Cymryd hoe neu dynnu’n ôl

Os mae myfyriwr yn penderfynu cymryd hoe neu’n tynnu’n ôl o’i astudiaethau, mae angen iddynt adael i ni wybod mor gynted ag sy’n bosib. Dylent hefyd ofyn i’w prifysgol neu goleg i ddweud wrthym.

Yna byddwn yn atal eu taliadau Benthyciad Ôl-raddedig.

Os ydy eu prifysgol neu goleg wedi cytuno y gallant gymryd hoe o’u cwrs, bydd eu taliadau yn dechrau eto pan fyddant yn dychwelyd.

Er hynny, os maent yn cymryd hoe am ddwy flynedd neu’n fwy yn ystod eu cwrs, byddant ond yn cael taliadau ychwanegol os gallant ddangos bod ganddynt resymau personol cymhellol, fel salwch neu brofedigaeth.

Bydd angen iddynt anfon tystiolaeth o’u sefyllfa, fel llythyr oddi wrth berson proffesiynol meddygol. Caiff pob achos ei asesu ar sail unigol.

Os ydynt wedi cael eu talu gormod

Os ydy’r myfyriwr wedi gadael ei gwrs yn gynnar, allai hyn olygu efallai ei bod wedi cael ei ordalu.

Fel arfer, byddwn yn cymryd y swm oddi wrth unrhyw daliadau’r dyfodol sy’n ddyledus. Er enghraifft, os maent wedi cael eu gordalu gan £300 ac maent fod derbyn taliad yn y dyfodol o £1,000, byddwn yn hytrach yn talu £700.

Efallai bydd yn rhaid iddynt ad-dalu’r swm y cawsant eu gordalu’n gynharach ac, yn yr achos yma, ni fydd y trothwy ad-dalu yn berthnasol.^ Nôl i’r brig