Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau, anhwylderau iechyd hirdymor, anhwylderau iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anawsterau dysgu penodol. Rhaid bod y myfyrwyr yn bodloni’r diffiniad o anabledd dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Y cymorth ariannol sydd ar gael

Yr uchafswm sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yw un lwfans sy’n werth £20,000 y flwyddyn. Bydd y swm yn llai ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Nid oes angen iddynt wneud cais am Gyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig neu Fenthyciad ar gyfer Gradd Doethur Ôl-raddedig i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Sut mae gwneud cais

Cam 1 – Bydd angen llenwi’r ffurflen gais DSA1

Bydd angen i fyfyrwyr lenwi’r ffurflen gais ar gyfer Lwfansau Myfyrwyr Anabl a’i hanfon yn ôl i ni.

Cam 2 – Byddwn yn asesu’r cais

Byddwn yn anfon gair at y myfyriwr i gadarnhau a yw’n gymwys ai peidio i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Os yw’r myfyriwr yn gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl am y tro cyntaf, bydd angen iddo drefnu asesiad o anghenion. Os yw wedi cael Lwfans Myfyrwyr Anabl o’r blaen, byddwn yn adolygu’r cymorth presennol y mae’n ei gael, neu mewn rhai amgylchiadau byddwn yn gofyn iddo gael asesiad newydd o anghenion.

Cam 3 – Bydd y myfyriwr yn mynychu asesiad o anghenion (os oes angen)

Os bydd angen i’r myfyriwr fynychu asesiad o anghenion, bydd yn cael adroddiad sy’n egluro pa offer y mae arno eu hangen, faint y mae’r offer yn ei gostio a ble y gellir eu prynu.

Gall myfyrwyr ddod o hyd i Ganolfan Asesu Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn eu hardal nhw.

Cam 4 – Byddwn yn anfon llythyr i roi gwybod i’r myfyriwr pa Lwfans Myfyrwyr Anabl y gall ei gael

Dyma’r adeg pan fyddwn yn anfon llythyr at y myfyriwr i nodi a all Lwfans Myfyrwyr Anabl dalu am unrhyw offer arbenigol ac unrhyw gymorth arall a argymhellir yn adroddiad yr asesiad o anghenion. Byddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau i’r myfyriwr ynghylch sut mae archebu offer neu drefnu cymorth arall.

Ffurflenni Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Gall myfyrwyr wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl drwy lenwi ffurflen DSA1. Mae’r nodiadau cyfarwyddyd yn rhoi gwybodaeth ychwanegol i helpu i lenwi’r ffurflen.

Cyrsiau sy’n dechrau ar 1 Awst 2019 neu wedi hynny

Cyrsiau sy’n dechrau cyn 1 Awst 2019^ Nôl i’r brig