyrwyr geisio unwaith am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig neu Fenthyciad Doethurol gan fod y cais a’r nawdd ar gyfer gydol eu cwrs. Os ydynt yn astudio Benthyciad Meistr Ôl-raddedig dros ddwy flynedd academaidd neu’n fwy, neu Gwrs Doethurol Ôl-raddedig, byddant yn cael llythyr yn flynyddol yn cadarnhau eu taliadau ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod.

Cais ar-lein

Y ffordd gyflymaf i fyfyriwr i geisio am Fenthyciad Ôl-raddedig yw ar-lein yn at www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Os maent wedi ceisio am gyllid myfyriwr o’r blaen oddi wrthym, dylent ddefnyddio eu gwybodaeth mewn gofnodi sy’n bodoli’n barod.

Rydym yn croesawu gohebiaeth cyfrwng Cymraeg a galwadau. Ni fydd hyn yn arwain ar oedi yn ein hymateb.

Ffurflen gais papur

Os ni allant geisio ar-lein, dylent lwytho ffurflen bapur i lawr yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk. Dylent gael eu cynghori i lwytho i lawr y nodiadau cais gyda’r ffurflen gais i atal unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth goll yn oedi eu cais.

Pryd mae gwneud cais

Dylent wneud cais mor gynted ag sy’n bosibl fel bod gennym ddigon o amser i adolygu eu cais. Yna byddwn yn cysylltu gyda hwy os oes angen rhagor o wybodaeth a/neu dystiolaeth arnom.

Wybodaeth neu dystiolaeth goll

Os caiff cais ei gyflwyno heb yr holl wybodaeth a/neu dystiolaeth yr ydym ei angen, byddwn yn cysylltu gyda hwy i’w hatgoffa i anfon hyn mor gynted ag y gallant. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw daliadau iddynt hyd nes bod gennym yr holl wybodaeth a thystiolaeth sydd eu hangen arnom.

Gallant wirio os oes unrhyw wybodaeth/tystiolaeth sy’n weddill drwy fewn gofnodi mewn i’w cyfrif ar-lein yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Terfyn Amser ar gyfer ceisiadau

Rhaid iddynt geisio nid fwy na naw mis wedi diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd o’u cwrs os maent yn astudio cwrs un-flwyddyn. Neu, os ydy eu cwrs yn hirach nag un flwyddyn, nid mwy na naw mis wedi diwrnod cyntaf ail flwyddyn eu cwrs.

Ffurflenni ychwanegol

Mewn rhai achosion efallai bydd yn rhaid iddynt gwblhau ffurflenni ychwanegol i roi gwybodaeth bellach am eu cais a’u manylion personol. Gall y rhain eu darganfod yn www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Tystiolaeth

Pan maent yn ceisio, byddwn yn gofyn am beth dystiolaeth a/gwybodaeth i gefnogi eu cais. Yn y mwyafrif o achosion, gallant ddarparu popeth sydd ei angen arnom yn hawdd drwy lenwi'r manylion ar eu cais. Drwy roi eu manylion pasbort DU pan maent yn ceisio, gallwn wirio eu hunaniaeth yn awtomatig felly nid oes angen iddynt anfon eu pasbort i ni. Os and oes ganddynt basbort UK dilys, bydd rhaid iddynt anfon eu tystysgrif geni DU neu fabwysiadu neu basbort heb fod yn un o’r DU. Rhaid anfon tystysgrif geni DU neu fabwysiadau i ni ynghyd â Ffurflen Geni neu Fabwysiadu y gallwch eu llwytho i lawr ar-lein.

Rhaid i unrhyw dystiolaeth hunaniaeth a ofynnwn amdano fod yn rhai gwreiddiol, nid llungopïau. Byddwn yn eu hanfon yn ôl mor gynted ag sy’n bosib.

Dylent gofio cynnwys eu Rhif Cyfeirnod Cwsmer gyda phopeth sydd ei angen atom.

Mewn rhai amgylchiadau, efallai bydd gofyn iddynt anfon gwybodaeth ychwanegol a/neu dystiolaeth, er enghraifft, tystiolaeth o unrhyw gyfeiriadau blaenorol neu ddogfennau o’r Swyddfa Gartref. Nid yw eu cais yn gyflawn hyd nes bod gennym bopeth sydd ei angen.

Dylent anfon unrhyw dystiolaeth yr ydym yn gofyn amdano mor gynted ag sy’n bosib sicrhau bod eu harian yn cael ei dalu mewn amser ar gyfer dechrau eu cwrs.^ Nôl i’r brig